دانشكده ها

 

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی شهرسازی با احتساب طرح نهایی، حداقل 4 سال به طول انجامد. دانش آموختگان این دوره می توانند از طریق آزمون ورودیدر دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی محیطی، مدیریت شهری، برنامه ریزی منطقه ای و... ادامه تحصیل دهند.

تعداد واحدها

این دوره از سه بخش دروس پایه (27 واحد)، دروس اصلی(41 واحد)، دروس تخصصی (48 واحد )، و دروس اختیاری (4 واحد) جمعاً (120 واحد ) تشکیل شده است .

نقش و توانایی یا کارایی

شهرسازی در عین تخصصی بودن خود دارای خصلت میان رشته ای بوده با زمینه های گوناگون در سطوح روستایی، شهری و منطقه ای از یکسو و سطح فنی و انسانی و محیطی از دیگر سو در ارتباط می باشد. کارشناسان شهرسازی می توانند در فرآیند ساماندهی و بهبود فضاهای زیستی و محیط های زندگی نقش موثری داشته و با ارائه طرح های مختلف در مدیریت، طرح های و برنامه این فضا ها مشارکت نمایند این کارشناسان به نسبت آموخته های خود قادر به تهیه و برنامه در سطوحی طرح های شهری و روستایی بوده و عملاً در فرآیند شهرسازی نقش و وظیفه حرفه ای خویش را ایفاء خواهند نمود
کارشناسان شهرسازی با توجه به آموخته های خود می توانند در نهادهای مختلف شهرسازی کشور مانند دفاتر شهرسازی و فنی شهرداری ها، دفاتر فنی وزرات کشور، ادارت کل مسکن و شهرسازی، کارشناسی دادگستری،دفاتر فنی جهاد سازندگی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین دفاتر مهندسین مشاور شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط با آن برای اجرای طرح های شهری کشور به کار پردازند.

ضرورت و توانایی

توسعه شهرنشینی و رشد شهرگرایی در سده اخیر، روز به روز به مسایل شهری ابعاد جدیدترین بخشیده است. امروزه مراقبت و هدایت توسعه شهری و ساماندهی مناطق پیرامون شهری از اهمیت وِیژه ای برخوردار گشته است.
طی دهه های 1335-1375 تعداد شهرهای ایران سه برابر شده و پیش بینی می شود که در سال 14000 شمسی این تعدادباز هم دو برابر گردد. تداوم این روند در آینده، مراقبت و هدایت توسعه های شهری را در دستور کار قرار داده و بر تربیت نیروی انسانی آگاه و کارا در سطوح مختلف شهرسازی تاکید می کند.
با توجه به این واقعیات، حرفه شهرسازی در مقطع کارشناسی به عنوان متخصص میان رشته ای با تمام زمینه های علمی پایه ای و اصلی شهرسازی در تحصیلات دانشگاهی معنا می باید. در این مقطع تقویت مهارت فنی و کاربردی و همچنین آماده سازی زمینه برای دوره تخصصی کارشناسی ارشد شهرسازی و تربیت نیروی انسانی کارا در سطوح مختلف اجرایی کشور در دستور کار قرار می گیرد.
آموزش در دوره کارشناسی شهرسازی زمینه ای مناسب برای ساماندهی و هدایت توسعه و حفاظت و بهره بروری از منابع موجود و بالقوه محیطی در نقاط شهری را فراهم می آورد. تاسیس این دوره ضمن تحویل و ارتقاء کیفی آموزش تخصصی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته شهرسازی، کیفی در آموزش دوره های دکتری شهرسازی را نیز فراهم کرده و مایه توسعه فنی وعلمی شهرسازی در جهت همگانی با رشد و تحول کشور خواهد گردید.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته مهندسي شهرسازي

                  
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 23220000 کارگاه بیان تصویری (1) خير اصلي    
2 23220011 مبانی جامعه شناسی خير اصلي    
3 23220022 مبانی اقتصاد خير اصلي    
4 23220033 مبانی جغرافیا خير اصلي    
5 23220044 درآمدی بر شهر شناسی خير اصلي    
6 23220055 کاربرد ریاضیات در شهر سازی خير اصلي    
ترم 2
7 23220066 کارگاه بیان تصویری 2 خير اصلي  پیش نیاز
8 23221003 جغرافیای شهری خير اصلي    
9 23221014 اقتصاد شهری خير اصلي    
10 23221025 جامعه شناسی شهری خير اصلي    
11 23221036 آمار وروشهای کمی در شهر سازی خير اصلي  پیش نیاز
12 23221047 درک وبیان محیط شهری خير اصلي  پیش نیاز
ترم 3
13 23220077 کاربرد هندسه درشهرسازی خير اصلي    
14 23220088 بوم شناسی طبیعی وانسانی خير اصلي  پیش نیاز
15 23221058 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی خير اصلي    
16 23221069 آشنایی با مبانی معماری وساختمان خير اصلي  پیش نیاز
17 23221070 کارگاه مطالعات شهری خير اصلي  پیش نیاز
18 23222006 روش تحقیق در شهر سازی خير اصلي  پیش نیاز
ترم 4
19 23221092 کاربرد رایانه در شهر سازی خير اصلي  پیش نیاز
20 23221105 تاریخ وفرهنگ شهرنشینی جهان خير اصلي    
21 23221116 مبانی مهندسی شبکه حمل ونقل خير اصلي    
22 23222017 مبانی ورشهای برنامه ریزی شهری خير اصلي    
23 23222028 گارگاه برداشت کالبدی خير اصلي    
24 23222039 شناخت فضاهای شهری ایران خير اصلي    
ترم 5
25 23220124 ریاضیات (2) خير اصلي    
26 23220135 معادلات دیفرانسیل خير اصلي    
27 23220146 زبان تخصصی خير اصلي    
28 23220215 GIS خير اصلي    
29 23221150 طرح شهرسازی(2) خير اصلي    
30 23221172 تاریخ شهر وشهر سازی درایران خير اصلي    
31 23221183 مدلهای کمی در شهرسازی خير اصلي    
32 23222040 مسکن خير اصلي    
ترم 6
33 23221207 مبانی وروشهای طراحی شهری خير اصلي  پیش نیاز
34 23221230 طرح شهر سازی ( 3) خير اصلي  پیش نیاز
35 23222051 برنامه ریزی منطقه ای خير اصلي  پیش نیاز
ترم 7
36 23222062 طرح شهر سازی ۴ خير اصلي  پیش نیاز
37 23222073 تاسیسات وزیر ساختهای شهری خير اصلي  پیش نیاز
38 23222084 بافتهای فرسوده وتاریخی خير اصلي  پیش نیاز
39 23222095 منظر سازی خير اصلي  پیش نیاز
40 23222108 برنامه ریزی حمل ونقل شهری خير اصلي  پیش نیاز
ترم 8
41 23222119 طرح شهر سازی ۵ خير اصلي  پیش نیاز
42 23222120 پروژه نهایی خير اصلي  پیش نیاز


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها