دانشكده ها

 

طول دوره تحصیل

طول ان دوره بطور متوسط دو سال می باشد. ولی در صورت لزوم دانشجویان مجازند که حداکثر ظرف سه سال آنرا به اتمام برسانند. شکل نظام نمیسالی است و هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال بمدت 16 هفته می باشد.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی 32 واحد به قرار زیر است:
- دروس الزامی 14 واحد
- دروس انتخابی 12 واحد
- پایان نامه 6 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در دانشگاهها و موسسات پژوهشی بعنوان مربی و در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو بعنوان مدیر فنی، برنامه ریز و سرپرست پروژه به انجام وظیفه مشغول گردند و در زمینه های مشروحه زیر مسئولیت پذیرفته نقش خود را ایفا نمایند.
- برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی و نظارت بر تهیه و اجرای راههای منابع آب کشور
- تحقیق در زمینه آبیاری و زهکشی
- تدریس دروس مربوط به آبیاری و زهکشی در آموزشکده ها و دانشکده ها کشاورزی

ضرورت و توانایی

با توجه به نقشی که آب در کشاورزی دارد و نظر به اهمیتی که مسائل مربو به حفظ و حراست و بهره برداری منابع آب بعنوان حیات کشاورزی دارا می باشد، ضرورت و اهمیت رشته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی روشن می گردد. ایران با وسعت زیاد و آب و هوای معتدل نسبتاً خشک دارای منابع آبی تقریباً محدود و غیر کنترل شده می باشد که برای مدیریت آن لازم است متخصصینی با بینش و آگاهیهای کافی تربیت شوند تا از عهده این مهم برآیند.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 34123121 رابطه آب و خاک و گیاه - تکمیلی بله اصلي    
2 34141021 هیدرولیک مجاری روباز بله اصلي    
3 34141043 آبیاری سطحی خير اصلي    
4 34143027 ریاضیات مهندسی خير اصلي    
5 34143469 مدیریت وبهره برداری ازشبکه های آبیاری وزهکشی بله اصلي    
ترم 2
6 34141032 مهندسی منابع آب بله اصلي    
7 34141076 زهکشی تکمیلی - نظری خير اصلي    
8 34141087 زهکشی تکمیلی - عملی خير اصلي    
9 34143458 سمینار خير اصلي    
10 34143470 فیزیک خاک تکمیلی - نظری بله اصلي    
11 34143481 فیزیک خاک تکمیلی - عملی بله اصلي    
12 34143505 آبیاری تحت فشار خير اصلي    
13 34143516 کیفیت آب تکمیلی بله اصلي    
14 34143549 طراحی شبکه های آبیاری وزهکشی بله اصلي    
ترم 3
15 34122015 پایان نامه خير تخصصي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها