دانشكده ها

 

تعداد واحدها

واحدهای درسی شاخه برنامه ریزی آموزشی :
1- دروس عمومی تابع مقررات فرهنگ و آموزش عالی
2- دروس پایه مشترک 17 واحد
3- دروس تخصصی 4 واحد
4- پایان نامه 4 واحد
جمع کل 38 واحد

هـ واحدهای لازم برای شاخه برنامه ریزی درسی
1- دروس عمومی تابع مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی
2- دروس پایه مشترک 17 واحد
3- دروس تخصصی 17 واحد
4- پایان نامه 4
5- جمع کل 38 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

توانائی
1-توانائی انطباق برنامه آموزشی و درسی با مبانی اسلام ونیازهای افراد جامعه اسلامی و بازار کار
2-توانائی ارزیاب برنامه های آموزشی و درسی وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در ارتباط با فلسفه و اهداف آموزش و پرورش کل کشور
3-شناخت عوامل درونی – اجتماعی و تربیتی در رابطه با مسئولیت برنامه ریزی
4-توانائی تحقیق و مقایسه برنامه های آموزشی و درسی آموزش و پرورش با دیگر کشورهای پیشرفته جهان

ضرورت و توانایی

بنابر احساس ضرورت تربیت افراد متعهد و تخصصی که قادر باشند نظام آموزش و پرورش و برنامه های آموزشی و درسی آنرا و هر یک وهمه مقاطع تحصیلی مورد بررسی و تجریه و تحلیل قرار داده و طرح ها و برنامه های مناسب و اصولی رابرای ترمیم و یا تغییر برنامه ها ارائه نمایند. این برنامه کارشناسی ارشد در راستای تربیت و تامین نیروی انسانی مرود لزوم بشرح ذیل ارائه می گردد.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 31420005 مکتبهای فلسفی آراء تربیتی خير اصلي    
2 31420016 تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته خير اصلي    
3 31420038 آمار استباطی پیشرفته خير اصلي    
4 31420050 تکنولوژی آموزشی پیشرفته خير اصلي    
5 31420061 نظریه وکاربرد نگرش سیستمی در برنامه ریزی آموزشی ودرسی خير اصلي    
6 31422001 اصول وروشهای برنامه ریزی درسی خير اصلي    
7 31422012 کاربرد تئوری ها واصول یاد گیری در برنامه ریزی درسی خير اصلي    
8 31422023 روشهای پیشرفته تدریس خير اصلي    
9 31422034 اصول روشهای ارزشیابی در برنامه ریزی درسی خير اصلي    
10 31422067 برنامه ریزی درسی در آموزش وپرورش متوسطه (راهنمائی ودبیرستان) خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها