دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته عمران-عمران

                                                 
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 250 فارسی عمومی خير عمومي    
2 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
3 401 فیزیک -1 خير پايه   هم نیاز
4 22113082 آزمایشگاه فیزیک پایه -1 خير پايه  پیش نیاز
5 23105024 ریاضی عمومی -1 خير پايه    
6 23121100 رسم فنی و نقشه کشی ساختمان خير تخصصي    
7 23121122 زمین شناسی مهندسی خير تخصصي    
8 23130021 شیمی عمومی بله تخصصي    
ترم 2
9 403 آزمایشگاه فیزیک -1 خير پايه    
10 511 اندیشه اسلامی-1 (مبدا و معاد) خير عمومي    
11 23105035 معادلات دیفرانسیل خير پايه   هم نیاز
12 23120049 برنامه نویسی کامپیوتر خير پايه    
13 23121020 استاتیک خير تخصصي  پیش نیاز
14 23121291 نقشه برداری و عملیات - 1 خير تخصصي  پیش نیاز
15 23130010 ریاضی عمومی -2 خير پايه  پیش نیاز
ترم 3
16 512 اندیشه اسلامی-2 (نبوت و امامت) خير عمومي    
17 513 انسان در اسلام خير عمومي    
18 23120016 آمار و احتمالات مهندسی خير پايه  پیش نیاز
19 23120027 مهندسی محیط زیست خير تخصصي    
20 23121031 دینامیک خير تخصصي  پیش نیاز
21 23121053 مقاومت مصالح - 1 خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 4
22 521 فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی) خير عمومي    
23 522 اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) خير عمومي    
24 23105046 محاسبات عددی خير پايه  پیش نیازهم نیاز
25 23121064 آزمایشگاه مقاومت مصالح بله تخصصي  پیش نیاز
26 23121086 مکانیک سیالات خير تخصصي  پیش نیاز
27 23121144 آزمایشگاه تکنولوژی بتن خير تخصصي  پیش نیاز
28 23121155 مکانیک خاک - نظری خير تخصصي  پیش نیاز
29 23121199 تحلیل سازه های - 1 خير تخصصي  پیش نیاز
30 23121246 راهسازی خير تخصصي  پیش نیاز
31 23123071 فتوگرامتری بله تخصصي  پیش نیاز
32 23123117 مقاومت مصالح - 2 بله تخصصي  پیش نیاز
ترم 5
33 105 تربیت بدنی -1 بله نامشخص    
34 523 آیین زندگی(اخلاق کاربردی) خير عمومي    
35 531 انقلاب اسلامی ایران خير عمومي    
36 532 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خير عمومي    
37 533 اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) خير عمومي    
38 541 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی خير عمومي    
39 23120038 اقتصادمهندسی بله پايه    
40 23120050 نقشه برداری و عملیات 2 بله پايه  پیش نیاز
41 23121019 تحلیل سازه ها - 2 خير تخصصي  پیش نیاز
42 23121075 سازه های فولادی - 1 خير تخصصي  پیش نیاز
43 23121166 هیدرولیک - نظری خير تخصصي  پیش نیاز
44 23121177 هیدرولوژی مهندسی خير تخصصي  پیش نیاز
45 23121213 سازه های بتون آ رمه - 1 خير تخصصي  پیش نیاز
46 23121359 ماشین آلات ساختمانی خير تخصصي  پیش نیاز
47 23123151 آزمایشگاه مکانیک خاک خير تخصصي  پیش نیاز
48 23123208 مدیریت راهداری بله پايه    
ترم 6
49 542 تاریخ تحلیلی صدر اسلام خير عمومي    
50 543 تاریخ امامت خير عمومي    
51 551 تفسیر موضوعی قرآن خير عمومي    
52 552 تفسیر موضوعی نهج البلاغه خير عمومي    
53 23121042 سازه های بتن آرمه -2 خير تخصصي  پیش نیاز
54 23121097 سازه های فولادی - 2 خير تخصصي  پیش نیاز
55 23121177 هیدرولوژی مهندسی بله تخصصي  پیش نیاز
56 23121224 پروژه راه سازی خير تخصصي  پیش نیاز
57 23121235 مهندسی ترا فیک خير تخصصي  پیش نیاز
58 23121304 مهندسی پی -1 خير تخصصي  پیش نیاز
59 23121315 مهندسی آب و فاضلاب و پروژه خير تخصصي  پیش نیاز
60 23121326 بناهای آبی خير تخصصي  پیش نیاز
61 23121337 روسازی راه خير تخصصي  پیش نیاز
62 23123026 بارگذاری بله تخصصي  پیش نیاز
63 23123048 تحلیل ماتریسی سازه ها بله تخصصي  پیش نیاز
64 23123162 آزمایشگاه هیدرولیک خير تخصصي  پیش نیاز
65 23123195 زبان تخصصی خير اصلي    
66 23123300 کارگاه جوشکاری بله نامشخص    
ترم 7
67 402 فیزیک -2 خير پايه   هم نیاز
68 23121188 متره و برآورد پروژه خير تخصصي  پیش نیاز
69 23121202 پروژه سازه های فولادی خير تخصصي  پیش نیاز
70 23121348 مهندسی ترابری خير تخصصي  پیش نیاز
71 23122012 پروژه سازه های بتون آ رمه خير تخصصي  پیش نیاز
72 23123082 روشهای تصفیه فاضلاب بله تخصصي  پیش نیاز
73 23123093 کاربرد آ مار و احتمالات بله تخصصي  پیش نیاز
74 23123184 مهندسی زلزله بله تخصصي  پیش نیاز
75 23123219 مهندسی پل بله تخصصي    
76 23123231 اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب بله تخصصي  پیش نیاز
77 23123242 اصول مهندسی سد بله تخصصي    
78 23123264 مهندسی سیستمها بله نامشخص    
ترم 8
79 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
80 23123037 طرح خمیری سازه ها بله تخصصي  پیش نیاز
81 23123059 بتن پیش تنیده بله تخصصي  پیش نیاز
82 23123106 آزمایشگاه روسازی راه بله تخصصي  پیش نیاز
83 23123128 سازه های بلند بله تخصصي  پیش نیاز
84 23123140 راه آهـن بله تخصصي  پیش نیاز


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها