دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 33121016 ریاضیات عالی مهندسی خير اصلي    
2 33121027 تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته خير اصلي    
3 33121094 دینامیک سازها خير اصلي    
4 33123034 آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته بله اصلي    
5 33123078 مبانی پایداری سازه ها خير اصلي    
6 33123329 طراحی غیرارتجاعی - خمیری - سازه ها بله اصلي    
7 33123352 مقاوم سازی سازه ها بله اصلي    
8 33123374 ایمنی در سازه ها بله اصلي    
ترم 2
9 33121061 روش عناصرمحدود بله اصلي    
10 33121129 روش اجزاء محدود خير اصلي    
11 33123045 تئوری صفحات وپوسته ها - نگره صفحات وپوسته ها بله اصلي    
12 33123103 سازه های بتن آرمه پیشرفته بله اصلي    
13 33123114 سازه های فولادی پیشرفته بله اصلي    
14 33123307 سمینار خير اصلي    
15 33123330 طراحی ساختمانهادربرابرزلزله بله اصلي    
ترم 3
16 63122065 پایان نامه خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها