دانشكده ها

 

معرفی رشته مهندسی مواد - متالورژی صنعتی - مقطع کارشناسی

در اجراء وایجاد شرایط تحقق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند" ب" اصل دوم و بندهای 3 و 4 و 13 اصل سوم و نیز اصب سی ام و بند7و 8 و 9 اصل چهل و سوم، با توجه به اهمیت و نقش صنایع زیربنایی و سنگین از جمله تولید فلزات مواد و قطعات صنعتی در توسعه و پیشرفت کشور و به منظور گسترش دانش و فنون مهندسی متالوژی و مواد در سطح آموزش عالی پس از بررسی اولویت ها با توجه به نیازهای صنعت کشور و با بهره گیری از تجارب قبلی و نیز با مطالعه برنامه های این رشته مهندسی در دانشگاههای خارج دوره کارشناسی مهندسی متالوژی و مواد با مشخصات زیر در گروه فنی و مهندسی کمیته برنامه ریزی مهندسی متالوژی و مواد تدوین شده است.

طول دوره تحصیل

طول این دوره کارشناسی بطور متوسط چهار سال است که در 8 ترم برنامه ریزی و اجرا می شود. هر ترم شامل 17 هفته آموزش کامل در نظر گرفته شده است. دروس نظری بازاء هر واحد، 17 ساعت(یک ساعت در هفته ) و دروس عملی و آزمایشگاهی بازاء هر واحد 51 ساعت (سه ساعت در هفته ) می باشد.
کارآموزی 240 ساعت بدون واحد و الزامی می باشد. برای بعضی از دروس نظری برگزاری 2-1 ساعت تمرین در هفته مجاز می باشد.
تعیین گرایش تخصصی دانشجویان در دانشگاههایی که بیش از یک گرایش دارند پس از گذراندن موفقیت آمیر حداقل 70-60 واحد از دروس عمومی و پایه اصلی به تقاضای دانشجو به شرط موافقت دانشکده یا گروه مربوطه انجام می شود. چنانچه در گرایشی تعداد متقاضی بیش از ظرفیت اعلام شده باشد اولویت با دانشجویانی خواهد بود که امتیاز بیشتری مطابق رابطه زیر حائز باشند.
معدل (معدل×گذرانده واحد تعداد )/(گذرانده ترمهای تعداد )= امتیاز
در موارد خاص دانشکده یا گروه آموزشی برای تعیین گرایش ملاکه خواهد بود.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه با احتساب 20 واحد عمومی و 140 واحد بشرح زیر است:
1- دروس عمومی 20 واحد
2- دروس پایه 31 واحد
3- دروس اصلی 31 واحد
4- دروس عملی 6 واحد
5- دروس تخصصی مشترک 20 واحد
6- دروس تخصصی غیر مشترک 32 واحد

بدین ترتیب مجموع تعداد واحدهای دروس عمومی و پایه و اصلی و عملی در همه گرایش ها 88 واحد می باشد، و در هر گرایش 32 واحد دروس تخصصی الزامی وجود دارد مجموع اینها 120 واحد می شود. 20واحد باقیمانده تا سقف 140 واحد از دروس تخصصی انتخابی در هر گرایش اخذ می شود. دانشکده های و گروههای مجری در دانشگاههای دارای هئیت ممیزه از لیست دروس تخصصی انتخابی درهر گرایش 15 واحد را انتخاب و الزامی اعلام می کنند و 5 واحد دیگر از سایر دروس در لیست گرایش مربوطه دروس اختیاری بانتخاب دانشجو خواهد بود.
سایر دانشکده ها و گروههای مجری برنامه الگو را ( با دروس ستاره دار ) اجرا خواهند کرد. و دروس اختیاری دانشجو بمیزان 5 واحد می تواند از دروس ستاره دار یا بدون ستاره در برنامه گرایش مربوطه باشد.
لذا لیست تعداد واحدها در هر گرایش بشرح ذیل خواهد بود:
1- دروس عمومی 20 واحد
2- دروس پایه 31 واحد
3- دروس اصلی 31 واحد
4- دروس عملی 6 واحد
5- دروس تخصصی الزامی 32 واحد
6- دروس تخصصی انتخابی دانشکده 15 واحد
7- دروس تخصصی اختیاری دانشجو 5 واحد
جمع 140 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مهندسی متالوژی و مواد در گرایشهای مختلف با مهارتهای خود در زمینه های زیرکارآیی خواهند داشت.
الف- تخصص کافی در گرایش مربوطه.
ب- شناخت فرآیندها و آشنایی با خواص مواد و روشهای تولید
ج- تجزیه و تحلیل فرآیندها و ارزیابی آنها بمنظور استفاده بهینه از سیستم ها
د- آشنایی با اصول علمی و تکنولوژهای مبتنی برآنها در زمینه های مربوطه.
ه- توانایی انجام پروژه های صنعتی و تحقیقاتی (کاربردی) در حد متعارف.
و- توانایی و راهبردی سیستم های تولید مواد و ساخت قطعات و رفع مسایل و مشکلات معمولی آنها.

ضرورت و توانایی

با توجه به غنی بودن کشور به لحاظ ذخایر معدنی و نیاز مبرم به صنایع زیربنایی نظیر تولید فلزات اصلی و و مواد غیر فلزی و با وجود واحدهای صنعتی بزرگ که با سرمایه گذاری به مرحله تولید رسیده اند نظیر واحدهای تولید آهن و فولاد و سایر فلزات واحدهای نورد و شکل دادن فلزات ریخته گری- کارنجات سرامیک و کاشی و شیشه سازی- و نیز با توجه به اهمیت مواد سرامیکی در صنایع الکتریکی و الکترونیکی، تربیت متخصصینی که قابلیت و کارآیی لازم را دارا می باشند می تواند قدمی بزرگ در جهت شکوفایی صنعتی و قطع وابستگی به دیگر کشورها در این زمینه مهم تخصصی باشد.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته متالورژي صنعتي

                                   
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
2 401 فیزیک -1 خير پايه   هم نیاز
3 23105024 ریاضی عمومی -1 خير پايه    
4 23110012 کارگاه عمومی خير عمومي    
5 23130021 شیمی عمومی خير پايه    
6 23130032 آزمایشگاه شیمی عمومی خير پايه   هم نیاز
7 23143013 نقشه کشی صنعتی خير اصلي    
ترم 2
8 250 فارسی عمومی خير عمومي    
9 402 فیزیک -2 خير پايه   هم نیاز
10 403 آزمایشگاه فیزیک -1 خير پايه    
11 511 اندیشه اسلامی-1 (مبدا و معاد) خير عمومي    
12 22113082 آزمایشگاه فیزیک پایه -1 خير پايه  پیش نیاز
13 23130010 ریاضی عمومی -2 خير پايه  پیش نیاز
14 23141017 استاتیک خير اصلي    
15 23141108 کریستالوگرافی خير اصلي  پیش نیاز
16 23142010 مبانی وبرنامه سازی کامپیوتر خير پايه    
ترم 3
17 404 آزمایشگاه فیزیک -2 خير پايه    
18 512 اندیشه اسلامی-2 (نبوت و امامت) خير عمومي    
19 513 انسان در اسلام خير عمومي    
20 522 اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) خير عمومي    
21 523 آیین زندگی(اخلاق کاربردی) خير عمومي    
22 531 انقلاب اسلامی ایران خير عمومي    
23 551 تفسیر موضوعی قرآن خير عمومي    
24 23105035 معادلات دیفرانسیل خير پايه   هم نیاز
25 23105046 محاسبات عددی خير پايه  پیش نیازهم نیاز
26 23141028 مقاومت مصالح خير اصلي  پیش نیاز
27 23141051 خواص فیزیکی مواد -1 خير اصلي  پیش نیاز
28 23141084 مبانی مهندسی برق خير اصلي  پیش نیاز
29 23141119 شیمی فیزیک مواد خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 4
30 521 فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی) خير عمومي    
31 532 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خير عمومي    
32 533 اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) خير عمومي    
33 541 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی خير عمومي    
34 542 تاریخ تحلیلی صدر اسلام خير عمومي    
35 543 تاریخ امامت خير عمومي    
36 552 تفسیر موضوعی نهج البلاغه خير عمومي    
37 23141039 پدیده های انتقال خير اصلي  پیش نیاز
38 23141040 ترمودینامیک مواد -1 خير اصلي  پیش نیاز
39 23141062 خواص مکانیکی مواد -1 خير اصلي  پیش نیاز
40 23141073 خواص فیزیکی مواد -2 خير اصلي   هم نیاز
41 23143024 آزمایشگاه مبانی مهندسی برق خير اصلي   هم نیاز
42 23143217 ریخته گری -1 خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 5
43 23142021 ریاضی مهندسی خير پايه  پیش نیاز
44 23143035 آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد -1 خير اصلي  پیش نیاز
45 23143080 انجماد فلزات خير تخصصي  پیش نیاز
46 23143104 خواص مکانیکی مواد -2 خير تخصصي  پیش نیاز
47 23143126 آزمایشگاه ریخته گری -1 خير تخصصي   هم نیاز
48 23143137 شکل دادن فلزات -1 خير تخصصي  پیش نیاز
49 23143159 عملیات حرارتی خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 6
50 23141095 آزمایشگاه متالوگرافی خير اصلي  پیش نیاز
51 23143046 آزمایشگاه انجماد فلزات خير تخصصي  پیش نیاز
52 23143115 انتقال مطالب علمی و فنی خير تخصصي    
53 23143148 خوردگی و اکسیداسیون خير تخصصي   هم نیاز
54 23143171 استخراج فلزات -1 خير تخصصي  پیش نیاز
55 23143193 متالورژی جوشکاری خير تخصصي  پیش نیاز
56 23143206 متالورژی پودر خير تخصصي  پیش نیاز
57 23143240 پلیمرها خير تخصصي  پیش نیاز
58 23143262 طراحی قالب بله تخصصي  پیش نیاز
ترم 7
59 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
60 23143057 آزمایشگاه متالوژی جوشکاری خير تخصصي   هم نیاز
61 23143068 آزمایشگاه عملیات حرارتی خير تخصصي   هم نیاز
62 23143091 روشهای نوین آنالیز مواد خير تخصصي  پیش نیاز
63 23143182 استخراج فلزات -2 خير تخصصي  پیش نیاز
64 23143251 شکل دادن فلزات -2 بله تخصصي  پیش نیاز
65 23143284 ریخته گری -2 بله تخصصي  پیش نیاز
66 23143295 انتخاب مواد فلزی خير تخصصي    
67 23143364 پروژه -1 خير اصلي    
68 23143397 آزمایشگاه شکل دادن فلزات بله تخصصي    
ترم 8
69 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
70 23143160 مبانی طراحی و اصول کار کوره های صنعتی بله تخصصي  پیش نیاز
71 23143228 اقتصاد و مدیریت صنعتی بله تخصصي    
72 23143239 کاربرد کامپیوتر در مهندسی مواد بله تخصصي  پیش نیاز
73 23143273 مواد دیرگداز بله تخصصي  پیش نیاز
74 23143308 مواد پیشرفته خير تخصصي    
75 23143319 زبان تخصصی مواد بله تخصصي    
76 23143320 آلیاژهای غیرآهنی خير تخصصي  پیش نیاز
77 23143331 بررسی های غیرمخرب بله تخصصي    
78 23143342 کنترل کیفی مواد بله تخصصي    
79 23143353 متالورژی سطوح و پوشش خير تخصصي  پیش نیاز
80 23143375 اصول متالوگرافی بله تخصصي  پیش نیاز
81 23143397 آزمایشگاه شکل دادن فلزات بله تخصصي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها