دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته زيست شناسي گرايش عمومي

                         
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 22113082 آزمایشگاه فیزیک پایه -1 خير اصلي  پیش نیاز
2 22120101 آزمایشگاه شیمی عمومی -1 خير اصلي  پیش نیاز
3 22130014 ریاضی عمومی خير اصلي    
4 22130025 شیمی عمومی خير اصلي    
5 22130036 ریاضی -1 خير اصلي    
6 22130058 فیزیک خير اصلي    
7 22130069 شیمی عمومی -1 خير اصلي    
8 22133217 آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی خير اصلي    
9 22133320 آزمایشگاه فیزیک عمومی -1 خير اصلي    
10 22133331 آزمایشگاه شیمی عمومی -1 خير اصلي    
11 22133444 میکروبیولوژی عمومی خير اصلي    
ترم 2
12 22130047 ریاضی -2 خير اصلي  پیش نیاز
13 22130070 شیمی -2 خير اصلي  پیش نیاز
14 22130081 مبانی شیمی آلی -1 خير اصلي  پیش نیاز
15 22133284 آزمایشگاه جانور شناسی -1 خير اصلي    
16 22133342 آزمایشگاه شیمی عمومی -2 خير اصلي    
17 22133353 آزمایشگاه مبانی شیمی آلی -1 خير اصلي    
18 22133615 جانور شناسی -1 خير اصلي    
19 22133637 تشریح و مورفولوژی گیاهی خير اصلي    
20 22133648 آزمایشگاه مورفولوژی گیاهی خير اصلي    
ترم 3
21 22133273 آزمایشگاه مبانی بیوشیمی خير اصلي    
22 22133295 آزمایشگاه جانور شناسی -2 خير اصلي    
23 22133455 اکولوژی عمومی خير اصلي    
24 22133535 مبانی بیوشیمی خير اصلي  پیش نیاز
25 22133557 آمار زیستی خير اصلي  پیش نیاز
26 22133626 جانور شناسی -2 خير اصلي  پیش نیاز
27 22133682 نالوفیتها خير اصلي    
ترم 4
28 22133228 آزمایشگاه اکولوژی عمومی خير اصلي    
29 22133239 آزمایشگاه زیست شناسی سلولی خير اصلي    
30 22133375 آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -1 خير اصلي    
31 22133546 زیست شناسی سلولی و مولکولی خير اصلي  پیش نیاز
32 22133568 فیزیولوژی جانوری -1 خير اصلي  پیش نیاز
ترم 5
33 22133240 آزمایشگاه مبانی ژنتیک خير اصلي    
34 22133308 آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -1 خير اصلي    
35 22133397 آزمایشگاه قارچ شناسی خير اصلي    
36 22133466 مبانی ژنتیک خير اصلي  پیش نیاز
37 22133477 سیستماتیک گیاهی -1 خير اصلي  پیش نیاز
38 22133513 ویروس شناسی خير اصلي  پیش نیاز
ترم 6
39 22133251 آزمایشگاه بافت شناسی جانوری خير اصلي    
40 22133319 آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -2 خير اصلي    
41 22133364 آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -1 خير اصلي    
42 22133411 آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 خير اصلي    
43 22133488 سیستماتیک گیاهی -2 خير اصلي  پیش نیاز
44 22133499 متون زیست شناسی خير اصلي    
45 22133579 فیزیولوژی جانوری -2 خير اصلي  پیش نیاز
46 22133660 فیزیولوژی گیاهی -1 خير اصلي  پیش نیاز
47 22133671 بافت شناسی جانوران خير اصلي  پیش نیاز
ترم 7
48 22130092 مبانی زیست شناسی خير اصلي    
49 22133262 آزمایشگاه جنین شناسی خير اصلي    
50 22133400 آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -2 خير اصلي    
51 22133502 بیوفیزیک خير اصلي  پیش نیاز
52 22133604 جنین شناسی خير اصلي  پیش نیاز
53 22133693 فیزیولوژی گیاهی-2 فتوسنتز و تنفس خير اصلي  پیش نیاز
ترم 8
54 22130105 مبانی زمین شناسی خير اصلي    
55 22133524 زیست شناسی پرتوی خير اصلي  پیش نیاز
56 22133580 فیزیولوژی جانوری -3 خير اصلي  پیش نیاز
57 22133591 تکامل موجودات زنده خير اصلي  پیش نیاز
58 22133659 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان خير اصلي  پیش نیاز
59 22133706 فیزیولوژی گیاهی -3 خير اصلي  پیش نیاز
60 22133717 پایان نامه خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها