دانشكده ها

 

معرفی رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی - مقطع کارشناسی

بمنظور تربیت نیروی انسانی متعهد و کاردان در زمینه مدیریت آموزشی در سطوح مختلف آموزش و پرورش کشور و بمنظور برآوردن نیازهای آموزشی وزرات آموزش و پرورش براساس معارف و ارزشهای تربیت اسلامی و اصول مدیریت صحیح با توجه به نیازهای کشور رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش در نظام آموزش عالی کشور و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ایجاد می شود.

طول دوره تحصیل

طول دوره کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 5 سال (حداقل 4 و تا 6 ) و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی است کلیه دروس درس 8 ترم برنامه ریزی شده است و طول هر ترم 17 هفته معادل نیسمال تحصیلی است زمان تدریس هر واحد درسی از نوع نظری 17 ساعت و هر واحد عملی 24 ساعت و هر واحد کارورزی 51 ساعت است.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی 135 واحد است این دروس از لحاظ محتوی به دروس عمومی، دروس اختصاصی دروس اصلی و دروس اختیاری تقسیم میشوند.
1-دروس عمومی 20 واحد
2-دروس اصلی:دروس پایه علوم تربیتی 60 واحد
3-دروس تخصصی:دروس کاربردی 45 واحد
4-دروس اختیاری 10 واحد
جمع 135

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با توجه به اهداف ایجاد این رشته باید دارای شناخت و مهارتهای زیر باشند:
-آشنایی با مدیریت اسلامی در رابطه با مدیریت بطور" اعم " و با مدیریت آموزشی بطور" اخص"
-آشنایی با تئوریهای مختلف مدیریت آموزشی
-آشنایی با اهداف کلی آموزش و پرورش در ارتباط با مدیریت بطور" اعم" و با مدیریت آموزشی بطور" اخص"
- آشنایی باروشهای اجرائی آموزش و پرورش در رابطه با نحوه آموزشی سازماندهی ادارات تشکیلات و تامین بودجه
-آشنایی با برنامه ریزی درسی آموزشی
-دارا بودن قدرت تشخیص در برابر مسائل و مشکلات مختلف آموزشی
-دارا بودن قدرت ارتباط (مدیریت با مدرسان و مربیان)،مدیر با دانش آموزان و اولیاء دانش آموزان مدیر یا کادر اداری)

ضرورت و توانایی

توجه مختصر نیازهای مملکتی در زمینه کمبود مدیران و برنامه ریزان آموزشی متعهد و مسلمان در مقاطع مختلف تحصیلی در وزارت آموزش و پرورش ضرورت و اهمیت این رشته تحصیلی را روشن می نماید.
با توجه به کمبود مدیران آموزشی متخصص در سطوح مختلف آموزش و پرورش ضرورت تربیت اینگونه افراد مسجل می باشند.
مدیران آموزشی باشد از ویژگیهای مختلف از جمله نحوه برنامه ریزی، روابط انسانی، اصول مدیریت آموزشی و... برخوردار باشد تا بتواند در رابطه با مسائل و مشکلات آموزشی قدرت تشخیص مسائل و تصمیم گیری در مورد رفع آنها را داشته باشد

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي

                         
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
2 111 تاریخ اسلام خير عمومي    
3 250 فارسی عمومی خير عمومي    
4 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
5 21421012 روانشناسی عمومی خير اصلي    
6 21421136 جامعه شناسی عمومی خير اصلي    
7 21423041 کلیات فلسفه بله پايه    
8 21431016 آشنائی با کتابخانه و اصول کتابداری خير اصلي    
ترم 2
9 101 معارف اسلامی -1 خير عمومي    
10 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
11 21421034 مقدمات تکنولوژی آموزشی خير اصلي    
12 21421045 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران خير اصلي    
13 21421056 فلسفه آموزش و پرورش خير اصلي  پیش نیاز
14 21421114 روانشناسی تربیتی خير اصلي  پیش نیاز
15 21421169 مدیریت عمومی خير اصلي    
16 21421181 روشهای آماری در علوم تربیتی خير اصلي    
17 21423052 کلیات اقتصاد خير اصلي    
ترم 3
18 252 اخلاق وتربیت اسلامی خير عمومي    
19 21406019 روانشناسی رشد -1 کودکی خير اصلي  پیش نیاز
20 21407181 اصول مدیریت آموزشی خير تخصصي  پیش نیاز
21 21421103 روشها و فنون تدریس خير اصلي    
22 21421192 سنجش و اندازه گیری درعلوم تربیتی خير اصلي  پیش نیاز
23 21422037 سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران خير تخصصي  پیش نیاز
24 21423018 جامعه شناسی آموزش و پرورش خير اصلي  پیش نیاز
25 21511035 مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی خير اصلي    
ترم 4
26 106 معارف اسلامی -2 خير عمومي  پیش نیاز
27 21407192 روانشناسی اجتماعی درتعلیم و تربیت خير تخصصي  پیش نیاز
28 21421067 اصول و مبانی آموزش و پرورش خير اصلي    
29 21421125 روانشناسی رشد -2 نوجوانی خير اصلي  پیش نیاز
30 21421216 آموزش بزرگسالان خير تخصصي    
31 21421227 آموزش و پرورش کودکان استثنایی خير اصلي  پیش نیاز
32 21421261 اقتصاد آموزش و پرورش خير اصلي  پیش نیاز
33 21422117 اصول حسابداری خير تخصصي    
34 21423029 کاربردمقدمات کامپیوتردرمدیریت آموزشی خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 5
35 21407205 اصول برنامه ریزی آموزشی خير تخصصي  پیش نیاز
36 21421078 آموزش و پرورش تطبیقی خير اصلي  پیش نیاز
37 21421205 مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی خير اصلي  پیش نیاز
38 21422059 مبانی امورمالی و تنظیم بودجه درآموزش و پرورش خير تخصصي  پیش نیاز
39 21422139 روابط انسانی درسازمانهای آموزشی خير تخصصي  پیش نیاز
40 21422219 کارعملی مدیریت درآموزشگاه خير تخصصي    
41 21422275 متون زبان خارجه درمدیریت آموزشی خير تخصصي    
ترم 6
42 112 انقلاب اسلامی و ریشه ها خير عمومي    
43 21407216 نظارت و راهنمائی تعلیماتی خير تخصصي  پیش نیاز
44 21407249 پروژه تحقیقاتی - سمینار خير تخصصي    
45 21421090 آموزش‌وپرورش‌ابتدائی‌وراهنمایی‌ومتوسطه خير اصلي    
46 21421238 مقدمات مشاوره و راهنمایی خير اصلي    
47 21422071 اصول برنامه ریزی درسی خير تخصصي  پیش نیاز
48 21422220 کارعملی مدیریت درسازمانها خير تخصصي    
ترم 7
49 113 متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خير عمومي    
50 21407238 راهنمائی شغلی و تحصیلی خير تخصصي  پیش نیاز
51 21422082 مدیریت اسلامی خير تخصصي  پیش نیاز
52 21422151 مسائل نوجوانان وجوانان خير تخصصي  پیش نیاز
53 21422173 برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت خير تخصصي  پیش نیاز
54 21422242 متون زبان خارجه - دربرنامه ریزی ‌آموزشی و درسی خير تخصصي    
55 21423085 مسائل آموزش و پرورش ایران بله پايه    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها