دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته رياضي محض

                  
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 22205023 فیزیک پایه -1 خير پايه    
2 22208011 آزمایشگاه فیزیک پایه - 1 خير پايه   هم نیاز
3 22210011 ریاضی عمومی1 خير پايه    
4 22213145 مبانی ریاضیات خير پايه    
5 22213430 مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی خير پايه    
ترم 2
6 250 فارسی عمومی خير عمومي    
7 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
8 22205034 فیزیک پایه -2 خير پايه  پیش نیاز
9 22208022 آزمایشگاه فیزیک پایه - 2 خير پايه  پیش نیازهم نیاز
10 22210022 ریاضی عمومی2 خير پايه  پیش نیاز
ترم 3
11 22205012 معادلات دیفرانسیل خير پايه  پیش نیاز
12 22210033 ریاضی عمومی3 خير پايه  پیش نیاز
13 22210044 آمارواحتمال - 1 خير پايه  پیش نیاز
14 22213270 جبر - 1 خير پايه  پیش نیاز
ترم 4
15 22213156 آمارواحتمال - 2 خير پايه  پیش نیاز
16 22213190 آنالیزعددی - 1 خير پايه    
17 22213269 جبرخطی - 1 خير پايه  پیش نیاز
18 22213441 آنالیز ریاضی 1 خير پايه    
ترم 5
19 22213178 آنالیز ریاضی -2 خير پايه  پیش نیاز
20 22213214 نظریه اعداد خير تخصصي  پیش نیاز
21 22213225 جبر - 2 خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 6
22 22213189 آنالیزریاضی - 3 خير تخصصي  پیش نیاز
23 22213203 ریاضی گسسته خير تخصصي  پیش نیاز
24 22213305 توابع مختلط 1 خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 7
25 22213327 هندسه دیفرانسیل خير تخصصي  پیش نیاز
26 22213338 توپولوژی - 1 خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 8
27 22213236 جبر3 خير تخصصي  پیش نیاز
28 22213247 توپولوژی جبری مقدماتی خير تخصصي  پیش نیاز


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها