دانشكده ها

 

معرفی رشته مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام - مقطع کارشناسی ارشد

در دوره عالی علوم کشاورزی, عنوان دامی به رشته ای اطلاق می شود که حاوی مجموعه ای از علوم و تکنولوژی در زمینه های کلی زیر باشد.
- غذا و تغذیه دام
- ژنتیک و اصلاح دام
- فیزیولوژی دام
- برنامه ریزی و مدیریت واحدهای دامداری
هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصینی است که بتوانند در امور مربوط به تدریس، تحقیق، برنامه ریزی و مدیریت واحدهای آموزشی و تحقیقاتی کشاورزی و علوم دامی فعالیت نمایند.

طول دوره تحصیل

براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی ارشد علوم دامی بطور متوسط دو سال و حداکثر سه سال می باشد. هر نیمسال تحصیلی شامل دو نیسمال است و هر نیسمال 16 هفته کامل آموزشی وجود دارد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیسمال 16 ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد علوم دامی 32 واحد بشرح زیر است.
دروس الزامی 14 واحد
دروس انتخابی 12 واحد
پایان نامه 6 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این رشته با توجه به گرایش خود در بعضی از زمینه های زیر مهارت کسب می کنند.
- تدریس دروس علوم دامی وعلوم وابسته در آموزشکده ها ودانشکده های کشاورزی
- تحقیق در زمینه های مختف مربوط به رفع مشکلات و مسائل تولید محصولات دامی و بهبود کمیت و کیفیت آنها
- تحقیق در زمینه های اصلاح دام و ژنتیک مولکولی
- تحقیق در زمینه های فیزیولوژی
- برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه های مختلف تولید محصولات دامی.

ضرورت و توانایی

نظر به اینکه علوم دامی یکی از مهمترین شاخه های کشاورزی در رابطه با تولید محصولات دامی است. تربیت افرادی که بتواند در این رشته تخصص لازم را کسب نموده مسئولیت امور مختلف آموزشی تحقیقاتی و اجرایی را در زمینه های تولید محصولات دامی بعهده بگیرند کاملاً ضروریست.
بدین لحاظ اهمیت تربیت متخصصین علوم دامی در زمینه های مختلف مذکور در جهت نیل به خود کفائی محصولات دامی که بخش اصلی مواد پروتئینی غذا انسانها را تشکیل می دهد، مشخص می شود.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام

 
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 34131016 بیوشیمی تکمیلی خير اصلي    
2 34133034 اصلاح دام تکمیلی 1 خير اصلي    
3 34133056 زبان تخصصی- بررسی متون علمی خير اصلي    
4 34133090 ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک خير اصلي    
ترم 2
5 34131038 فیزیولوژی تکمیلی خير اصلي  پیش نیاز
6 34131061 روش تحقیق خير اصلي    
7 34133045 اصلاح دام تکمیلی 2 خير اصلي    
8 34133114 ژنتیک کمی خير اصلي    
ترم 3
9 34122015 پایان نامه خير اصلي    
10 34133067 تغذیه دام تکمیلی خير اصلي    
ترم 4
11 34122015 پایان نامه خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها