دانشكده ها

 

معرفی رشته آموزش زبان انگلیسی - مقطع دکتری (Ph.D)

دروه دکتری آموزش زبان انگلیسی بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی است که در این رشته اعطای مدرک می انجامد ومجموعه ای هم آهنگ از فعالیتهای پژوهشی و علمی است که برنامه آن با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای کادر هیات علمی دانشگاهها به منظور تدریس سطوح مختلف رشته های زبان انگلیسی تهیه و تدوین گردیده است.

طول دوره تحصیل

طول دوره دکتری آموزش زبان انگلیسی حداقل 3 سال و حداکثر مجاز طول دوره برای دانشجویان تمام وقت 4 سال است که شامل دو مرحله آموزش و تدوین رساله می باشد.
حداکثر طول مدت مجاز مرحله آموزشی چهار نیمسال است و چنانچه دانشجو بتواند در این مدت مرحله آموزشی را به پایان برساند از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
مرحله تدوین رساله پس از قبولی دانشجو در امتحانات مرحله آموزشی آغاز میشود و با تدوین و دفاع از رساله پایان مپذیرد.
تبصره: افزایش طول دوره با پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه به مدت سه نیسمال امکان دارد.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای آموزشی این دوره 44 واحد بشرح زیر می باشد و در صورت لزوم دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد تعداد واحدهای لازم درسی را نگذرانده باشند باید کمبود واحدهای خود را به پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه آموزشی دانشگاه جبران نمایند.
1- دروس اختصاصی(اصلی) 16 واحد
2- دروس اختیاری8 واحد
3- گذراندن دروس پیشنیاز حداکثر 18 واحد ( با تشخیص گروه )
4- پایان نامه 20 واحد
تذکر 1: حداقل واحد در هر نیمسال 4 و حداکثر 8 واحد می باشد
تذکر 2: دانشجویانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی بوده و در این رشته پذیرفته شوند با نظر گروه واحدهای پیش نیاز لازم را خواهند گذراند. این واحدها از واحدهای کارشناسی ارشد آموزش زبان انتخاب خواهند شد.
تذکر 3: فقط دارندگان مدرک کارشناسی ارشد آموز زبان و ادبیات انگلیسی میتوانند در کنکور این رشته مشترک کنند.
تذکر 4: گروه آموزشی میتوانند با توجه به امکانات حداکثر تا 10 واحد از دروس انتخابی را بعنوان دروس رشته ارائه نمایند. بدیهی است 4 واحد از این دروس جایگزین دروس اصلی خواهند شد.

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این دوره با کسب مهارتهای لازم قادر خواهند بود در موسسات آموزش عالی در سمت استاد یار به امر تدریس و تحقیق بپردازند وهمچنین در سایرموسسات به امر تحقیق آموزش و برنامه ریزی کمک نمایند . دانشجویان موظفند پس از گذرانیدن کلیه دروس آخرین نیمسال تحصیلی در امتحان جامع که شامل مسایل آموزش زبان و آزمون، زبانشناسی می باشد شرکت نمایند و پس از موفقیت در امتحان جامع دانشجویان عنوان تز و مقدمه آن را می توانند به گروه موبوطه ارائه و اعضای کمیته خود را که شامل 5 نفر می باشد انتخاب کنند تا پس از بررسی های لازم و تصویب عنوان و مقدمه رساله کار نوشتن آنرا آغاز نمایند.

ضرورت و توانایی

با توجه به اهداف انقلاب اسلامی کشورمان در جهت نیل به خودکفائی در زمینه تربیت افراد متعهد و متخصص و نیاز روز افزون دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به اعضاء هئیت علمی ضرورت تاسیس این دوره محرز میگردد.

دوره آموزشي با اين مشخصات به ثبت نرسيده است