دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی

 
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 32131014 تاکسونومی جدید خير اصلي    
2 32131036 اکولژی پوششهای گیاهی خير اصلي    
3 32131058 زیست شناسی تکوینی درگیاهان خير اصلي    
4 32131070 یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه ای خير اصلي    
5 32131092 متابولیسم گیاهی خير اصلي    
6 32131105 جذب و انتقال خير اصلي    
7 32133021 فتوسنتز خير اصلي    
8 32133054 رشدونموپیشرفته خير اصلي    
9 32133134 متابولیسم درکشت سلول و بافت خير اصلي    
10 32133190 مکانیسم عمل هورمونها خير اصلي    
11 32133203 تغذیه معدنی خير اصلي    
12 32133270 زبان پیشرفته -2 خير اصلي  پیش نیاز
13 32133305 آمارپیشرفته و احتمال در زیست شناسی خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها