دانشكده ها

 

طول دوره تحصیل

براساس آئین نامه آموزشی دوره دکتری مصوب شورای عالی برنامه ریزی، طول دوره دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی حداکثر 9 نیمسال است که با تصویب مراجع ذیصلاح تا سه نیمسال می تواند به طول دوره اضافه شود. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال است و درهر نیمسال 16 هفته کامل آموزشی وجود دارد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 16 ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای دوره دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی 25 واحد است به شرح زیر:
دروس الزامی 14 واحد
دروس انتخابی گرایش 10 واحد
رساله 24 واحد
سمینار 2 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این رشته با علوم پایه پیشرفته بیوتکنولوژی وعلوم کاربردی آن آشنائی کامل پیدا نموده و می توانند در امر دستکاری ژنتیکی گیاهان و میکروارگانیزمها تخصص کسب و به اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک در گیاهان، قارچها، باکتریها، ویروسها، مخمرها، و ریزوبیومها بپردازند. با توجه به اینکه در این دور چهار گرایش گیاهی(اصلاح نبات)، گیاهپزشکی، علوم دامی و صنایع غذائی وجود دارد، فارغ التحصیلان با در نظر گرفتن گرایش خود میتوانند تخصص لازم را در جهت افزایش کارآئی و بهینه سازی برای افزایش کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی و غذائی کسب کنند. این فارغ التحصیلان توانائی آن را خواهند داشت که در مراکز تحقیقاتی به امر پژوهش مشغول شوند و به توسعه اطلاعات ضروری و مرزهای دانش کمک کنند و همچنین در مراکز آموزشی به تدریج و تربیت دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بپردازند.


چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع دکتری پی اچ دی رشته مهندسی کشاورزی - بیو تکنولوژی در کشاورزی

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 64123097 روشهای تشخیص مولکولی خير اصلي    
2 64123100 ژنتیک مولکولی جمعیت خير اصلي    
3 64123144 ژنتیک باکتریها خير اصلي    
4 64123177 زیست مولکولی میان کنش گیاهان وعوامل زیستی خير اصلي    
5 64123188 جنبه های مولکولی تنش های غیر زیستی خير اصلي    
6 64123280 ژنتیک مولکولی گیاهی پیشرفته خير اصلي    
7 64123291 مهندسی ژنتیک گیاهی پیشرفته خير اصلي    
8 64123304 جنبه های اقتصادی حقوقی واخلاقی بیوتکنولوژی خير اصلي    
9 64123315 بیوانفورماتیک وآنالیزهای آماری خير اصلي    
10 64123326 کشت بافت گیاهی پیشرفته خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها