دانشكده ها


دانشكده مهندسي


سايت دانشكده

براساس مصوبه يكصدوچهارمين نشست شوراى گسترش آموزش‏عالى مورخ پنجم اسفند 1353و با هدف ايجاد يك قطب مهندسى قوى و مناسب در شرق ايران و ايجاد امكانات و شرايط مناسب براى پرورش استعدادهاى فنى جوانان، تأمين نيروى انسانى متخصص، اجراى طرحهاى صنعتى و استقلال علمى و صنعتى كشور،دانشكده مهندسى دانشگاه فردوسى تأسيس گرديد.

دانشكده مهندسى در مهر 1354با پذيرش 30دانشجو در رشته برق و 30دانشجو در رشته مكانيك فعاليت خود را آغاز كرد ولى به دليل عدم تأمين كادر آموزشى، رشته مهندسى برق تعطيل شد و دانشجويان اين رشته به ساير دانشگاهها منتقل شدند و بعدها پس از تأمين كادر آموزشى از سال 1358بار ديگر فعاليت رشته مهندسى در رشته الكترونيك آغاز شد.

به دنبال انقلاب فرهنگى در سال 1359و با ادغام دانشكده مهندسى و دانشگاه كار و پيشه شاخه مشهد، تعداد اعضاى هيات علمى و دانشجويان آن به يك‏باره افزايش چشمگيرى يافت. پيش از اين تاريخ دانشكده مهندسى دانشگاه كار و پيشه، در سه رشته «الكترونيك»، »«الكتروتكنيك» و «راه و ساختمان» فعاليت آموزشى چشمگيرى داشت.

گروه كامپيوتردر سال 1367 در  دانشكده علوم  تاسيس و يك سال بعد به  دانشكده مهندسى پيوست. گروه مهندسي شيمي در سال 1370 و دو سال پس از آن گروه مهندسي متالورژي و مواد تاسيس گرديد و گروه مهندسي صنايع نيز در سال 1385 به گروه هاي آموزشي دانشكده افزوده شد .

در حال حاضر اين دانشكده از جمله د انشكده‏هاى معتبر و قوى فنى و مهندسى در سطح كشور است و با داشتن  124 عضو هيات علمي مجرب و بيش از3274  دانشجوي كارشناسي، 707  دانشجوي كارشناسي ارشد ، 221 دانشجوي دكتري در 7 رشته و 37 گرايش با امكانات و تجهيزات كارگاهى، آزمايشگاهى و تحقيقاتى قابل ملاحظه قطب  مهندسى در شرق كشور به حساب مى‏آيد.اين دانشكده زيربنايى حدود 48هزار مترمربع دارد كه به فضاهاى آموزشى، ادارى خدماتى، كارگاهى اختصاص دارد..

رشته هاي تحصيلي موجود در دانشكده مهندسي

نام‏رشته مقاطع تحصيلي موجود در هر رشته
مهندسي برق كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
مهندسي كامپيوتر كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
مهندسي عمران كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
مهندسي مكانيك كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
مهندسي شيمي كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
مهندسي متالوژي و مواد كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
مهندسي صنايع كارشناسي

تعداد اعضاي هيات علمي دانشكده  مهندسي
گروه آموزشي استاد دانشيار استاديار مربي جمع
برق 3 11 10 2 26
مكانيك 3 16 10 3 32
عمران  5 5 10 3 23
كامپيوتر  1 3 5 4 13
شيمي 1 4 8 1 14
متالورژي و مواد  1 5 5 1 12
صنايع - - 4 - 4
جمع كل 14 44 52 14 124


روساي دانشكده از سال 56 تا كنون


نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر علي حائريان اردكاني استاديار 56 تا 58
دكتر حسين برسي استاديار 58 تا59
مرحوم دكتر احمد ظهور سعادت استاديار 59 تا 60
دكتر احمد اشرف مربي 60 تا 62
دكتر حسين حسن آبادي دانشيار 62 تا65
دكتر علي حائريان اردكاني دانشيار 65 تا67
دكتر جليل ابريشمي استاديار 67 تا 70
دكتر محمد باقر شريفي استاديار 71 تا75
دكتر حسن حاجي كاظمي دانشيار 75 تا 77
دكتر محمد حسين ابوالبشري استاديار 77 تا 77
دكتر محمد باقر شريفي استاديار 77 تا 84
دكتر سيد حسين نوعي استاد 84 تا كنونمعاونان آموزشى دانشكده از سال 62 تاكنون

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
دكتر علي حائريان اردكاني استاديار 62 تا 62
دكتر محمد حسن مدير شانه چي استاديار 62 تا 64
دكتر محسن كهرم استاديار 64 تا65
دكتر فريدون ايراني استاديار 65 تا 68
دكتر رجب اصغريان استاديار 68 تا70
دكتر حسن حاجي كاظمي استاديار 70 تا 71
دكتر جليل چيتي زاده استاديار 71 تا 75
دكتر حميد نيازمند استاديار 75 تا 77
دكتر محمد رضا مدرس رضوي دانشيار 77 تا 83
دكتر فرزاد شهابيان مقدم استاديار 83 تا87
دكتر محمد حسن نشاطي استاديار 87 تا 89
دكتر سيد عليرضا سيدين دانشيار 89 تا كنونمعاونان پژوهشي دانشكده از سال 70 تاكنون

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر مجتبي مير صالحي دانشيار 70 تا76
دكتر محمد رضا جعفرزاده استاديار 76 تا 79
دكتر مجتبي مير صالحي دانشيار 79 تا 81
دكتر احمد شاهسوند استاديار 81 تا 84
دكتر حبيب رجبي مشهدي استاديار 84 تا 87
دكتر عبدالكريم سجادي دانشيار 87 تا كنونمعاونان اداري و مالي دانشكده از سال 53 تاكنون

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
دكتر هدايت الله حبيب الهي استاديار 53 تا 56
منهدس كوروش آغول بيك مربي 60 تا 60
مهندس محمد حسين بلوري بزاز كارشناس 62 تا 63
مهندس سيد كاظم فاضلي مربي 65 تا 66
مهندس فرزاد شهابيان مقدم مربي 67 تا 68
مهندس مرتضي خادمي مربي 68 تا 70
مهندس يونس نيازي مربي 70 تا 72
مهندس اكبر شاهسوند مربي 72 تا 75
مهندس ابوالفضل باباخاني مربي 75 تا 80
مهندس جعفر بلوري بزاز استاديار 80 تا 84
دكتر محمد هادي مويد استاديار 84 تا 86
دكتر رضا منصفي استاديار 86 تا 87
دكتر جواد سرگلزايي استاديار 87 تا كنون
توجه: برای مشاهده برنامه تحصیلی بر روی تصویر کلیک کنید

رشته ها و گرایش های تحصیلی

رشته و گرایش كارداني کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها