دانشكده ها

 

معرفی رشته علوم سیاسی - مقطع کارشناسی ارشد

برنامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی که با همکاری اکثریت مدرسین این رشته و با در نظر گرفتن آئین نامه ها و مقررات آموزش مصوب و امکانات موجود دانشگاهها تهیه گردیده است.
دارای مشخصاتی بشرح زیر میباشد:
1- این رشته بدون شاخه وفقط بصورت کارشناسی ارشد علوم سیاسی ارائه می گردد.
2- کارشناسی ارشد روابط بین الملل قبل منحل اعلام می گردد و دانشجویان فعلی کارشناسی ارشد روابط بین الملل میتوانند واحدهای باقیمانده خود را از دروس پیشنهادی این برنامه انتخاب نمایند، توصیه می شود این دانشجویان سعی نمایند دروس ارائه شده در رابطه با مسائل روابط بین الملل را انتخاب نمایند.
3- در این برنامه سعی شده است اولاً به کلیه دانشجویان دانش و آگاهی مشترک و درعین حال وسیعتری در مسائل مورد نظر داده شود. دروس اجباری با همین فکر تعیین گشته اند. ثانیاً دروس اختیاری نیز از آنچنان ماهیتی برخوردارند که دانشجویان با انتخاب مجموعه دروس معین میتوانند در زمینه مورد نظر تخصص بیشتری بیابند. برای رسیدن به این مهم دروس اختیاری مورد نیاز خود را از میان دروس پیشنهادی یک گروه معین انتخاب نماید. دانشجویان در صورت تمایل میتوانند فقط یک درس از دروس سه گروه دیگر را نیز انتخاب نمایند.
اجرای این بند منوط به وجود امکانات ارائه دروس از طرف گروههای آموزشی میباشد.

طول دوره تحصیل

طول دوره براساس ماده 6 آئین نامه آموزش دوره کارشناسی ارشد مصوب 25/10/73 شورایعالی برنامه ریزی عبارت از حداکثر مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده در این دوره را (با پایان نامه ) براساس مقررات مربوطه به پایان برساند. طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته علوم سیاسی حداکثر 3 سال است. واحدهای هر نیسمال حداقل 9 و حداکثر 14 واحد میباشد (ماده 9 آئین نامه فوق الذکر )

تعداد واحدها

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته علوم سیاسی کلاً 32 واحد نیمسالی است که شامل 28 واحد درسی اختصاص و 4 واحد رساله میباشد.
الف)
در تنظیم دروس اختصاصی کوشش بر آن قرار داشته است که به دانشجویان امکان تخصص در زمینه بخصوص داده شود و درعین حال قادر باشند اطلاعاتی کافی در سایر زمینه ها کسب نمایند. برای دست یافتن به این هدف از مجموع 28 واحد دروس اختصاصی تعداد 20 واحد اجباری و 8 واحد اختیاری منظور شده است.
ب:ازآنجا که آگاهی دانشجویان از مسائل سیاسی جاری حائز اهمیت است و هم چنین به منظور استفاده از دانش تخصصی صاحبنظران و اساتید عالیقدر (داخلی و خارجی در دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی اجازه داده میشود که هر دانشکده با توجه به امکانات موجود در هر ترم حداکثر یک درس در واحدی جدید بصورت اختیاری (درس آزاد) ارائه دهد. این نوع دروس نبایستی بیشتر از دو ترم ارائه گردد و هر دانشجو و کل دوره فوق لیسانس میتواند حداکثر و درس دو واحدی آزاد (یعنی مجموعاً 4 واحد )بدون توجه به گروه درسی انتخابی خود اختیار نماید.(واحدهای دروس مزبور بخشی از 8 واحد اختیاری محسوب می شود
ج: آن گروه از دانشجویان پذیرفته شده در دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی که در دوره کارشناسی دروس معارف اسلامی (2) و منطق (قدیم و جدید) (2) را نگذارنده بایستی این دو دروس را که جمعاً دارای 4 واحد میباشد علاوه بر 32 واحد دوره کارشناسی ارشد بگذرانند.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 31353012 سمینارانقلاب اسلامی ایران وبازتاب آن برمسائل استراتژی منطقه وجهان خير اصلي    
2 31353034 روش تحقیق در علوم سیاسی خير اصلي    
3 31353045 نظریه های جدید در علم سیاست خير اصلي    
4 31353056 سمینار جنبشهای اسلامی درقرن 20وتاثیرانقلاب اسلامی برآنها خير اصلي    
5 31353067 نظریه های مختلف در روابط بین الملل خير اصلي    
6 31353078 سمینار مسائل کشورهای جهان سوم خير اصلي    
7 31353169 حقوق اساسی تطبیقی خير اصلي    
8 31353192 افکارسیاسی درایران وجهان اسلام خير اصلي    
9 31353227 سمینار تحولات سیاسی واجتماعی ایران از 1324تا 1357 خير اصلي    
10 31353249 روابط خارجی ایران با قدرتهای بزرگ از1320تا 1357 خير اصلي    
11 31353307 جامعه شناسی سیاسی خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها