دانشكده ها

 

معرفی رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی - مقطع کارشناسی ارشد

در شرایط کنونی جامعه، نیاز به پژوهشگران زبده که درعین توانائی در بررسی مسائل جزئی، از وسعت نگرش کافی نیز برخوردار باشند،بیش از پیش احساس می شود. خوشبختانه شورایعالی برنامه ریزی به این مسئله توجه کافی مبذول داشه و با تهیه آئین نامه دوره کارشناسی ارشد پژوهشی، شرایط آموزش پژوهشگرانی و فعالیت های پژوهشی را فراهم آورده است.

طول دوره تحصیل

طول دوره کارشناس پژوهشی علوم اجتماعی حداقل 4 نیمسال حداکثر 3 سال می باشد.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد پژوهشی علوم اجتماعی در مقطع کنونی 38 واحد در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این تعداد واحد در صورت مشاهده کمبودهای درسی، هرگروه آموزشی می تواند دانشجویان را موظف نماید کمبودهای علمی خود را با شرکت در دروس دوره لیسانس جبران نمایند.
1- زبان خارجه در حد درک متون علوم اجتماعی و توانائی ترجمه از زبان خارجی به فارسی
2- نظریه جامعه شناسی
3- روش تحقیق
4- آمار و ریاضی
5- مصاحبه

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

 
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 31242010 نظریه‌های جامعه‌شناسی وکاربردآن درپژوهشهای 1 خير اصلي    
2 31242021 نطریه‌های جامعه‌شناسی وکاربردآنهادرپژوهشهای2 خير اصلي  پیش نیاز
3 31242032 روش تحقیق1 خير اصلي    
4 31242054 آمارپیشرفته وبرنامه های پیشرفته خير اصلي    
5 31242065 کاربردکامپیوترپیشرفته خير اصلي    
6 31243013 سمینارجامعه شناسی روستائی خير اصلي    
7 31243024 سمینارجامعه شناسی شهری خير اصلي    
8 31243035 سمینارجامعه شناسی صنعتی خير اصلي    
9 31243046 سمینارجامعه شناسی خانواده خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها