دانشكده ها

 

معرفی رشته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی - مقطع کارشناسی ارشد

از آنجائیکه در برنامه کارشناس مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات، طراحی کلیه موارد و تحقیق در رشته تولید و تبدیل انرژی که به مهندسی مکانیک مربوط می شود در نظر گرفته نشده است و نیاز جامعه ایجاب میکند تا در زمینه های موتور احتراق داخلی، نیروگاهها، تاسیسات حرارتی و ایجاد درجه حرارتهای خیلی پایین (کرابجنک) و همچنین حرکت سیال و انتقال حرارت و جرم و تاسیسات آبی و سایر زمینه های حرارت و سیالات با بکارگیری علوم و فنون پیشرفته به خودکفائی صنعتی در این زمینه های برسیم. لذا برنامه کارشناسی ارشد تبدیل انرژی تدوین گردیده است . دانشجویان این دوره با گذراندن برنامه های پیوست، بر طبق مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی به دریافت درجه کارشناسی ارشد آموزشی یا پژوهشی نائل خواهند شد.
دراینجا یاد آور میشود که در درس پیشنهادی و محتوای انها و همچنین زمینه های تحقیقاتی جهت اجرای رساله و پروژه به نظرات دانشگاهها و صاحبنظران توجه گردیده و با پیشنهادات اصلاحی از طرف دانشگاهها و صاحبنظران، برنامه همواره پویائی خود را حفظ خواهند کرد.
بدیهی است که در بازنگری مداوم اصلاحات لازم مطابق با نیاز صنعت کشور انجام خواهد پذیرفت.

طول دوره تحصیل

حداقل و حداکثر زمان تحصیل را ائین نامه های مصوب شورایعالی برنامه ریزی تعیین نموده اند.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد شامل 28 واحد نظری، آزمایشگاهی،عملی، وپایان بشرح زیر است:
آموزشی:
دروس اصلی 15 واحد
تخصصی 15-13 واحد
سمینار2 واحد
پایان نامه 6-8 واحد
پژوهشی
دروس اصلی
دروس اصلی 12 واحد
تخصصی 12-5 واحد
سمینار 2 واحد
پایان نامه 12-19

نقش و توانایی یا کارایی

هدف از آموزش این برنامه تربیت نیروی متخصص، طراح، محقق و با مدرس در زمینه های تولید و تبدیل انرژی، انتقال حرارت و سیالات مورد نیاز صنایع، مراکز تحقیقاتی و موسسات آموزشی میباشد. فارغ التحصیلان این رشته می توانند قسمتی از نیاز جامعه را در ارتباط با تولید و تبدیل انرژی در سطح طراحی و تحقیقات بر طرف نمایند.
این صنایع شامل نیروگاهها، مراکز قدرت کارنجات، پالایشگاهها، صنایع اتومبیل سازی و موتورهای احتراق داخلی، صنایع هوائی و دریایی،وسائل حمل ونقل تاسیسات حرارتی و برودتی، ایجاد درجه حرارتهای خیلی پایین (کرابجنیک) تاسیسات ابی و سایر صنایع مربوطه میباشد.

ضرورت و توانایی

با توجه به مشاغلی که در صنایع مندرج در بند 4 گفته شد این برنامه کارشناسی ارشد طراحی کاربردی در مهندسی مکانیک برنامه ریزی شده است. فارغ التحصیلان این تخصصها هر کدام بتنهائی میتوانند حدود 30% ازخدمات مهندسی مکانیک را در سطح کارشناسی ارشد برآورده نمایند. حدود 40%باقیمانده مربوط به تخصصهائی است که متعاقباً برنامه ریزی خواهد شد.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 33131021 ریاضیات پیشرفته -1 خير اصلي    
2 33133050 پروژه و رساله خير اصلي    
3 33133094 موتور های احتراق داخلی -3 بله تخصصي    
4 33133118 ترمودینامیک عالی بله تخصصي    
5 33133129 انتقال حرارت - هدایت بله تخصصي    
6 33133174 مکانیک سیالات -3 بله تخصصي    
7 33133505 سوخت واحتراق پیشرفته بله تخصصي    
8 33133516 محاسبات عددی پیشرفته خير اصلي    
ترم 2
9 33131032 مکانیک محیط پیوسته خير نامشخص    
10 33131043 متد محاسبات عددی خير نامشخص    
11 33132013 هیدرو آئرودینامیک خير نامشخص    
12 33132035 مباحث برگزیده در انرژی بله تخصصي    
13 33132091 ترمودینامیک آماری بله تخصصي    
14 33133016 مکانیک سیالات و انتقال حرارت عددی بله تخصصي    
15 33133027 جریان دو فاز بله تخصصي    
16 33133083 سمینار خير اصلي    
17 33133107 سوخت و احتراق -2 بله تخصصي    
18 33133130 انتقال حرارت - جابجائی بله تخصصي    
19 33133141 لایه های مرزی بله تخصصي    
20 33133152 تـوربـولانس بله تخصصي    
21 33133163 دینامیک گازها بله تخصصي    
22 33133185 انرژی بله تخصصي    
23 33133481 تئوری لایه های مرزی بله تخصصي    
24 33133549 آئرودینامیک مافوق صوت خير نامشخص    
25 33133572 مباحث منتخب در انرژی بله تخصصي    
26 33133583 مکانیک سیالات عددی 1 بله تخصصي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها