دانشكده ها

 

معرفی رشته مترجمی زبان انگلیسی - مقطع کارشناسی ارشد

با توجه به دایر بودن دوره کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی در اکثر دانشگاهها کشور واین که هدف عمده از ایجاد این دوره تربیت نیروها متخصص در ترجمه شناسی و مترجمان لایق برای خدمت در سازمانها، وزارتخانه ها و ارگانهای مملکتی بوده است، اما متاسفانه در دوره محدود چهارساله کارشناسی که بیشتر وقت دانشجویان صرف یادگیری مهارتهای زبان انگلیسیمی شود مجال کافی برای رسیدن به مهارتهای لازم در اصول و فنون ترجمه و شناخت و دانش کافی برای مسایل متعدد ترجمه شناسی حاصل نمی شود، لذا گروه علوم انسانی نیاز به دایر شدن دوره کارشناسی ارشد مترجمی بعد از اخذ مدرک کارشناسی به علت عدم توانایی لازم در امر ترجمه شناسی جذب مشاغل دیگر می گردند در نتیجه :
1- هزینه های صرف شده برای این نیروها به هدر می رود.
2- نیاز وزارتخانه ها، سازمانها، ارگانها و حتی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به مترجمان زبده یا ترجمه شناسان و مربیان مترجمی کماکان باقی مانده است.
3- دانشجویانی که در دوره کارشناسی زمینه و استعداد مترجمی را در خود یافته اند امکان راه یافتن به دوره های بالاتر را ندارند تا اندوخته ها و انگیزشهای خود را به حد کارایی لازم برسانند، لذا لزوم به تاسیس این رشته بخوبی احساس می گردد.

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی حداقل 4 نیمسال می باشد که 28 واحد آن طبق مقررات کارشناسی ارشد در سه نیمسال توزیع می گردد و پایان نامه آن در نیسمال چهارم انتخاب می شود و کلاً در چهار نیمسال به پایان می رسد و تعداد واحدهای لازم برای گذراندن این دوره 28 واحد درسی و 4 واحد پایان نامه می باشد که جمعاً بالغ بر 32 واحد می گردد.
سه درس هم (معادل 6 واحد ) به عنوان دروس پیش نیاز تعیین شده که گذراندن آنها برای همه دانشجویان اجباری است و حداقل نمره قبولی درهر یک از آنها دوازده می باشد و در میانگین نمرات دوره محاسبه می گردد.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد مترجمی به ترتیب زیر می باشد.
الف: درسهای تخصصی- اجباری 23 واحد
ب: درسهای انتخابی – تخصصی 6 واحد
ج: پایان نامه 4 واحد
جمع واحدهای درسی: 32 واحد


چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی

 
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 31282016 زبانشناسی کاربردی خير اصلي  پیش نیاز
2 31283155 روشهای پیشرفته تحقیق وترجمه خير اصلي    
3 31283166 نظریه های ترجمه خير اصلي    
4 31283224 ارزشیابی پیشرفته وترجمه خير اصلي    
5 31283393 فلسفه تعلیم وتربیت خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها