دانشكده ها

 

معرفی رشته جغرافیا - برنامه ریزی شهری - مقطع کارشناسی ارشد

باتوجه به سیاستهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد فراهم آوردن امکانات تحصیل در دروه های عالی و تشویق و تقویت پژوهشهای علمی و هنری در داخل کشور و با عنایت به تجربه یک دوره بیش از 15 سال تربیت کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دوره کارشناسی ارشد این رشته دایرمی گردد.

طول دوره تحصیل

این رشته برای یک دوره 3 ساله طرح ریزی شده و براساس برنامه تنظیمی دارای جامعه اساسی بوده و از تخصص های مختلف بهره می گیرد. با عنایت به حالت میان رشته ای بودن آن و اینکه جنبه های مختلف توسعه و عمران شهرها را مورد بررسی و پژوهش قرار می دهد فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته های زیرمی توانند در آزمون کارشناسی ارشد این دوره شرکت نمایند.
1- کارشناسی جغرافیا(گرایش های مختلف )
2- کارشناس اقتصاد
3- کارشناس علوم اجتماعی
4- کارشناس عمران
5- کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ضرورت و توانایی

با توجه به اهداف فوق الذکر و با در نظر گرفتن گسترش شدید شهرنشینی، رشد شهرهای موجود، برنامه ریزی و طراحی شهرهای جدید، بیش از هر زمان دیگر نیاز به فارغ التحصیلان این رشته در محدود، عملکرد وزارتخانه مسکن شهرسازی کشور سازمان برنامه و بودجه دانشگاهها و علی الخصوص مهندسین مشاور شهرساز احساس می شود.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 31210012 روش تحقیق در مطالعات شهری و منطقه ای خير اصلي    
2 31210023 اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای خير اصلي    
3 31210045 جغرافیای طبیعی شهر - ژئومورفولوژی خير اصلي    
4 31210056 جغرافیای طبیعی شهر - اقلیم،هیدرولوژی خير اصلي    
5 31210067 متون تخصصی خير اصلي    
6 31212096 اصول و مبانی سیستم اطلاعات جغرافیا -1 جی.ای.اس خير اصلي    
7 31212109 برنامه ریزی کاربری اراضی شهری خير اصلي    
8 31212110 برنامه ریزی شهر های جدید خير اصلي    
9 31212121 کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای خير اصلي    
10 31212132 جغرافیای شهری پیشرفته خير اصلي    
11 31212143 جغرافیای شهری - پیشرفته خير اصلي    
12 31212212 تکنیکهای پیش بینی در برنامه ریزی شهری ومنطقه ای خير اصلي    
13 31212289 سیستم اطلاعات جغرافیای در برنامه ریزی شهری و منطقه ای خير اصلي    
14 31212303 اصول وروشهای برنامه ریزی مجتمع های زیستی خير اصلي    
15 31213011 انسان و محیط خير اصلي    
16 31213022 روش تحقیق در جغرافیا خير اصلي  پیش نیاز
17 31213033 مکتبهای جغرافیائی خير اصلي    
18 31213066 آمار کاربردی خير اصلي    
19 31213102 مدیریت عمران خير اصلي    
20 31213113 حقوق و قوانین شهرسازی خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها