دانشكده ها

 

معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی - مقطع کارشناسی

مدرسه عالی شهید مطهری با عنایت به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیازهای علمی و فرهنگی کشور در زمینه های آموزشی، پژوهشی و اجرایی به اساتید، محققان و کارشناسان، به تنظیم و تدوین برنامه درسی مناسب برای دوره کارشناسی فقه و حقوق اسلامی اقدام نموده است. مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس به شرح زیر است:

طول دوره تحصیل

حداقل و حداکثر تحصیل در دوره های کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی مطابق آئین نامه آموزشی مصوب شورایعالی برنامه ریزی است کلیه دروس حداکثر در 8 ترم ارائه می گردد طول هر ترم 16 هفته است و زمان آموزش هر واحد درسی از نوع نظری هفته ای یک ساعت و عملی دو ساعت است.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی 135 واحد به شرح زیر است:
1- دروس عمومی 10واحد
2- دروس پایه 45 واحد
3- دروس تخصصی 80 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

دانشجویان طی دوره کارشناسی علاوه بر آشنایی با مباحث بنیادی و اساسی در زمینه های مختلف علوم اسلامی، بطور نسبی درباره حقوق اسلامی و عرفی به کسب دانش و تخصص می پردازند بگونه ای که در پایان این دوره زمینه لازم برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فقه و حقوق خصوصی و فقه و حقوق جزاء در مدرسه عالی و سایر رشته های مرتبط در دیگر مراکز آموزش عالی بمنظور ادامه تحصیلات و پژوهشهای تخصصی واجتهادی فراهم میشود و خواهند توانست در جهت تحقیق اهداف مذکور در این برنامه و پیشبرد فرهنگ جامعه نقش موثری را ایفاء نمایند.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته فقه و مباني حقوق اسلامي

                      
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 11 تعلیم و تربیت اسلامی یا تاریخ علم -جهان اسلام خير عمومي    
2 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
3 259 جمعیت و تنظیم خانواده خير عمومي    
4 21105011 مبانی جامعه شناسی خير پايه    
5 21130018 تاریخ اسلام -1 خير پايه    
6 21130030 متدولوژی - روش تحقیق خير پايه    
7 21150038 صرف و نحو کاربردی -1 خير پايه    
8 21150185 تاریخ زبان و فرهنگ عربی خير پايه    
ترم 2
9 250 فارسی عمومی خير عمومي    
10 21110032 مبادی فقه خير پايه    
11 21110043 مبادی اصول خير پايه    
12 21120014 منطق مشترک-1 خير پايه    
13 21130029 تاریخ اسلام -2 خير پايه  پیش نیاز
14 21140045 آشنائی با ادیان بزرگ خير پايه    
15 21150049 صرف و نحو کاربردی -2 خير پايه  پیش نیاز
16 21150107 قرائت و درک مفاهیم متون فقهی و تفسیری خير پايه    
ترم 3
17 21110010 فقه مقدماتی -1 خير پايه    
18 21113019 فقه -1 خير اصلي    
19 21113188 آیات الاحکام -1 خير اصلي    
20 21113202 تاریخ فقه و فقها -1 خير اصلي    
21 21120025 منطق مشترک-2 خير پايه  پیش نیاز
22 21150016 تفسیر -1 خير پايه    
23 21150050 صرف و نحو کاربردی -3 خير پايه  پیش نیاز
24 21150129 قرائت و درک مفاهیم متون معاصر خير پايه    
25 21150174 علوم بلاغی خير پايه    
ترم 4
26 21110021 فقه مقدماتی -2 خير پايه  پیش نیاز
27 21113020 فقه 2 - تخصصی خير اصلي  پیش نیاز
28 21113166 کلیات حقوق خير اصلي    
29 21113199 آیات الاحکام -2 خير اصلي  پیش نیاز
30 21113213 تاریخ فقه و فقها -2 خير اصلي  پیش نیاز
31 21120058 کلیات علوم اسلامی آشنائی با کلیات علوم عقلی خير پايه    
32 21150027 تفسیر -2 خير پايه  پیش نیاز
33 21150061 صرف و نحو کاربردی -4 خير پايه  پیش نیاز
34 21150118 قرائت و درک مفاهیم متون عرفانی خير پايه    
ترم 5
35 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
36 21113031 فقه 3- تخصصی خير اصلي  پیش نیاز
37 21113053 فقه مقارن -1 خير اصلي    
38 21113075 اصول فقه -1 خير اصلي    
39 21113122 آئین دادرسی دراسلام خير اصلي    
40 21113155 حقوق خانواده خير اصلي    
41 21120036 کلام مشترک -1 خير پايه    
42 21140012 زبان تخصصی -1 خير پايه    
43 21150130 قرائت مطبوعات و استفاده از رادیو و تلویزیون خير پايه    
44 21150141 مکالمه و محاضره 1- سمعی و بصری خير پايه    
ترم 6
45 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
46 21113042 فقه 4- تخصصی خير اصلي  پیش نیاز
47 21113064 فقه مقارن -2 خير اصلي  پیش نیاز
48 21113086 اصول فقه -2 خير اصلي  پیش نیاز
49 21113133 حقوق جزای عمومی اسلامی خير اصلي    
50 21113177 حقوق تطبیقی خير اصلي    
51 21120047 کلام مشترک-2 خير پايه  پیش نیاز
52 21140023 زبان تخصصی -2 خير پايه  پیش نیاز
53 21150083 ترجمه عربی بفارسی و فارسی به عربی -1 خير پايه    
54 21150152 مکالمه و محاضره 2 - سمعی و بصری خير پايه  پیش نیاز
ترم 7
55 21113097 اصول فقه -3 خير اصلي  پیش نیاز
56 21113100 حقوق جزای خصوصی اسلام خير اصلي    
57 21113111 حقوق بین الملل اسلام خير اصلي    
58 21113144 قواعد فقه مدنی خير اصلي    
59 21140034 زبان تخصصی -3 خير پايه  پیش نیاز
60 21150072 اعراب قرآن خير پايه    
61 21150094 ترجمه عربی بفارسی و فارسی به عربی -2 خير پايه  پیش نیاز
62 21150163 مکالمه و محاضره 3 - سمعی و بصری خير پايه  پیش نیاز
63 21153015 احادیث فقهی خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها