دانشكده ها

 

معرفی رشته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - مقطع کارشناسی ارشد

از انجائیکه در برنامه کارشناسی مهندسی مکانیک در طراحی جامدات، طراحی کلیه موارد و تحقیق در رشته طراحی جامدات که به مهندسی مکانیک مربوط می شود در نظر گرفته نشده است و نیاز جامعه ایجاب میکند تا در زمینه های مختلف طراحی و ماشین آلات از جمله ماشینههای ابزار، راهسازی ، کشاورزی، حمل و نقل و کارنجات تولیدی مختلف و سایر زمینه های " طراحی جامدات" با بکارگیری علوم و فنون پیشرفته به خودکفائی صنعتی در این زمینه ها برسیم، لذا برنامه کارشناسی ارشد طراحی کاربردی تدوین گردیده است. دانشجویان این دوره با گذراندن یکی از برنامه های پیوست، بر طبق مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی به دریافت درجه کارشناسی ارشد آموزشی با تحقیقاتی نائل خواهند شد.
در اینجا یادآور میشود که در دروس پیشنهادی و محتوای آنها و همچنین زمینه های تحقیقاتی جهت اجرای رساله و پروژه به نظرات دانشگاهها و صاحبنظران توجه گردیده و با پیشنهادات اصلاحی آتی دانشگاهها و صاحبنظران برنامه ها همواره پویائی خود را حفظ خواهند کرد.
بدیهی است در بازنگریهای مداوم اصلاحات لازم مطابق با صنعت کشور انجام خواهد پذیرفت.

طول دوره تحصیل

حداقل و حداکثرزمان تحصیل را ائین نامه های مصوب شورایعالی برنامه ریزی تعیین نموده اند.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد شامل 28واحد نظری، آزمایشگاهی، عملی و پایان نامه بشرح زیر است:
آموزشی
دروس اصلی 15 واحد
تخصصی 15 تا 13 واحد
سمینار 2 واحد
پایان نامه 6 تا 8 واحد

پژوهشی
دروس اصلی 12 واحد
تخصصی 12-5 واحد
سمینار 2 واحد
پایان نامه 12 تا 19

نقش و توانایی یا کارایی

هدف از آموزش این برنامه تربیت نیروی متخصص، طراح و محقق و یا مدرس در زمینه های: طراحی اجزاء و سیستمهای ماشین آلات مختلف مورد نیاز صنایع، مراکز تحقیقاتی و موسسات آموزشی میباشد.
فارغ التحصیلان این رشته میتوانند قسمتی از نیاز جامعه را در ارتباط با طراحی کاربردی در مهندسی مکانیک در سطح طراحی و تحقیقات در صنایع مربوطه از قبیل کارنجات ماشین سازی، ماشین آلات کارنجات تولیدی، نیروگاهها، پالایشگاهها، صنایع اتومبیل سازی و موتورهای احتراق داخلی، صنایع هوائی، دریایی، وسائل حمل و نقل و سایر صنایع را بر طرف نمایند.

ضرورت و توانایی

با توجه به مشاغلی که در صنایع مندرج در بند 4 گفته شد این برنامه و برنامه کارشناسی ارشد تبدیل انرژی برنامه ریزی شده است. فارغ التحصیلان این تخصصها هر کدام بتنهائی میتوانند حدود 30% از خدمات مهندسی مکانیک را در سطح کارشناسی ارشد برآورده نمایند حدود 40% باقیمانده مربوط به تخصصهائی است که متعاقباً برنامه ریزی خواهد شد.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 33113449 مباحث ویژه در کنترل -1 خير اصلي    
2 33131021 ریاضیات پیشرفته -1 خير اصلي    
3 33131032 مکانیک محیط پیوسته خير اصلي    
4 33131043 متد محاسبات عددی خير اصلي    
5 33131054 مباحث منتخب دررباتیک خير اصلي    
6 33131065 رباتیک - سینماتیک و دینامیک خير اصلي    
7 33131076 تحقیق عملیات خير اصلي    
8 33132024 اتوماسیون در تولید خير اصلي    
9 33132046 مکانیک شکست خير اصلي    
10 33132104 سیستم های تولید صنعتی خير اصلي    
11 33133038 طراحی بکمک کامپیوترپیشرفته خير اصلي    
12 33133049 کنترل خودکار و پیشرفته خير اصلي    
13 33133061 مواد مرکب - کامپوزیت ها خير اصلي    
14 33133196 تئوری صفحه ها و پوسته ها خير اصلي    
15 33133209 روش اجزاء محدود خير اصلي    
16 33133210 الاستیسیته خير اصلي    
17 33133221 پلاستیسیته خير اصلي    
18 33133232 برش فلزات خير اصلي    
19 33133243 خزش،خستگی و شکست خير اصلي    
20 33133265 طراحی ماشین ابزار -2 خير اصلي    
21 33133312 مباحث منتخب در طراحی کاربردی خير اصلي    
22 33133323 ریاضیات پیشرفته -2 خير اصلي    
23 33133345 رفتار مکانیکی مواد خير اصلي    
24 33133356 روشهای انرژی خير اصلي    
25 33133378 مقاومت مصالح -4 خير اصلي    
26 33133389 طراحی مکانیزمهای پیشرفته خير اصلي    
27 33133390 قابلیت اطمینان در ساخت وتولید خير اصلي    
28 33133403 سیستمهای دینامیکی خير اصلي    
29 33133414 طراحی بهینه قطعات مکانیکی خير اصلي    
30 33133436 برنامه ریزی وکنترل تولید وکیفیت خير اصلي    
31 33133469 ارتعاشات پیشرفته - ارتعاشات غیر خطی خير اصلي    
32 33133516 محاسبات عددی پیشرفته خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها