دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته عمران

                                                      
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 250 فارسی عمومی خير عمومي    
2 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
3 401 فیزیک -1 خير پايه   هم نیاز
4 23105024 ریاضی عمومی -1 خير پايه    
5 23121100 رسم فنی و نقشه کشی ساختمان خير تخصصي    
ترم 2
6 259 جمعیت و تنظیم خانواده خير عمومي    
7 403 آزمایشگاه فیزیک -1 خير پايه    
8 23105035 معادلات دیفرانسیل خير پايه   هم نیاز
9 23121020 استاتیک خير تخصصي  پیش نیاز
10 23121111 اصول و مبانی معماری و شهرسازی خير تخصصي  پیش نیاز
11 23121122 زمین شناسی مهندسی خير تخصصي    
12 23130010 ریاضی عمومی -2 خير پايه  پیش نیاز
ترم 3
13 23120016 آمار و احتمالات مهندسی خير پايه  پیش نیاز
14 23120027 مهندسی محیط زیست بله تخصصي    
15 23120049 برنامه نویسی کامپیوتر خير پايه    
16 23121031 دینامیک خير تخصصي  پیش نیاز
17 23121053 مقاومت مصالح - 1 خير تخصصي  پیش نیاز
18 23121268 مصالح ساختمانی خير تخصصي  پیش نیاز
19 23121291 نقشه برداری و عملیات - 1 خير تخصصي  پیش نیاز
20 23123015 طراحی معماری بله تخصصي  پیش نیاز
ترم 4
21 23105046 محاسبات عددی خير پايه  پیش نیازهم نیاز
22 23121064 آزمایشگاه مقاومت مصالح خير تخصصي  پیش نیاز
23 23121086 مکانیک سیالات خير تخصصي  پیش نیاز
24 23121133 تکنولوژی بتن - نظری خير تخصصي  پیش نیاز
25 23121144 آزمایشگاه تکنولوژی بتن خير تخصصي  پیش نیاز
26 23121155 مکانیک خاک - نظری خير تخصصي  پیش نیاز
27 23121199 تحلیل سازه های - 1 خير تخصصي  پیش نیاز
28 23121246 راهسازی خير تخصصي  پیش نیاز
29 23123071 فتوگرامتری بله تخصصي  پیش نیاز
30 23123117 مقاومت مصالح - 2 بله تخصصي  پیش نیاز
ترم 5
31 105 تربیت بدنی -1 بله نامشخص    
32 23120038 اقتصادمهندسی بله پايه    
33 23120050 نقشه برداری و عملیات 2 بله پايه  پیش نیاز
34 23121019 تحلیل سازه ها - 2 خير تخصصي  پیش نیاز
35 23121075 سازه های فولادی - 1 خير تخصصي  پیش نیاز
36 23121166 هیدرولیک - نظری خير تخصصي  پیش نیاز
37 23121177 هیدرولوژی مهندسی خير تخصصي  پیش نیاز
38 23121213 سازه های بتون آ رمه - 1 خير تخصصي  پیش نیاز
39 23121359 ماشین آلات ساختمانی خير تخصصي  پیش نیاز
40 23123151 آزمایشگاه مکانیک خاک خير تخصصي  پیش نیاز
41 23123208 مدیریت راهداری بله پايه    
ترم 6
42 23121042 سازه های بتن آرمه -2 خير تخصصي  پیش نیاز
43 23121097 سازه های فولادی - 2 خير تخصصي  پیش نیاز
44 23121177 هیدرولوژی مهندسی بله تخصصي  پیش نیاز
45 23121235 مهندسی ترا فیک خير تخصصي  پیش نیاز
46 23121315 مهندسی آب و فاضلاب و پروژه خير تخصصي  پیش نیاز
47 23123026 بارگذاری بله تخصصي  پیش نیاز
48 23123048 تحلیل ماتریسی سازه ها بله تخصصي  پیش نیاز
49 23123059 بتن پیش تنیده بله تخصصي  پیش نیاز
50 23123184 مهندسی زلزله خير تخصصي  پیش نیاز
51 23123195 زبان تخصصی خير اصلي    
52 23123219 مهندسی پل بله تخصصي    
ترم 7
53 402 فیزیک -2 خير پايه   هم نیاز
54 23121202 پروژه سازه های فولادی خير تخصصي  پیش نیاز
55 23121304 مهندسی پی -1 خير تخصصي  پیش نیاز
56 23121326 بناهای آبی خير تخصصي  پیش نیاز
57 23121337 روسازی راه خير تخصصي  پیش نیاز
58 23121348 مهندسی ترابری خير تخصصي  پیش نیاز
59 23122012 پروژه سازه های بتون آ رمه خير تخصصي  پیش نیاز
60 23123082 روشهای تصفیه فاضلاب بله تخصصي  پیش نیاز
61 23123093 کاربرد آ مار و احتمالات بله تخصصي  پیش نیاز
62 23123162 آزمایشگاه هیدرولیک خير تخصصي  پیش نیاز
63 23123220 ترمیم ساختمانها بله تخصصي    
64 23123231 اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 8
65 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
66 23121188 متره و برآورد پروژه خير تخصصي  پیش نیاز
67 23121224 پروژه راه سازی خير تخصصي  پیش نیاز
68 23121257 روشهای اجرائی ساختمانهای فلزی خير تخصصي  پیش نیاز
69 23121280 روشهای اجرائی ساختمانهای بتنی خير تخصصي  پیش نیاز
70 23123037 طرح خمیری سازه ها بله تخصصي  پیش نیاز
71 23123106 آزمایشگاه روسازی راه بله تخصصي  پیش نیاز
72 23123128 سازه های بلند بله تخصصي  پیش نیاز
73 23123140 راه آهـن بله تخصصي  پیش نیاز
74 23123242 اصول مهندسی سد بله تخصصي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها