دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته پژوهشگري علوم اجتماعي

                                            
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
1 2232490 انسان شناسی جسمانی وزیستی بله اصلي  پیش نیاز
2 2242351 اقتصادایران بله اصلي  پیش نیاز
3 2242361 کلیات برنامه ریزی اجتماعی واقتصادی بله اصلي  پیش نیاز
4 2242441 جغرافیای انسانی ایران بله اصلي    
5 2242500 مردم شناسی ایران بله اصلي  پیش نیاز
6 21243016 مبانی تعاون بله اصلي    
7 21243130 جامعه شناسی کارومشاغل بله اصلي  پیش نیاز
8 21243152 بررسی آثارصاحب نظران جامعشناسی بله اصلي    
9 21243196 تغییرات اجتماعی بله اصلي  پیش نیاز
ترم 1
10 250 فارسی عمومی خير عمومي    
11 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
12 259 جمعیت و تنظیم خانواده خير عمومي    
13 21240028 ریاضیات پایه خير پايه    
14 21240039 مبانی جامعه شناسی خير پايه    
15 21240051 مبانی جمعیت شناسی خير پايه    
16 21240062 مبانی مردم شناسی خير پايه    
17 21240095 تاریخ تفکراجتماعی دراسلام خير پايه    
18 21240164 اصول علم سیاست خير پايه    
19 21243163 نیازهای انسانی بله اصلي    
ترم 2
20 101 معارف اسلامی -1 خير عمومي    
21 21240017 امارمقدماتی خير پايه  پیش نیاز
22 21240040 مبانی جامعه شناسی*2* خير پايه  پیش نیاز
23 21240108 مبانی تاریخ اجتماعی ایران خير پايه    
24 21243027 مردم شناسی فرهنگی بله اصلي  پیش نیاز
25 21243038 محیط شناسی انسانی بله اصلي    
26 21243107 کلیات حقوق بله اصلي    
27 21243118 انسان ازدیدگاه اسلام بله اصلي    
28 21243174 نهضتهای اسلامی صدساله اخیر بله اصلي  پیش نیاز
ترم 3
29 252 اخلاق وتربیت اسلامی خير عمومي    
30 21240073 مبانی روانشناسی- مفاهیم اساسی خير پايه    
31 21240084 مبانی فلسفه1 خير پايه    
32 21240131 آماردرعلوم اجتماعی خير پايه  پیش نیاز
33 21241032 نظریه های جامعه شناسی1 خير اصلي  پیش نیاز
34 21242057 جامعه شناسی خانواده خير تخصصي  پیش نیاز
35 21243049 جامعه شناسی آموزش وپرورش بله اصلي  پیش نیاز
36 21243050 جامعه شناسی جهان سوم بله اصلي  پیش نیاز
37 21243129 جامعه شناسی پزشکی بله اصلي  پیش نیاز
ترم 4
38 106 معارف اسلامی -2 خير عمومي  پیش نیاز
39 21240119 روانشناسی اجتماعی خير پايه  پیش نیاز
40 21240120 روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت خير پايه  پیش نیاز
41 21241087 نطریه های جامعه شناسی -2 خير اصلي  پیش نیاز
42 21242013 جامعه شناسی ارتباطات جمعی خير تخصصي  پیش نیاز
43 21242024 جامعه شناسی روستائی خير تخصصي  پیش نیاز
44 21242080 جامعه شناسی سازمانها خير تخصصي  پیش نیاز
45 21242091 جامعه شناسی ایلات وعشایر خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 5
46 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
47 111 تاریخ اسلام خير عمومي    
48 21240142 زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی1 خير پايه    
49 21240175 اصول علم اقتصاد خير پايه    
50 21241010 روشهای تحقیق درعلوم اجتماعی خير اصلي  پیش نیاز
51 21241054 جامعه شناسی انقلاب خير اصلي  پیش نیاز
52 21241076 جامعه شناسی جنگ ونیروهای نظامی خير اصلي  پیش نیاز
53 21242068 جامعه شناسی انحرافات اجتماعی خير تخصصي  پیش نیاز
54 21243094 جمعیت شناسی ایران بله اصلي  پیش نیاز
ترم 6
55 113 متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خير عمومي    
56 21240153 زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی-2 خير پايه  پیش نیاز
57 21241021 روش تحقیق درعلوم اجتماعی- عملی خير اصلي  پیش نیاز
58 21241043 جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی خير اصلي  پیش نیاز
59 21242035 جامعه شناسی شهری خير تخصصي  پیش نیاز
60 21242104 کاربردجمعیت شناسی خير تخصصي  پیش نیاز
61 21243072 مبانی فلسفه -2 بله اصلي  پیش نیاز
62 21243083 جمعیت شناسی اقتصادی واجتماعی بله اصلي  پیش نیاز
63 21243141 جامعه شناسی سیاسی بله اصلي  پیش نیاز
64 21243185 تامین ورفاه اجتماعی بله اصلي    
ترم 7
65 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
66 112 انقلاب اسلامی و ریشه ها خير عمومي    
67 21241098 جامعه شناسی درادبیات فارسی خير اصلي  پیش نیاز
68 21242046 جامعه شناسی صنعتی خير تخصصي  پیش نیاز
69 21242079 جامعه شناسی توسعه خير تخصصي  پیش نیاز
70 21242115 تکنیکهای خاص تحقیق خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 8
71 21241065 بررسی مسایل اجتماعی ایران خير اصلي    
72 21242126 کاربردکامپیوتردرعلوم اجتماعی خير تخصصي  پیش نیاز
73 21243061 جامعه شناسی کشورهای اسلامی بله اصلي  پیش نیاز
74 21243209 کارتحقیقی خير تخصصي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها