دانشكده ها

 

معرفی رشته کشاورزی - علوم دامی - مقطع کارشناسی

برای تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی به منظور تامین بخشی از اهداف خودکفایی در کشاورزی بخصوص در زمینه های طراحی و تولید ماشینهای کشاورزی در رابطه با خودکفایی صنعتی در رشته کشاورزی و آموزش و تربیت کادر اجرایی کارنجات تولیدی و مجتمع های کشاورزی و آموزش و تربیت کادر اجرایی کارنجات تولیدی و مجتمع های کشاورزی مکانیزه لازمست متخصصینی برای این منظور تربیت شوند که برگزاری مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته در رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی اولین قدم جهت برآورد اهداف فوق خواهد بود.

طول دوره تحصیل

براساس آئین نامه دوره کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی چهارسال است و دانشجویان بطور متوسط قادر خواهند بود که این دوره را در مدت مذکور بگذرانند
حداکثر مجاز طول تحصیلات این دوره 6سال است هر سال تحصیلی شامل دو نیسمال بوده و هر نیسمال شامل 16 هفته کامل آموزش می باشد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درسی نظری در هر نیسمال 16 ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی علوم دامی 135واحد است به شرح زیر:
دروس عمومی 20واحد
دروس علوم پایه 29 واحد
دروس اصلی 17 واحد
دروس تخصصی 69 واحد
که شامل 56 واحد دروس تخصصی الزامی و 13 واحد دروس گرایشی است.

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این رشته می توانند درموارد زیر نقش و توانائی خود را ایفاء نمایند.
- بعنوان مدیر یا مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی دامپروری
- به صورت کارشناس متخصص و برنامه ریز در زمینه های مختلف علوم دامی در واحدهای اجرایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی و غیره
- بعنوان مربی در دبیرستانهای کشاورزی و مجری امور تحقیقات کشاورزی .

ضرورت و توانایی

برقراری رشته علوم دامی برای تربیت کارشناسائی که بتوانند در جهت افزایش تولید در هر واحد دامی و استفاده حداکثر از منابع بالقوه کشور موثر باشند باتوجه به تعداد زیاد دام و طیوریکه در مملکت وجود دارد لازم است با برنامه ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان رشته علوم دامی، هر چه بیشتر از دام و طیور کشور برای افزایش تولید از طریق کمی و کیفی استفاده بعمل آید با توجه به مطالب فوق ضرورت و اهمیت تربیت افرادی که بتوانند با بکار گرفتن دانش خود در زمینه علوم پایه، دروس اصلی کشاورزی و دروس تخصصی رشته علوم دامی در جهت رسیدن به هدف فوق الذکر اقدام نمایند مشخص می شود.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته مهندسي كشاورزي - علوم دامي ورودي 82 به بعد

            
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 111 تاریخ اسلام خير عمومي    
2 215 آشنائی با کامپیــــوتر خير پايه    
3 250 فارسی عمومی خير عمومي    
4 256 فیزیک عمومی خير پايه    
5 257 آزمایشگاه فیزیک عمومی خير پايه    
6 24130016 ریاضیات عمومی خير پايه    
7 24190087 شیمی عمومی خير پايه    
ترم 2
8 101 معارف اسلامی -1 خير عمومي    
9 24105064 گیاهشناسی - 1 خير پايه    
10 24105111 ژنتیک خير تخصصي    
11 24130027 شیمی آلی خير پايه  پیش نیاز
12 24130038 جانورشناسی خير پايه    
13 24130049 میکروبیولوژی عمومی خير پايه    
14 24132001 آشنایی با دامپروری ایران خير تخصصي    
ترم 3
15 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
16 24105097 اکولوژی خير اصلي    
17 24105100 بیوشیمی عمومی خير پايه    
18 24106023 اقتصاد کشاورزی خير اصلي    
19 24106103 هوا و اقلیم شناسی خير اصلي    
20 24131053 زراعت عمومی خير اصلي    
ترم 4
21 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
22 106 معارف اسلامی -2 خير عمومي  پیش نیاز
23 24105019 مدیریت و حسابداری خير اصلي    
24 24105086 آمار و احتمالات خير پايه    
25 24131031 عملیات کشاورزی خير اصلي    
26 24133059 تشریح وفیزیولوژی دام خير تخصصي    
ترم 5
27 252 اخلاق وتربیت اسلامی خير عمومي    
28 24131019 طرح آزمایشهای کشاورزی -1 خير تخصصي  پیش نیاز
29 24133015 تغذیه دام 1 خير تخصصي  پیش نیاز
30 24133060 اصلاح دام - 1 خير تخصصي  پیش نیاز
31 24133082 فیزیولوژی تولیدمثل خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 6
32 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
33 24132012 پرورش گوسفند خير تخصصي    
34 24132023 خوراک وخوراک دادن دام خير تخصصي    
35 24133048 اصول بهداشت دام خير تخصصي  پیش نیاز
36 24133106 پرورش گاوشیری خير تخصصي  پیش نیاز
37 24133128 پرورش طیور خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 7
38 112 انقلاب اسلامی و ریشه ها خير عمومي    
39 24132034 پرورش بز خير تخصصي    
40 24132056 جیره نویسی دام خير تخصصي    
41 24132067 عوامل محیطی وتنش خير تخصصي    
42 24133093 بیماریهای دام وطیور خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 8
43 113 متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خير عمومي    
44 24132045 پرورش آبزیان - ماهی و میگو خير تخصصي    
45 24132078 رفتار شناسی حیوانات اهلی خير تخصصي    
46 24133151 پرورش زنبورعسل خير تخصصي  پیش نیاز


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها