دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته شيمي گرايش محض

                                
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 22113082 آزمایشگاه فیزیک پایه -1 خير اصلي  پیش نیاز
2 22120010 ریاضی عمومی -1 خير اصلي    
3 22120043 فیزیک پایه -1 خير اصلي    
4 22120065 آزمایشگاه فیزیک عمومی -1 خير اصلي   هم نیاز
5 22120087 شیمی عمومی -1 خير اصلي    
ترم 2
6 22120021 ریاضی عمومی -2 خير اصلي  پیش نیاز
7 22120054 فیزیک پایه -2 خير اصلي  پیش نیاز
8 22120076 آزمایشگاه فیزیک عمومی -2 خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
9 22120098 شیمی عمومی -2 خير اصلي  پیش نیاز
10 22120101 آزمایشگاه شیمی عمومی -1 خير اصلي  پیش نیاز
11 22140074 آزمایشگاه فیزیک پایه 2 خير اصلي  پیش نیاز
ترم 3
12 22120112 آزمایشگاه شیمی عمومی -2 خير اصلي  پیش نیاز
13 22123042 شیمی آلی -1 خير اصلي  پیش نیاز
14 22123086 شیمی فیزیک -1 خير اصلي  پیش نیاز
15 22123100 شیمی معدنی -1 خير اصلي  پیش نیاز
16 22123382 شیمی تجزیه -1 خير اصلي  پیش نیاز
ترم 4
17 22120032 معادلات دیفرانسیل خير اصلي  پیش نیاز
18 22123053 شیمی آلی -2 خير اصلي  پیش نیاز
19 22123064 آزمایشگاه شیمی تجزیه -1 خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
20 22123291 آزمایشگاه شیمی آلی -1 خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
21 22123393 شیمی تجزیه -2 خير اصلي  پیش نیاز
22 22123428 شیمی معدنی -2 خير اصلي  پیش نیاز
ترم 5
23 22123075 شیمی تجزیه دستگاهی خير اصلي  پیش نیاز
24 22123097 شیمی فیزیک -2 خير اصلي  پیش نیاز
25 22123304 آزمایشگاه شیمی آلی -2 خير اصلي   هم نیاز
26 22123315 آزمایشگاه شیمی تجزیه -2 خير اصلي   هم نیاز
27 22123337 آزمایشگاه شیمی معدنی -1 خير اصلي   هم نیاز
28 22123406 شیمی آلی -3 خير اصلي  پیش نیاز
29 22123484 زبان تخصصی خير اصلي  پیش نیاز
30 22123508 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی خير اصلي  پیش نیاز
31 22123553 شیمی صنایع معدنی خير اصلي  پیش نیاز
ترم 6
32 22123019 جدا سازی و شناسائی مواد آلی خير اصلي  پیش نیاز
33 22123122 مبانی شیمی پلیمر خير اصلي  پیش نیاز
34 22123315 آزمایشگاه شیمی تجزیه -2 خير اصلي   هم نیاز
35 22123326 آزمایشگاه شیمی فیزیک -1 خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
36 22123440 شیمی فیزیک آلی خير اصلي  پیش نیاز
ترم 7
37 22123031 کاتالیزورهای هتروژینوس خير اصلي    
38 22123348 آزمایشگاه تجزیه دستگاهی خير اصلي   هم نیاز
39 22123519 اصول صنایع شیمیایی خير اصلي    
ترم 8
40 22122005 جدا سازی و شناسائی مواد آلی خير اصلي  پیش نیاز
41 22122016 جدا سازی و شناسائی مواد آلی خير اصلي  پیش نیاز
42 22123133 آزمایشگاه شیمی پلیمر خير اصلي  پیش نیاز
43 22123188 خوردگی فلزات خير اصلي  پیش نیاز
44 22123359 آزمایشگاه شیمی فیزیک -2 خير اصلي   هم نیاز
45 22123360 آزمایشگاه شیمی معدنی -2 خير اصلي  پیش نیاز
46 22123371 کارگاه خير اصلي    
47 22123417 گرافیک و نقشه خوانی خير اصلي    
48 22123451 روش استفاده ازمتون شیمی خير اصلي  پیش نیاز
ترم 9
49 22123177 اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی خير اصلي  پیش نیاز
50 22123439 کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی خير اصلي  پیش نیاز
51 22123462 تمرین پژوهش و تهیه گزارش خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها