دانشكده ها

 

معرفی رشته مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی - مقطع کارشناسی ارشد

تحصیلات تکلمیلی مهندسی هوا فضا در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. در مقطع کارشناسی ارشد چهار رشته جلو برندگی، طراحی سازه های هوا، فضایی، آئرودینامیک و دینامیک و کنترل پرواز دانشجو به عنوان رشته اصلی یک گرایش را انتخاب می کند و یک رشته فرعی ازگرایشهای هوا فضا یا رشته های مهندسی دیگر بنا به تشخیص استاد راهنما کمیته کارشناسی ارشد انتخاب می کند.
درسهای ریاضیات پیشرفته، محاسبات عددی، سمینار، وپروژه در درس عمومی همه گرایشهای اجباری است.
در این مجموعه گرایش کارشناسی ارشد طراحی سازه های هوا فضایی ارائه می شود. دانشجویان پذیرفته شده موظف هستند حداقل 20درس از درسهای تخصصی اجباری را بگذرانند.

طول دوره تحصیل

مدت زمان تحصیل پیش بینی شده برای تکمیل دوره کارشناسی ارشد 2 سال می باشد.

تعداد واحدها

برنامه این دوره مشتمل است بر:
الف: دروس اجباری شامل: ریاضیات پیشرفته و محاسبات عددی پیشرفته 1 هر یک سه واحد جمعاً 6 واحد
ب: پایان نامه کارشناسی ارشد به ارزش 6 واحد و سمینار به ارزش 2واحد
ج: رشته اصلی شامل چهار درس از درسهای تخصصی اجباری یکی از شاخه های تخصصی زیر جمعاً 12 واحد
- طراحی سازه های هوا و فضایی(طراحی و سازه ها)
- گرایش جلو برندگی
- آئرودینامیک
- دینامیک و کنترل پرواز
د: رشته فرعی شامل: دروس به ارزش 6 واحد از هر یک از شاخه های تخصصی اعم از دروس اجباری یا اختیاری یا تشخیص استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو می باشد
به طور خلاصه:
درسهای عمومی 6 واحد
درسهای رشته اصلی 12 واحد
درسهای رشته فرعی 6 واحد
پایان نامه 6 واحد
سمینار 2 واحد
جمع 32 واحد

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوا - فضا - سازهای هوایی

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 33131021 ریاضیات پیشرفته -1 خير اصلي    
2 33131032 مکانیک محیط پیوسته خير اصلي    
3 33132046 مکانیک شکست خير اصلي    
4 33132115 شکل دهی فلزات خير اصلي    
5 33133049 کنترل خودکار و پیشرفته خير اصلي    
6 33133061 مواد مرکب - کامپوزیت ها خير اصلي    
7 33133196 تئوری صفحه ها و پوسته ها خير اصلي    
8 33133209 روش اجزاء محدود خير اصلي    
9 33133403 سیستمهای دینامیکی خير اصلي    
10 33133470 ائروالاستیسیته خير اصلي    
11 33133561 تحلیل سازه های پیشرفته هوا فضائی خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها