دانشكده ها


دانشكده معماري ، شهرسازي و هنر اسلامي


اطلاعات دانشكده در حال بروز رساني است شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه مورخ 17/11/1383 خود با ايجاد دانشكده معماري و شهرسازي در دانشگاه فردوسي مشهد موافقت قطعي به عمل آورد . اين دانشكده با هدف پرورش استعدادهاي خلاق و تأمين نيروي متخصص در رشته معماري و حصول كارآيي در اجراي طرح هاي عملي وگسترش دانش و مهارت شهرسازي به منظور تربيت نيروي متخصص جهت اجراي طرح ها و برنامه هاي توسعه محيط هاي شهري تأسيس گرديد .</span><span </p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" دانشكده معماري و شهرسازي در مهرماه سال 1384 با پذيرش 36 دانشجو در رشته معماري و 31 دانشجو در رشته شهرسازي فعاليت خود را آغاز نمود . </font></span> </p> <p align="justify">  </p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" alignدر حال حاضر با گذشت حدود 6 سال از عمر دانشكده ، تعداد اعضاء هيأت علمي تمام وقت دانشكده به 4 نفر رسيده است و بالغ بر 35 نفر عضو هيأت علمي پاره وقت و حق التدريس از اساتيد دانشگاههاي معتبر مي باشند .و تعداد دانشجويان به حدود 300 نفر رسيده است . </p> <p align="justify">  </p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="كتابخانه ي دانشكده داراي 1504 جلد كتاب مشتمل بر 1114 جلد فارسي و 390 جلد لاتين و همچنين 10 عنوان نشريه ي لاتين و 10 عنوان نشريه ي فارسي است . </font></span> </p> <p align="justify">  </p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span lang="FA"><font size="3">ساختمان جديد دانشكده با مساحتي به متراژ بالغ بر 6000 مترمربع در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد درحال ساخت است . اين ساختمان داراي 8 آتليه ، 2 كارگاه ساخت و امكاناتي نظير كتابخانه ، سالن مطالعه ، سايت ، واحد سمعي بصري ، دفتر فني و ديگر فضاهاي مورد نياز مي باشد كه با عنايت حضرت حق در مهر سال 1388 مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت .</font></span> </p> <p align="justify">  </p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span lang="FA"><font size="3">از برنامه هاي آينده دانشكده مي توان به جذب هيأت علمي مجرب ، ايجاد دوره هاي تحصيلات تكميلي ، افزايش فضاهاي آموزشي و پژوهشي و ايجاد مركز پژوهشي معماري و شهرسازي اشاره نمود . </font></span><span lang="FA"><font size="3"> </font></span> </p> <p align="justify">  </p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span lang="FA"><font size="3">رشته هاي تحصيلي موجود در دانشكده </font></span> </p> <p align="justify">  </p> <div align="justify"> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="108"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3">مقاطع <p>  </p></td> <td valign="top" width="108"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3">نام رشته </font></span> </p> <p>  </p></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="108"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3">كارشناسي </font></span> </p> <p>  </p></td> <td valign="top" width="108"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3">مهندسي شهرسازي </font></span> </p> <p>  </p></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="108"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3">كارشناسي </font></span> </p> <p>  </p></td> <td valign="top" width="108"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3">مهندسي معماري </font></span> </p> <p>  </p></td> </tr></tbody> </table> </div> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span lang="FA"><font size="3">  </font></span> </p> <p align="justify">  </p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span lang="FA"><font size="3">روساي دانشكده از بدو تأسيس تا كنون </font></span> </p> <p align="justify">  </p> <div align="justify"> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="142"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3">دوران تصدي </font></span> </p> <p>  </p></td> <td valign="top" width="83"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3">مرتبه علمي </font></span> </p> <p>  </p></td> <td valign="top" width="197"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3">نام و نام خانوادگي </font></span> </p> <p>  </p></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="142"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3">از بدو تأسيس تا 84 </font></span> </p> <p>  </p></td> <td valign="top" width="83"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3">استاد </font></span> </p> <p>  </p></td> <td valign="top" width="197"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3">دكتر حسن حاجي كاظمي </font></span> </p> <p>  </p></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="142"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3">84 تا 87 </font></span> </p> <p>  </p></td> <td valign="top" width="83"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3">استاديار </font></span> </p> <p>  </p></td> <td valign="top" width="197"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3">دكتر احمد شوشتري </font></span> </p> <p>  </p></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="142"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3">87 تاكنون </font></span> </p> <p>  </p></td> <td valign="top" width="83"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3">استاديار </font></span> </p> <p>  </p></td> <td valign="top" width="197"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3">دكتر هاشم شريعت مدار </font></span> </p> <p>  </p></td> </tr></tbody> </table> </div> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span lang="FA"><font size="3"></font></span> </p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span lang="FA"><font size="3"></font></span> </p><span lang="FA"><font size="3"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"> <table border="0" cellspacing="2" cellpadding="3" align="center"> <caption> <p> <br /> <br /><font size="4"> اعضاي هيات علمي</font>   </p></caption> <caption></caption> <tbody> <tr> <td bgcolor="#dedede" align="middle">نام و نام خانوادگي</td> <td bgcolor="#dedede" align="middle">مرتبه علمي</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#eeeeee" align="right">دكتر حامد كامل نيا</td> <td bgcolor="#eeeeee" align="middle">استاديار</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#eeeeee" align="right">هومن قهرماني</td> <td bgcolor="#eeeeee" align="middle">مربي</td> </tr></tbody> </table> </p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify">  </font></span>  </p> <p align="justify">  </p> <p align="justify">  </p> <p align="justify">  </p> <p align="justify">  </p> <p align="justify">  </p> <p align="justify">  </p> <p align="justify">  </p> <p align="justify">  </p> <p align="justify">  </p> <p align="justify">  </p>


توجه: برای مشاهده برنامه تحصیلی بر روی تصویر کلیک کنید

رشته ها و گرایش های تحصیلی

رشته و گرایش كارداني کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها