دانشكده ها

 

معرفی رشته زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی - مقطع کارشناسی ارشد

در تحقیق اهداف فرهنگی مبنی بر تربیت کارشناسان ارشد متعهد متخصص در زمینه های مختلف علوم پایه که در جهت رسیدن به خودکفایی، مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران می باشند طرح دوره کارشناسی ارشد رشته های مختلف زیست شناسی در کمیته تخصصی زیست شناسی گروه علوم پایه شورای عالی برنامه ریزی، در چهارچوب مصوبات و اهداف کلی شورای عالی برنامه ریزی تهیه و برای تصویب به شورای عالی برنامه ریزی تقدیم میدارد.

طول دوره تحصیل

براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورایعالی برنامه ریزی، زمان تحصیل در این دوره حداقل 2 و حداکثر سه سال است که شامل مدت زمان لازم جهت گذرانیدن کلیه دروس( به استثنای دروس کمبود ) سمینار و پایان نامه می باشد، دانشجو موظف است حداکثر تا پایان اولین نیمسال تحصیلی موضوع تحقیقات مربوط به پایان نامه تحصیلی خود را کاملاً مشخص می نماید. در این دوره هر نیمسال شامل دو نیمسال است هر نیمسال 17 هفته کامل آموزشی میباشد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 17 ساعت آموزش و برای هر واحد عملی 34 ساعت کامل، منظور شده است حداقل و حداکثر مجاز تعداد واحدها، دروس کمبود و سایر مقررات این برنامه مطابق آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب شورایعالی برنامه ریزی میباشد.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد با احتساب سمینار و پایان نامه جهت فراغت از تحصیل در این مقطع 32 واحد است.
بدون احتساب دروس کمبود
الف) دروس تخصصی الزامی 12 واحد
ب) دروس تخصصی اختیاری 10 واحد
ج) سمینار 1 و2 2 واحد
د) پایان نامه 8 واحد
گذرانیدن دو سمینار درقالب یک سمینار دو واحدی و در زمینه خارج از موضوع پایان نامه برای هر دانشجو توصیه می شود.
هر دانشجو موظف است که در زمینه تحصیلات تخصصی خود یک پروژه تحقیقاتی را که موضوع آن حتی الامکان در جهت شناخت و یا رفع مشکلات حیاتی بوده، قابل اجرا و دارای ارزش علمی تخصصی و نوآوری باشد انتخاب کرده، پس از تایید استاد راهنما و تصویب کمیته تحصیلات گروه آموزشی محل تحصیل خود، تحقیقات لازم و کافی در موضوع پروژه تا حصول نتایج علمی قابل قبول به عمل آورده نتایج حاصل را به صورت پایان نامه به استاد راهنما و کمیته تحصیلات تکمیلی ارائه نماید.
شرط فراغت از تحصیل هر دانشجو در دوره کارشناسی ارشد، علاوه بر گذرانیدن دروس کمبود و کلیه دروس پیش بینی شده، انجام پروژه تحقیقاتی، ارائه پایان نامه مربوطه و کسب موفقیت در دفاع از پایان نامه است هیات داوران نظر نهایی خود را به صورت قبول و رد و با دادن نمره صفر تا 20 به واحد پایان نامه اعلام میدارد. جلسه داوری به پیشنهاد و با شرکت استاد راهنمای پایان نامه و تصویب کمیته تحصیلات تکمیلی گروه تشکیل خواهد شد و در آن علاوه بر استاد راهنمای پایان نامه دو داور دیگر شرکت خواهد داشت. از صاحبنظران زمینه تحصیلی دانشجو و حتی المقدور از خارج از دانشگاه معدل تحصیل دانشجو خواهند بود
به دانشجویانی که در اولین دفاع از پایان نامه خود قبول نشوند فقط یکبار دیگرفرصت داده می شود تا حداکثر پس از یک نیمسال تحصیلی مجدداً از پایان نامه خود دفاع کنند، مشروط بر آن که مدت تحصیل آنها از یک نیمسال بیش از مدت مجاز مصوب شورای عالی برنامه ریزی تجاوز ننماید.
کمیته تحصیلات تکمیلی گروه می تواند به پیشنهاد استاد راهنما دوره ای کاروزی ویژه ای را برای هر دانشجو منظور نماید. گذرانیدن این نوع دوره های کاروزی با کسب گواهی لازم و بدون احتساب واحد برای دانشجو الزامی می باشد.
دانشجویان دروس اختیاری خود را که از بین دروس اختیاری( مصوب با توجه به بخشنامه تفویض اختیارات) ارائه می شود انتخاب خواهند کرد.
انتخاب دروس اختیاری از بین دروس مصوب رشته های دیکر زیست شناسی مشروط به موافقیت کمیته تحصیلات تکمیلی گروه بلامانع است

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد زیست شناسی می توانند در موسسات آموزش عالی بعنوان مربی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی مشغول کار شده یا به عنوان کارشناس ارشد (خبره) در وزارتخانه ها، موسسات پژوهشی تولیدی، خدماتی از جمله کشاورزی، نفت، شیلات، موسسات دفع آفات، باغهای گیاهشناسی، سرم سازی، مراکز تحقیقاتی بهداشتی، پزشکی، دارویی، صنایع غذائی، موسسات مربوط به اصلاح بذر، جهاد سازندگی در زمینه تحصیلات تخصصی خود فعالیت نمایند

ضرورت و توانایی

نیاز مبرم و گسترده دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، وزارتخانه ها موسسات و مراکز پژوهشی، تولیدی و خدماتی به کارشناسان ارشد اهمیت این رشته را نشان می دهد .

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته زيست شناسي - علوم سلولي مولكولي

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 32132006 مکانیزیم سلولی وملکولی سرطان خير اصلي    
2 32133349 کشت سلول و بافت خير اصلي    
3 32133394 ژنتیک پروکاریوتها خير اصلي    
4 32133407 زیست شناسی سلولی پیشرفته خير اصلي    
5 32133418 ساختار DNA وهمانندسازی خير اصلي    
6 32133429 رونویسی وترجمه خير اصلي    
7 32133430 تنظیم بیان ژنها خير اصلي    
8 32133441 بیو فیزیک سلولی خير اصلي    
9 32133452 ایمنی شناسی خير اصلي    
10 32133463 مهندسی ژنتیک خير اصلي    
11 32133485 زیست سلولی ومولکولی عملی خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها