دانشكده ها

 

معرفی رشته مهندسی برق - قدرت - مقطع کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد قدرت مرکب از دروس نظری و کارتحقیقاتی در زمینه های قدرت الکتریکی است. هدف از ایجاد این دوره، تربیت دانش آموختگانی است که با فعالیت در زمینه های برنامه ریزی، مدیریت با بهره برداری طرح و پیاده کردن پروژه های تولید و تبدیل، انتقال ، توزیع انرژی الکتریکی و تاسیسات الکتریکی بتواند بنحو موثری پاسخگوی نیازها و کمبودهای کشور باشند. فارغ التحصیلان این دوره می توانند علاوه بر کارآموزشی و یا پژوهشی در دانشگاهها در سطح مراکز تحقیقاتی و یا وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول اجرای طرحهای صنعتی که در سطح وسیع با مسائل قدرت الکتریکی روبرو هستند. فعالیت نمایند.

طول دوره تحصیل

حداقل طول این دوره 3 نیمسال است، بدین معنی که دانشجویانی که ناچار به گرفتن دروس جبرانی نیستند، چنانچه کار درسی و تحقیقاتی خود را بنحو مطلوبی انجام دهند، می توانند دوره را در 3 نیمسال به پایان برسانند، نظام آموزشی آن واحدی است و هر واحد نظری 17 ساعت است.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق - قدرت

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 33112015 برنامه ریزی در سیستمهای قدرت خير اصلي    
2 33113029 اصول کنترل مدرن خير اصلي    
3 33113030 الکترونیک قدرت خير اصلي    
4 33113041 تئوری جامع ماشینهای الکتریکی خير اصلي    
5 33113110 کنترل توان راکتیودرسیستمهای قدرت خير اصلي    
6 33113201 شبکه های عصبی خير اصلي    
7 33113289 بهره برداری ازسیستمهای قدرت پیشرفته خير اصلي    
8 33113303 دینامیک سیستمهای قدرت الکتریکی خير اصلي    
9 33113314 کنترل توان راکتیودرسیستمهای قدرت خير اصلي    
10 33113347 بررسی حالات گذرادرسیستمهای قدرت خير اصلي    
11 33113358 قابلیت اعتماددرسیستمهای قدرت خير اصلي    
12 33113369 مباحث ویژه درقدرت1 خير اصلي    
13 33113405 دینامیک سیستمهای قدرت الکتریکی خير اصلي    
14 33113449 مباحث ویژه در کنترل -1 خير اصلي    
15 33113461 الکترونیک قدرت -2 خير اصلي    
16 33113529 حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت خير اصلي    
17 33113621 مباحث ویژه درمهندسی برق -1 خير اصلي    
18 33113632 مباحث ویژه درمهندسی برق - 2 خير اصلي    
19 33113790 بررسی احتمالی سیستمهای قدرت خير اصلي    
20 33113825 سیستم های انتقال Ac انعطاف پذیر خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها