دانشكده ها

 

معرفی رشته ارتباط تصویری - مقطع کارشناسی

طرح تربیت کارشناسان متعهد و متخصص در زمینه ارتباط تصویری با دو گرایش "ارتباط تصویر عمومی " و " تصویر سازی" در گروه هنر شورایعالی برنامه ریزی تهیه وتدوین یافته است.
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارتباط تصویری به شرح زیر به تصویب شورایعالی برنامه ریزی رسیده است.

طول دوره تحصیل

طول متوسط دوره کارشناسی ارتباط تصویری 4 سال شامل 8 نیسمال 17هفته ای می باشد.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارتباط تصویری در دو گرایش ارتباط تصویری و تصویر سازی به شرح زیر است:
الف: در گرایش ارتباط تصویری 135 واحد
دروس عمومی 20 واحد
دروس پایه 28 واحد
دروس اصلی 30 واحد
دروس تخصصی 41 واحد
دروس اختیاری 6 واحد با تشخیص گروه آموزشی
ب: در گرایش تصویرسازی
دروس عمومی 20 واحد
دروس پایه 24 واحد
دروس اصلی 30 واحد
دروس تخصصی 50 واحد
فارغ التحصیلان این دوره توانائیهای زیر را خواهند داشت. راه اندازی و اداره کار گاههای واحدهای هنری- فرهنگی در ارگانهای مملکتی – قدرت تصمیم گیری و اظهار نظر در امور هنری- تهیه انواع طرح برای معرفی وارائه یک موضوع مانند علامت واعلانات اجرای انواع صفحه آرایی ها و طراحی نمایشگاههای هنری برای معرفی آثار – آموزش هنر در مدارس ابتدائی و متوسط طراحی و تصویرگذاری روی متون ادبی- داستان- سیاسی واجتماعی و مانند آن.

ضرورت و توانایی

از آنجا که امر ارتباط در ایجاد وحدت و حرکت یک سوی جامعه امر حائز اهمیتی است این رشته به عنوان یک وسیله و زمینه مناسب ارتباطی صریح و سریع که پیام های مورد نظر را قادر است در سطحی گسترده منتشر نماید از ضروریات جامعه اسلامی ایران است.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته ارتباط تصويري

                     
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
2 25120018 مبانی هنرهای تجسمی - 1 خير پايه    
3 25120030 کارگاه طراحی پایه سطح یک - 1 خير پايه    
4 25120096 کارگاه حجم سازی خير پايه    
5 25120110 هنر و تمدن اسلامی - 1 خير پايه    
ترم 2
6 25120029 مبانی هنرهای تجسمی - 2 خير پايه  پیش نیاز
7 25120041 کارگاه طراحی پایه سطح یک - 2 خير پايه  پیش نیاز
8 25120121 هنر و تمدن اسلامی - 2 خير پايه  پیش نیاز
9 25120132 آشنائی با هنر در تاریخ - 2 خير پايه    
10 25121011 کارگاه تصویرسازی سطح یک-1 خير اصلي  پیش نیاز
11 25121033 کارگاه ارتباط تصویری سطح یک -1 خير اصلي  پیش نیاز
ترم 3
12 25120052 کارگاه عکاسی پایه - 1 خير پايه    
13 25120074 هندسه مناظر ومرایا خير پايه    
14 25120085 کارگاه چاپ خير پايه    
15 25120165 انسان،طبیعت،طراحی - 1 خير پايه    
16 25121022 کارگاه تصویر سازی سطح یک -2 خير اصلي  پیش نیاز
17 25121044 کارگاه ارتباط تصویری سطح یک -2 خير اصلي  پیش نیاز
18 25121066 خوشنویسی و طراحی حروف -1 خير اصلي    
ترم 4
19 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
20 25120063 کارگاه عکاسی پایه - 2 خير پايه  پیش نیاز
21 25121055 کارگاه چاپهای دستی-2 خير اصلي    
22 25121077 خوشنویسی و طراحی حروف -2 خير اصلي  پیش نیاز
23 25121102 تاریخچه کتابت خير اصلي    
24 25122014 تصویر متحرک -1 خير اصلي    
25 25122047 کارگاه ارتباط تصویری سطح دو - 1 خير تخصصي  پیش نیاز
26 25123051 کامپیوتر تخصصی بله اصلي    
ترم 5
27 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
28 25120109 تجزیه تحلیل و نقدآثار هنرهای تجسمی خير پايه    
29 25120143 آشنایی با رشته های هنری معاصر خير پايه    
30 25121088 خوشنویسی و طراحی حروف - 3 خير اصلي  پیش نیاز
31 25121113 کارگاه تخصصی عکاسی-1 خير اصلي  پیش نیاز
32 25122025 کارگاه چاپهای دستی-3 خير تخصصي    
33 25122058 کارگاه ارتباط تصویری سطح دو - 2 خير تخصصي  پیش نیاز
34 25123040 حکمت و هنر اسلامی بله اصلي    
ترم 6
35 25113013 هنر در دنیای کودکان بله اصلي    
36 25120154 کارگاه عکاسی رنگی خير پايه  پیش نیاز
37 25121099 خوشنویسی و طراحی حروف - 4 خير اصلي  پیش نیاز
38 25122069 کارگاه ارتباط تصویری سطح سه - 1 خير تخصصي  پیش نیاز
39 25122081 چاپهای ماشینی خير تخصصي    
40 25122092 تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری خير تخصصي    
41 25123017 کارگاه تصویر متحرک -2 بله اصلي  پیش نیاز
ترم 7
42 259 جمعیت و تنظیم خانواده خير عمومي    
43 25121124 کارگاه تخصصی عکاسی -2 خير اصلي  پیش نیاز
44 25122070 کارگاه ارتباط تصویری سطح سه - 2 خير تخصصي  پیش نیاز
45 25122105 کارگاه تصویر سازی خير تخصصي  پیش نیاز
46 25123039 آشنایی با هنر سنتی ایران بله اصلي    
ترم 8
47 250 فارسی عمومی خير عمومي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها