دانشكده ها

 

معرفی رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام - مقطع کارشناسی

برای تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی به منظور تامین بخشی از اهداف خودکفایی در کشاورزی بخصوص در زمینه های طراحی و تولید ماشینهای کشاورزی در رابطه با خودکفایی صنعتی در رشته کشاورزی و آموزش و تربیت کادر اجرایی کارنجات تولیدی و مجتمع های کشاورزی و آموزش و تربیت کادر اجرایی کارنجات تولیدی و مجتمع های کشاورزی مکانیزه لازمست متخصصینی برای این منظور تربیت شوند که برگزاری مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته در رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی اولین قدم جهت برآورد اهداف فوق خواهد بود.

طول دوره تحصیل

براساس آئین نامه دوره کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی چهارسال است و دانشجویان بطور متوسط قادر خواهند بود که این دوره را در مدت مذکور بگذرانند
حداکثر مجاز طول تحصیلات این دوره 6سال است هر سال تحصیلی شامل دو نیسمال بوده و هر نیسمال شامل 16 هفته کامل آموزش می باشد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درسی نظری در هر نیسمال 16 ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی علوم دامی 135واحد است به شرح زیر:
دروس عمومی 20واحد
دروس علوم پایه 29 واحد
دروس اصلی 17 واحد
دروس تخصصی 69 واحد
که شامل 56 واحد دروس تخصصی الزامی و 13 واحد دروس گرایشی است.

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این رشته می توانند درموارد زیر نقش و توانائی خود را ایفاء نمایند.
- بعنوان مدیر یا مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی دامپروری
- به صورت کارشناس متخصص و برنامه ریز در زمینه های مختلف علوم دامی در واحدهای اجرایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی و غیره
- بعنوان مربی در دبیرستانهای کشاورزی و مجری امور تحقیقات کشاورزی .

ضرورت و توانایی

برقراری رشته علوم دامی برای تربیت کارشناسائی که بتوانند در جهت افزایش تولید در هر واحد دامی و استفاده حداکثر از منابع بالقوه کشور موثر باشند باتوجه به تعداد زیاد دام و طیوریکه در مملکت وجود دارد لازم است با برنامه ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان رشته علوم دامی، هر چه بیشتر از دام و طیور کشور برای افزایش تولید از طریق کمی و کیفی استفاده بعمل آید با توجه به مطالب فوق ضرورت و اهمیت تربیت افرادی که بتوانند با بکار گرفتن دانش خود در زمینه علوم پایه، دروس اصلی کشاورزی و دروس تخصصی رشته علوم دامی در جهت رسیدن به هدف فوق الذکر اقدام نمایند مشخص می شود.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته مهندسی کشاورز ی علوم دامی - دام

 
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 256 فیزیک عمومی خير اصلي    
2 22113082 آزمایشگاه فیزیک پایه -1 خير اصلي  پیش نیاز
3 24130016 ریاضیات عمومی خير اصلي    
4 24130061 شیمی عمومی خير اصلي    
ترم 2
5 24105086 آمار و احتمالات خير اصلي    
6 24105122 گیاهشناسی - 1 خير اصلي    
7 24105133 گیاهشناسی - 1 خير اصلي    
8 24110121 شیمی آلی خير اصلي    
9 24110132 آزمایشگاه شیمی آلی خير اصلي    
10 24130038 جانورشناسی خير اصلي    
11 24130083 میکروبیولوژی عمومی خير اصلي    
12 24130094 آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی خير اصلي    
13 24132001 آشنایی با دامپروری ایران خير اصلي    
14 24132089 اصول ژنتیک دام وطیور خير اصلي    


لیست دانشکده ها