دانشكده ها

 

معرفی رشته ریاضی کاربردی - مقطع کارشناسی ارشدطول دوره تحصیل

براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد( ناپیوسته) حداکثر مجاز طول تحصیل این دوره سه سال است که این مدت شامل وقت لازم جهت تدوین و تالیف پایان نامه می باشد
هر نیمسال تحصیلی شامل دو نیسمال و هر نیسمال شامل 17 هفته کامل آموزش است نظام آموزشی این دوره واحدی بوده ، برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 17 ساعت آموزش کلاسیک منظور گردیده است همچنین دانشجو باید بازاء هر ساعت درس نظری حداقل 3 ساعت وقت صرف مطالعه بحث و تجزیه و تحلیل آن میباشد بدیهی است حل تمرینات وانجام تکالیف مربوط به هر درس نیز جزء وظایف دانشجو است که باید وقت لازم را جهت انجام آنها اختصاص دهد.

تعداد واحدها

دوره کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی از سه شاخه آنالیز عددی، تحقیق در عملیات ریاضی، فیزیک تشکیل گردیده است که مشخصات واحدهای درسی آن به شرح زیر است:
الف) تعداد کل واحدهای تخصصی لازم جهت فراغت از تحصیل 36 واحد است.
ب) تعداد واحدهای الزامی رشته 12 واحد است
ج) تعداد واحدهای اختیاری هر شاخه 9 تا 10 واحد است
هـ) گذرانیدن 2 واحد سمینار الزامی است.
و) گذرانیدن 4 واحد پایان نامه الزامی است.
تبصره1: دروس الزامی دوره کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی عبارتند از: آنالیز حقیقی (2 واحد)، آنالیز عددی پیشرفته (3 واحد)، عملکردهای دیفرانسیل فیزیک، ریاضی( 2 واحد ) تحقیق در عملیات پیشرفته (3 واحد ) که شرح آنها در جدول دروس الزامی رشته آمده است و کلیه دانشجویان میبایستی آنها را با موفقیت بگذرانند.
تبصره 2:
دانشجو فراغت از تحصیل در شاخه مطلوب خود میبایستی علاوه سردروس الزامی آن شاخه حداقل 2 واحد از دروس اختیاری خود را نیز از آن جدول انتخاب نماید
تبصره 3: 6 واحد از دروس اختیاری میتواند از جدول دروس اختیاری و با جداول دروس هر یک از شاخه ها انتخاب گردد.
تبصره 4: در صورتیکه دانشجو واحدهای دروس خود را طبق سه تبصره فوق گذرانیده و پایان نامه وی نیز در زمینه شاخه مطلوب باشد در اینصورت در دانشنامه وی نام شاخه مربوط ذکر میگردد لیکن چنانچه با توصیه استاد راهنما وتصویب گروه ریاضی دانشگاه بجای دروس مذکور در بندهای "ج" و " د" 18 واحد از جداول دروس و تا پنج پیوست را بگذراند، در صورت رعایت بندهای " الف" ، " ب" ، " هـ " و " و" بدون ذکر نام هیچ شاخه در دانشنامه وی در رشته ریاضی کاربردی فارغ التحصیل خواهد شد. در هر حال دانشجو نباید بیش از 9 واحد از جدول دروس اختیاری گذرانده باشد.
تبصره 5 : چنانچه دانشجوئی برخی از دروس پیشنیاز از این دوره را در دوره کارشناسی نگذرانده باشد و چنانچه با تصویب گروه ریاضی دانشگاه موظف بگذرانیدن آنها باشد حداکثر طول مجاز تحصیل برای چنین دانشجو نسبت واحدهای پیشنیاز مذکور افزایش میباشد.
تبصره 6: جهت فراغت از تحصیل، دانشجو موظف به رعایت کلیه آئین نامه های مربوط به دوره کارشناسی ارشد وزارت فرهنگ و آموزش عالی میباشد.

نقش و توانایی یا کارایی

دانشجویانیکه این دوره آموزشی را طی میکنند میتوانند به امر تدریس و تحقیق پرداخته همچنین در امر برنامه ریزی در موسسات آموزش عالی یا مراکز صنعتی خدماتی نیز سازمان برنامه و بودجه یا بانک مرکزی ایران و یا موسسات مشابه آنها فعالیت نمایند

ضرورت و توانایی

با توجه به گسترش روز افزون علوم پایه، فنی مهندسی،اقتصاد مدیریت صنعتی و علوم دیگر کشف کاربردهای ریاضی در آنها نیز روبه افزونی است علاوه بر آن مراکزی نظیر بانک مرکزی، بانک ملی، سازمان برنامه و بودجه، موسسه آمار ایران و حتی مراکز صنعتی، جهت تحقیق استقلال و خودکفائی کشور نیاز مبرم به استفاده از کاربرد ریاضیات در سطحی بالاتر از دوره کارشناسی دارند. بنابراین دایر نمودن چنین دوره ای در دانشگاههائی که ازامکانات لازم، بخصوص استادان متعهد، متخصص و با تجربه بهرهمند میباشد ضروری به نظر میرد و از اهمیت خاص برخوردار است.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی

    
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 32211011 حل عددی معادلات انتگرال خير اصلي  پیش نیاز
2 32211022 نظریه تقریب خير اصلي  پیش نیاز
3 32211055 آنالیزحقیقی - 1 خير اصلي  پیش نیاز
4 32211102 حل عددی معادلات بامشتقات جزئی خير اصلي    
5 32211124 بهینه سازی خير اصلي    
6 32211146 نظریه معادلات دیفرانسیل عادی خير اصلي    
7 32211179 حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی خير اصلي    
8 32213017 برنامه ریزی بااعدادصحیح ونظریه شبکه ها خير اصلي    
9 32213028 آنالیز عددی پیشرفته خير اصلي  پیش نیاز
10 32213039 پایان نامه خير اصلي    
11 32213073 روشهای عددی درجبرخطی خير اصلي    
12 32213095 تحقیق در عملیات پیشرفته -1 خير اصلي    
13 32213119 سمینار خير اصلي    
14 32213131 اصول وراهبردهای آموزش ریاضی خير اصلي    
15 32213153 نظریه گراف خير اصلي    
16 32213164 کنترل غیرخطی خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها