دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته مهندسي كشاورزي - آب

         
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 24105064 گیاهشناسی - 1 خير اصلي    
2 24140010 ریاضیات -1 خير اصلي    
3 24140054 شیمی عمومی خير اصلي    
4 24140098 فیزیک - 1 خير اصلي    
5 24150025 شیمی عمومی خير اصلي    
6 24190010 گیاهشناسی-1 خير اصلي    
ترم 2
7 5312173 فیزیک - 2 خير اصلي    
8 24106034 زراعت عمومی خير اصلي    
9 24106067 خاکشناسی عمومی خير اصلي    
10 24140021 ریاضیات -2 خير اصلي  پیش نیاز
11 24140101 فیزیک - 2 خير اصلي    
12 24143111 استاتیک خير اصلي    
ترم 3
13 24105086 آمار و احتمالات خير اصلي    
14 24140065 رسم فنی -1 خير اصلي    
15 24140087 مکانیک سیالات خير اصلي  پیش نیاز
16 24141013 آبیاری عمومی - نظری خير اصلي  پیش نیاز
17 24141024 آبیاری عمومی- عملی خير اصلي    
18 24143122 مقاومت مصالح -1 خير اصلي  پیش نیاز
19 24143348 برنامه نویسی کامپیوتر خير اصلي    
ترم 4
20 24106078 عملیات کشاورزی خير اصلي    
21 24106103 هوا و اقلیم شناسی خير اصلي    
22 24115115 معادلات دیفرانسیل خير اصلي    
23 24140032 ریاضیات -3 خير اصلي  پیش نیاز
24 24140076 زمین شناسی خير اصلي    
25 24141035 عملیات کشاورزی خير اصلي    
26 24143019 مکانیک خاک خير اصلي  پیش نیاز
27 24143020 مکانیک خاک - عملی خير اصلي    
28 24143268 هیدرولیک خير اصلي    
29 24143304 هیدرولیک -عملی خير اصلي    
ترم 5
30 24106090 مساحی و نقشه برداری خير اصلي    
31 24140112 محاسبات عددی خير اصلي    
32 24141046 آشنایی بانرم افزار های تخصصی خير اصلي    
33 24143064 هیدرولوژی آبهای سطحی خير اصلي  پیش نیاز
34 24143075 آبهای زیرزمینی خير اصلي  پیش نیاز
35 24143280 رابطه آب وخاک وگیاه -عملی خير اصلي    
36 24143315 هیدرولوژی آبهای سطحی -عملی خير اصلي    
37 24143326 رابطه اب وخاک وگیاه خير اصلي    
38 24143337 هیدرولوژی آبهای سطحی خير اصلي    
ترم 6
39 24105008 زبان خير اصلي    
40 24143042 اصول زهکشی خير اصلي    
41 24143097 نقشه برداری تکمیلی خير اصلي  پیش نیاز
42 24143133 هیدرولیک انهار خير اصلي    
43 24143155 اقتصاد مهندسی خير اصلي    
44 24143393 طراحی سیستم های آبیاری سطحی خير اصلي    
45 24143417 هیدرولوژی مهندسی خير اصلي    
46 24143440 طراحی شبکه های آبرسانی خير اصلي    
47 24193359 زبان تخصصی خير اصلي    
ترم 7
48 24105008 زبان خير اصلي    
49 24143188 مدیریت منابع آب خير اصلي    
50 24143371 طراحی سیستمهای زهکشی خير اصلي    
51 24143382 طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار خير اصلي    
52 24143428 پمپها و ایستگاههای پمپاژ خير اصلي    
53 24143439 طراحی سازه های آبی 1 خير اصلي    
ترم 8
54 24105053 طرح آزمایشات کشاورزی خير اصلي    
55 24141057 باغبانی عمومی خير اصلي    
56 24143144 حفاظت آب و خاک خير اصلي    
57 24143202 پروژه خير اصلي    
58 24143451 طراحی سازه های آبی 2 خير اصلي    
59 24181031 باغبانی عمومی خير اصلي    
ترم 9
60 24143406 کیفیت آب خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها