دانشكده ها

 

معرفی رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام - مقطع کارشناسی

برای تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی به منظور تامین بخشی از اهداف خودکفایی در کشاورزی بخصوص در زمینه های طراحی و تولید ماشینهای کشاورزی در رابطه با خودکفایی صنعتی در رشته کشاورزی و آموزش و تربیت کادر اجرایی کارنجات تولیدی و مجتمع های کشاورزی و آموزش و تربیت کادر اجرایی کارنجات تولیدی و مجتمع های کشاورزی مکانیزه لازمست متخصصینی برای این منظور تربیت شوند که برگزاری مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته در رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی اولین قدم جهت برآورد اهداف فوق خواهد بود.

طول دوره تحصیل

براساس آئین نامه دوره کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی چهارسال است و دانشجویان بطور متوسط قادر خواهند بود که این دوره را در مدت مذکور بگذرانند
حداکثر مجاز طول تحصیلات این دوره 6سال است هر سال تحصیلی شامل دو نیسمال بوده و هر نیسمال شامل 16 هفته کامل آموزش می باشد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درسی نظری در هر نیسمال 16 ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی علوم دامی 135واحد است به شرح زیر:
دروس عمومی 20واحد
دروس علوم پایه 29 واحد
دروس اصلی 17 واحد
دروس تخصصی 69 واحد
که شامل 56 واحد دروس تخصصی الزامی و 13 واحد دروس گرایشی است.

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این رشته می توانند درموارد زیر نقش و توانائی خود را ایفاء نمایند.
- بعنوان مدیر یا مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی دامپروری
- به صورت کارشناس متخصص و برنامه ریز در زمینه های مختلف علوم دامی در واحدهای اجرایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی و غیره
- بعنوان مربی در دبیرستانهای کشاورزی و مجری امور تحقیقات کشاورزی .

ضرورت و توانایی

برقراری رشته علوم دامی برای تربیت کارشناسائی که بتوانند در جهت افزایش تولید در هر واحد دامی و استفاده حداکثر از منابع بالقوه کشور موثر باشند باتوجه به تعداد زیاد دام و طیوریکه در مملکت وجود دارد لازم است با برنامه ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان رشته علوم دامی، هر چه بیشتر از دام و طیور کشور برای افزایش تولید از طریق کمی و کیفی استفاده بعمل آید با توجه به مطالب فوق ضرورت و اهمیت تربیت افرادی که بتوانند با بکار گرفتن دانش خود در زمینه علوم پایه، دروس اصلی کشاورزی و دروس تخصصی رشته علوم دامی در جهت رسیدن به هدف فوق الذکر اقدام نمایند مشخص می شود.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته مهندسی کشاورز ی علوم دامی - دام

   
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
1 24117122 کارآموزی خير تخصصي    
ترم 1
2 215 آشنائی با کامپیــــوتر خير پايه    
3 250 فارسی عمومی خير عمومي    
4 542 تاریخ تحلیلی صدر اسلام خير عمومي    
5 24110041 شیمی عمومی خير پايه    
6 24120012 ریاضیات عمومی خير پايه    
ترم 2
7 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
8 511 اندیشه اسلامی-1 (مبدا و معاد) خير عمومي    
9 24105122 گیاهشناسی - 1 خير پايه    
10 24105133 گیاهشناسی - 1 خير پايه    
11 24110121 شیمی آلی خير پايه    
12 24110132 آزمایشگاه شیمی آلی خير پايه    
13 24130038 جانورشناسی خير پايه    
14 24132089 اصول ژنتیک دام وطیور خير تخصصي    
ترم 3
15 512 اندیشه اسلامی-2 (نبوت و امامت) خير عمومي    
16 522 اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) خير عمومي    
17 24105086 آمار و احتمالات خير پايه    
18 24132078 رفتار شناسی حیوانات اهلی خير اصلي    
19 24133515 تشریح وفیزیولوژی دام خير تخصصي    
20 24133526 تشریح وفیزیولوژی دام عملی خير تخصصي    
ترم 4
21 24110187 میکروبیولوژی عمومی خير اصلي    
22 24130094 آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی خير اصلي    
23 24131031 عملیات کشاورزی خير پايه    
24 24133504 فیزیولوژی تولیدمثل عملی خير تخصصي    
ترم 5
25 24132067 عوامل محیطی وتنش خير تخصصي    
26 24133060 اصلاح دام - 1 خير تخصصي  پیش نیاز
27 24133253 بهداشت دام وطیور خير تخصصي    
28 24133275 اصول تغذیه دام خير تخصصي    
29 24133480 اصول تغذیه دام عملی خير تخصصي    
ترم 6
30 24131064 اکولوژی مرتع ونباتات علوفه ای خير اصلي    
31 24132023 خوراک وخوراک دادن دام خير تخصصي    
32 24133071 اصلاح دام 2 خير تخصصي  پیش نیاز
33 24133106 پرورش گاوشیری خير تخصصي  پیش نیاز
34 24133297 پرورش طیور(1) خير تخصصي    
ترم 7
35 531 انقلاب اسلامی ایران خير عمومي    
36 24132056 جیره نویسی دام خير تخصصي    
37 24133286 بیماریهای دام وطیور خير تخصصي    
38 24133388 تغذیه گاو شیری خير تخصصي    
39 24133399 پرورش گوساله وتلیسه خير تخصصي    
40 24133457 تکنولوژی الیاف دامی وپوست خير تخصصي    
ترم 8
41 551 تفسیر موضوعی قرآن خير عمومي    
42 24132045 پرورش آبزیان - ماهی و میگو خير تخصصي    
43 24133220 پرورش گاومیش خير تخصصي    
44 24133402 پرورش دامهای گوشتی و پرواربندی خير تخصصي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها