دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 31232027 تحلیل آماری خير اصلي    
2 31232050 رفتارسازمانی - پیشرفته خير اصلي    
3 31232061 مدیریت منابع انسانی پیشرفته خير اصلي    
4 31331029 سمینار درمسایل بازرگانی بین الملل خير اصلي    
5 31332011 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته خير اصلي    
6 31332022 تئوریهای مدیریت پیشرفته خير اصلي    
7 31332033 مدیریت استراتژیک پیشرفته خير اصلي    
8 31332044 حسابداری درمدیریت خير اصلي    
9 31332055 تحقیق درعملیات پیشرفته خير اصلي    
10 31332066 سازمانهای پولی ومالی بین الملل خير اصلي    
11 31332099 بازارشناسی و مسائل بازار خير اصلي    
12 31333014 حقوق بازرگانی بین الملل خير اصلي    
13 31333025 مدیریت صادرات وواردات خير اصلي    
14 31333058 روش تحقیق پیشرفته خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها