دانشكده ها

 

معرفی رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار - مقطع کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دوره ای است مشتمل بر دروس نظری و عملی و برنامه تحقیقاتی در زمینه های طراحی برنامه ها و سیستم ها نرم افزاری بزرگ مه بصورت امن، حفاظت شده و قابل اطمینان تعریف می شوند. فارغ التحصیلان این دوره مهارتهای را در زمینه اصول توسعه برنامه ها و سیستمهای برنامه سازی، نحوه ارزیابی و تایید یک برنامه و یا سیستم برنامه سازی، نحو تعریف ویژگیهای یک سیستم بزرگ و نحوه آنالیز آن نحوه تکامل سیستمهای نرم افزاری در نسلهای مختلف نحوه طراحی نرم افزارهائی که دارای ویژگیهای قابل فهم بودن و قابل اصلاح بودن میباشد و نحوه تایید ویژگیهای و مشخصات خاص موجود در یک سیستم نرم افزاری بزرگ را کسب می کنند.
هدف از این دوره تربیت افرادی است که با تولید، توسعه و تکمیل سیستمهای نرم افزاری بزرگ و برنامه ریزی در جهت بهره گیری موثر از امکانات موجود، حرکت به سوی استقلال فنی را در عصر انفورماتیک موجب شوند.

طول دوره تحصیل

شکل نظام این دوره نیمسالی و مدت این دوره بطور متوسط 2 سال است.

تعداد واحدها

دانشجو برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار بایستی علاوه بر دروس جبرانی، 32 واحد درسی و تحقیقاتی را بشرح زیر بگذارند.
اصلی و تخصصی 21 یا 24 واحد
سمینار 2 واحد
پروژه 6 یا 9 واحد
جمع 32 واحد
دروس جبرانی
دروس زیر بعنوان دروس جبرانی این دوره پیشنهاد می شوند. انتخاب نهایی دروس جبرانی با گروه آموزشی است. دانشجو موظف است دروس جبرانی را طبق آئین نامه های مربوطه بگذراند.
معماری کامپیوتر
اصول طراحی سیستم های عامل
ساختمان داده ها و الگوریتم ها
ریاضیات مهندسی
نظریه زبانها و ماشین ها

نقش و توانایی یا کارایی

الف- طراحی سیستمهای نرم افزاری بزرگ نظیر پایگاه داده ها، سیستمهای عامل، زبانهای برنامه سازی، کامپایلرها و سیستمهای خبره، سیستمهای حفاظت داده
ب- قابلیت تولید نرم افزارهائی که توسعه اتوماتیک نرم افزارها را ممکن میسازند نظیر ویرایشگرهای متن، ویرایشگرهای صفحه، ویرایشگرهای مبتنی بر نحو
ج- هدایت پروژه نرم افزاری در مراکز تحقیقاتی کشور
د- ارزیابی کارآئی و صحت سیستمهای نرم افزاری و فرمول کردن نیازها
ه- استخدام در موسسات آموزشی کشور

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 33151052 پایگاه داده پیشرفته خير اصلي    
2 33151063 مدلسازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری خير اصلي    
3 33152011 ِمهندسی نرم افزار پیشرفته خير اصلي    
4 33153014 سمینار خير تخصصي    
5 33153025 پروژه -1 خير تخصصي    
6 33153036 پروژه -2 خير تخصصي    
7 33153058 سیستمهای توزیع شده خير اصلي    
8 33153069 شبکه های کامپیوتری پیشرفته خير اصلي    
9 63151100 مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار خير تخصصي    
10 63151144 پردازش سیگنال های رقمی خير تخصصي    
11 63151224 یادگیری ماشین خير تخصصي    
ترم 2
12 33151041 سیستمهای عامل پیشرفته خير تخصصي    
13 63151020 سیستم های تصمیم یار خير تخصصي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها