دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش مشاوره خانواده

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 31411004 آمار استنباطی پیشرفته خير اصلي    
2 31411015 روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی وروانشناسی خير اصلي    
3 31411026 هدایت ومشورت در اسلام خير اصلي    
4 31411037 نظریه های پیشرفته مشاوره وروان درمانی خير اصلي    
5 31411059 تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه خير اصلي    
6 31412029 نظریه هاوروشهای مشاوره خانواده خير اصلي    
7 31412041 سنجش وارزیابی در مشاوره خانواده وازدواج خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها