دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 33121016 ریاضیات عالی مهندسی خير اصلي    
2 33121027 تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته خير اصلي    
3 33121061 روش عناصرمحدود خير اصلي    
4 33121094 دینامیک سازها خير اصلي    
5 33121129 روش اجزاء محدود خير اصلي    
6 33123034 آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته خير اصلي    
7 33123045 تئوری صفحات وپوسته ها - نگره صفحات وپوسته ها خير اصلي    
8 33123078 مبانی پایداری سازه ها خير اصلي    
9 33123103 سازه های بتن آرمه پیشرفته خير اصلي    
10 33123114 سازه های فولادی پیشرفته خير اصلي    
11 33123329 طراحی غیرارتجاعی - خمیری - سازه ها خير اصلي    
12 33123352 مقاوم سازی سازه ها خير اصلي    
13 33123374 ایمنی در سازه ها خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها