دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع دکتری پی اچ دی رشته مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 63182003 مهندسی ژنتیک خير اصلي    
2 63182014 بیوشیمی مواد غذایی پیشرفته خير اصلي    
3 64111019 پروتئینهای موادغذایی تکمیلی خير اصلي    
4 64111020 چربیهای موادغذایی تکمیلی خير اصلي    
5 64111031 کربوهیدراتهای موادغذایی تکمیلی خير اصلي    
6 64111042 کاربردانزیمهادرصنایع غذایی خير اصلي    
7 64111053 رئولوژی پیشرفته موادغذایی خير اصلي    
8 64111064 تکنولوژیهای پیشرفته صنایع غذایی خير اصلي    
9 64111075 سمینار - درارتباط بارساله خير اصلي    
10 64111086 سمینار - 1 خير اصلي    
11 64112012 کاربردریاضیات و آماردرصنایع غذایی خير اصلي    
12 64112023 کاربردکامپیوتردرتحقیقات صنایع غذایی خير اصلي    
13 64112056 افزودنیهای غذایی تکمیلی خير اصلي    
14 64112067 میکرو بیولوژی موادغذایی تکمیلی خير اصلي    
15 64112078 فرمولاسیون فرآورده های غذایی خير اصلي    
16 64112089 اثر فرآیند بر کیفیت غذا خير اصلي    
17 64112103 ویژگیهای فنی دستگاههایصنایع غذایی خير اصلي    
18 64113026 بیوتکنولوژی در صنایع غذایی خير اصلي    
19 64113037 تولید ترکیبات طعمی میکروبی خير اصلي    
20 64113048 موضوعات خاص مهندسی صنایع غذایی خير اصلي    
21 64113071 جداسازی پیشرفته در صنایع غذایی خير اصلي    
22 64113128 کاربرد درریاضی وآمار درصنایع غذایی خير اصلي    
23 64123155 سمینار -1 خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها