دانشكده ها

 

معرفی رشته علوم اقتصادی - مقطع کارشناسی ارشد

یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی مردم کشورمان ونیز یکی از مهمترین اصول قانون اساسی استقلال فرهنگی و علمی و نیل یه خودکفائی دز این زمینه است. یکی از راههای تحقق بخشیدن این آرمان ایجاد و تقویت رشته های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاههای کشور می باشد جهت اعتلاء سطح دانش اقتصادی دانش پژوهان این رشته و رشته های وابسته به آن برنامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی توسط کمیته اقتصاد و امور بازرگانی به شورای عالی برنامه ریزی عرضه می گردد. باشد که به فضل خداوند متعال و تلاش همکاراندانشگاهی در شورای عالی برنامه ریزی و دانشگاههای کشور و پشتیبانی دانشجویان تلاشکر وهمیهنان فداکار و ایثار گر این برنامه بتوانند به اهداف آموزشی پژوهشی خود نائل آید.

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ناپیوسته بوده ودارای دو قسمت آموزشی و پژوهشی می باشد بخش اول این دوره را قسمت آموزشی تشکیل می دهد که مجموعه درسهای آن در همین برنامه آمده است در قسمت پژوهشی، عمده کار دانشجو انجام پژوهش پیرامون یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی و تدوین پایان نامه خواهد بود.
طول دوره کارشناسی ارشد برای پایان نامه دانشجویان تمام وقت حداکثر 2 سال است.

تعداد واحدها

برنامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی مشتمل بر 32 واحد است. واحد عبارت است از 16 ساعت درس نظری و یا 32 ساعت درس عملی در طول یک نیمسال تحصیلی است که واحدهای برنامه کارشناسی ارشد به شرح زیر است:
الف: دروس اختصاصی اجباری 14 واحد
ب: دروس اختصاصی اختیاری 12واحد
ج: پایان نامه: 6 واحد
عناوین دروس دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی در فصل دوم سرفصل دروس آن در فصل سوم آمده است.

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این دوره با بهره گیری از تسلط بر دانش اقتصادی قادر خواهند بود:
الف: به عنوان مدیر و کارشناسی ارشد هدایت سیاست های اقتصادی لازم در زمینه تخصصی خویش بر عهده گرفته و برای حل و فصل مسائل اقتصادی کشور در سطوح مختلف تصمیم گیری و ارائه طریق نمایند.
ب: به عنوان مدرس برای تدریس این رشته در موسسات آموزشی خدمت نمایند.
ج: به عنوان محقق به پژوهش پرداخته و با تجربه و تحلیل مسائل، نقش موثری در تصمیم گیری سیاستگزاران داشته باشند.

ضرورت و توانایی

با توجه به اهداف انقلاب اسلامی کشورمان برای رسیدن به خودکفائی استقلال و تامین قسط و رفاه اجتماعی و همچنین سیاستهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور، تامین اشتغال، تثبیت قیمتها، تخصیص مطلوب منابع و حل سایر مسائل اقتصادی قطعی، ضرورت اهمیت تعلیم و تربیت کارشناسان ارشد براساس این برنامه روش و موجه اقتصادی قطعی، ضرورت و اهمیت و تعلم وتربیت کارشناس ارشد این برنامه روشن و موجه می گردد.
مواد امتحانی:
زبان عمومی و تخصصی 1
اقتصاد خرد 4
اقتصاد کلان 4
ریاضی 2
آمار 2

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

         
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 31311010 اقتصاد سنجی خير اصلي    
2 31311021 مسائل اقتصاد ایران خير اصلي  پیش نیاز
3 31313016 اقتصاد توسعه خير اصلي  پیش نیاز
4 31313027 اقتصاد سنجی کاربردی خير اصلي  پیش نیاز
5 31313049 ارزیابی اقتصادی طرحها خير اصلي    
6 31313050 اقتصاد خرد پیشرفته -1 خير اصلي    
7 31313061 اقتصاد کلان پیشرفته -1 خير اصلي    
8 31313083 زبان تخصصی خير اصلي    
9 31313094 موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی خير اصلي    
10 31313129 اقتصاد خرد پیشرفته -2 خير اصلي  پیش نیاز
11 31313130 اقتصاد کلان پیشرفته -2 خير اصلي  پیش نیاز
12 31313141 موضوعات انتخابی در اقتصاد 1 خير اصلي  پیش نیاز
13 31313152 موضوعات انتخابی در اقتصاد 2 خير اصلي  پیش نیاز
14 31313163 روش تحقیق وکاربردبسته های نرم افزاری خير اصلي    
15 31313209 اقتصاد منابع طبیعی خير اصلي  پیش نیاز
16 31313210 اقتصاد انرژی خير اصلي  پیش نیاز


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها