دانشكده ها

 

معرفی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی - مقطع کارشناسی

آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی در کشور ما مسئله ای جدید بوده و تا کنون توجه شایانی بدان معطوف نگردیده است. در روند جامعه انقلابی ما، نقش آموزش و پرورش در توضیح و تشریخ ارزشهای جدید حاکم برجامعه اسلامی و آماده کردن کودکان برای ایفای نقش خود بر مبنای روابط اسلامی و انقلابی از اهمیت خاص برخوردار است و این مسئله از دیدگاه اسلامی و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیقات رواشناسان و کارشناسان علوم تربیتی نمایانگر آن است که امکانات مراکز تربیت کودکان از دوره های پیش دبستانی نباید تنها برای محافظت کودکان و تامین نیازهای اولیه آنان مورد استفاده قرار گیرند. بلکه تدوین برنامه های آموزشی در چنین دورانی بسیار ضرورت دارد و نقش این دوران در تحکیم پایه و اساس تربیتی آموزشهای بعدی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

طول دوره تحصیل

متوسط طول دوره کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی 5 سال است (حداقل 4 سال و حداکثر 6 سال میباشد) و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی کلیه دروس در 8 ترم برنامه ریزی شده است و طول هر ترم 17 هفته در هر نیمسال تحصیلی است زمان هر درس از نوع نظری 17 ساعت، عملی 24 ساعت و کارورزی 51 ساعت است.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان 142 واحد است، این دروس از لحاط محتوی به عمومی، اصلی، اختیاری و اختصاصی تقسیم میشود، دروس اختصاصی از لحاط نظری و عملی به دو دسته تقسیم میشود (42 واحددروس نظری و 8 واحد دروس عملی ) کارورزی به شرح زیر:
- دروس عمومی 23 واحد
- دروس اصلی: پایه علوم ( اصلی ) 61 واحد
- دروس تخصصی : (دروس کاربردی) 50 واحد
- دروس اختیاری 8 واحد
جمع واحد 142

نقش و توانایی یا کارایی

1- مربی دوره های پیش دبستانی (شیرخوارگاه ، مهدکودک، کودکستان و آمادگی)
2- کارشناس تهیه مواد و وسائل آموزشی و کمک آموزشی برای مراکز پیش دبستانی و دبستانی
3- آموزگار مدارس ابتدائی
4- مدیریت مدارس ابتدائی
5- مربی کاروزی دانشجویان تربیت معلم
6- تدریس در مدارس کودکان استثنائی ( در صورت گذراندن دروس اختصاصی و پایه و اصلی)
7- کارشناس و مربی آموزش و پرورش پیش دبستانی در دانشگاه
8- کارشناس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
9- کارشناس آموزش و برنامه ریزی سازمان بهزیستی
10- کارشناس وزارت آموزش و پرورش (دفتر آموزش ضمن خدمت، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی و مانند آن)

ضرورت و توانایی

در بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ما، پدر و مادر مسئولیت و نقش بسیار مهمی در تربیت کودکان خوددار میباشند, شکی نیست که دامان مادر و خانواده میتوانند بهترین مربی و محیط تربیتی برای کودک محسوب شوند، ولی این امر به سبب پیچیدگی های زندگی صنعتی و تقسیم وظایف میتوانند به نحو احسن تحقق یابد. کافی نمودن آگاهیهای والدین و شناخت نیازهای فرزاندنشان، اشتغال مادران کارمند و کارگر خارج از خانه به علت ضعف بنیه مالی و اقتصادی خانواده از اهم مسائل مورد نظرند، از طرف دیگر نیاز کودک به جامعه و توجه به حقوق کودک و نیاز جامعه به کودکان آینده ساز خود حائز اهمیت بسیار است.
مسئله نیاز اجتماعی بدین صورت مطرح میشود کودک نمیتواند تنها به مادر و خانواده خود متعلق باشد بلکه به کل اجتماع که درآن پرورش می یابد تعلق دارد و الزاماً مجموعه به تاثیر پذیری از شرایط و امکانات و سازمان دهی محیط اجتماعی میباشد. بنابراین همزمان با تربیت خانواده، لازم است مراکز آموزش و پرورش پیش دبستانی در زمینه تکامل همه جانبه کودک نقش اساسی و حیانی خود را ایفاء نمایند.
آموزش و پرورش پیش دبستانی در کشور ما مسئله ای جدید بود و تا کنون توجه شایانی بدان معطوف نگردیده است. در روند جامعه انقلابی ما، نقش آموزش و پرورش در توضیح وتشریح ارزشهای حاکم بر جامعه اسلامی و آماده کردن کودکان برای ایفای نقش خود بر مبنای روابط اسلامی و انقلابی از اهمیت برخوردار است و این مسئله از دیدگاه اسلامی و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیقات روانشناسان و کارشناسان علوم تربیتی نمایانگر آن است که امکانات مراکز تربیت کودکان در دروه های پیش دبستانی نباید تنها برای محافظت کودکان و تامین نیازهای اولیه آنان مورد استفاده قرار گیرند.
بلکه تدوین برنامه های آموزشی در چنین دورانی بسیار ضرورت دارد و نقش این دوران در تحکیم پایه و اساس تربیتی و آموزشهای بعدی از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرف دیگر نیازهای فردی کودکان از نقطه نظر حسی و حرکتی، عقلی واجتماع جامعه را به پرورش مربیان متعهد و دلسوز، آگاه و علاقمند نشان میدهد.
پرواضح است که کار چنین مربیانی بدون آراستگیهای معنوی و مسئولیتهای و تعهدات دینی و عقیدتی نمیتواند چندان مثمر ثمر واقع گردد. از طرفی نیاز به تربیت نیروی انسانی در این رشته که در حال حاضر بر عهده سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است مورد تأیید مقامات مسئول میباشد. به این ترتیب که کلیه مهدکودکهای زیر پوشش سازمان بهریستی و وزارت آموزش و پرورش برای حسن اداره امور مهدکودکها خود نیاز مبرمی به فارغ التحصیلان رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی دارند.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني

                             
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
2 250 فارسی عمومی خير عمومي    
3 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
4 21421012 روانشناسی عمومی خير اصلي    
5 21421023 جامعه شناسی عمومی خير اصلي    
6 21421045 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران خير اصلي    
7 21423041 کلیات فلسفه خير اصلي    
8 21431016 آشنائی با کتابخانه و اصول کتابداری خير اصلي    
ترم 2
9 101 معارف اسلامی -1 خير عمومي    
10 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
11 21421034 مقدمات تکنولوژی آموزشی خير اصلي    
12 21421056 فلسفه آموزش و پرورش خير اصلي  پیش نیاز
13 21421114 روانشناسی تربیتی خير اصلي  پیش نیاز
14 21421147 جامعه شناسی آموزش و پرورش خير اصلي  پیش نیاز
15 21423052 کلیات اقتصاد خير اصلي    
ترم 3
16 106 معارف اسلامی -2 خير عمومي  پیش نیاز
17 21406019 روانشناسی رشد -1 کودکی خير اصلي  پیش نیاز
18 21421067 اصول و مبانی آموزش و پرورش خير اصلي    
19 21421090 آموزش‌وپرورش‌ابتدائی‌وراهنمایی‌ومتوسطه خير اصلي    
20 21421103 روشها و فنون تدریس خير اصلي    
21 21421181 روشهای آماری در علوم تربیتی خير اصلي    
22 21421250 مقدمات برنامه ریزی آموزشی-درسی خير اصلي    
23 21421261 اقتصاد آموزش و پرورش خير اصلي  پیش نیاز
ترم 4
24 252 اخلاق وتربیت اسلامی خير عمومي    
25 21421089 آموزش و پرورش تطبیقی خير اصلي  پیش نیاز
26 21421125 روانشناسی رشد -2 نوجوانی خير اصلي  پیش نیاز
27 21421192 سنجش و اندازه گیری درعلوم تربیتی خير اصلي  پیش نیاز
28 21421205 مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی خير اصلي  پیش نیاز
29 21421227 آموزش و پرورش کودکان استثنایی خير اصلي  پیش نیاز
30 21421238 مقدمات مشاوره و راهنمایی خير اصلي    
ترم 5
31 113 متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خير عمومي    
32 21422015 آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی خير تخصصي  پیش نیاز
33 21422060 روانشناسی بازی خير تخصصي  پیش نیاز
34 21422106 آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات خير تخصصي  پیش نیاز
35 21422140 تهیه و کاربرد وسایل و مواد آموزشی خير تخصصي  پیش نیاز
36 21422208 حرکت ورزشی و سرودهای خاص کودکان خير تخصصي    
37 21422297 متون تخصصی پیش دبستانی و دبستانی خير تخصصي    
38 21422311 روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی خير تخصصي  پیش نیاز
39 21422355 کار عملی -2 خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 6
40 112 انقلاب اسلامی و ریشه ها خير عمومي    
41 21422026 بهداشت و تغذیه مادر و کودک خير تخصصي  پیش نیاز
42 21422093 مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی خير تخصصي  پیش نیاز
43 21422162 زبان آموزی خير تخصصي  پیش نیاز
44 21422264 روانشناسی آموزش خواندن خير تخصصي  پیش نیاز
45 21422300 آشنایی با فعالیتهای تربیتی- اجتماعی خير تخصصي  پیش نیاز
46 21422333 تربیت بدنی- ورزش و بازیهای دبستانی خير تخصصي    
47 21422366 کار عملی -3 خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 7
48 111 تاریخ اسلام خير عمومي    
49 259 جمعیت و تنظیم خانواده خير عمومي    
50 21413127 تفاوتهای فردی کودکان خير اصلي  پیش نیاز
51 21422048 اصول بهداشت و کمکهای اولیه خير تخصصي    
52 21422128 آموزش هنر خير تخصصي  پیش نیاز
53 21422184 قصه گویی و نمایش خلاق خير تخصصي  پیش نیاز
54 21422195 کار و آشنایی باطبیعت و زندگی اجتماعی خير تخصصي  پیش نیاز
55 21422231 مشاوره کودک خير تخصصي  پیش نیاز
56 21422286 ادبیات کودکان خير تخصصي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها