دانشكده ها


دانشكده علوم


دانشكده‌ علوم‌ در سال‌ 1340 تأسيس‌ شد.پذيرش‌ دانشجو در رشته‌ رياضي‌ ـ فيزيك‌ ازسال‌ 1341 آغاز گرديد. در سال‌ 1344 رشته‌رياضي‌ ـ فيزيك‌ منحل‌ و رشته‌هاي‌ رياضي‌،فيزيك‌ و شيمي‌ با پذيرش‌ 50 دانشجو در هرگروه‌ جايگزين‌ آن‌ شد. رشته‌هاي‌ زمين‌شناسي‌ وزيست‌شناسي‌ در سال‌ 1346 تاسيس‌ گرديدند.رشته‌ آمار كه‌ قبلاً با رياضي‌ مشترك‌ بود در سال‌1367 به‌طور مستقل‌ دانشجو پذيرفت‌. رشته‌كامپيوتر در سال‌ 1368 از گروه‌ رياضي‌ جدا شدو به‌ صورت‌ مستقل‌ تشكيل‌ و به‌ دانشكده‌مهندسي‌ منتقل‌ گرديد. طرح‌ تأسيس‌ دانشكده‌علوم‌ رياضي‌ در سال‌ 1375 به‌ تصويب‌ رسيد واين‌ دانشكده‌ به‌طور رشته اي جداگانه‌ در سال‌ 1376شروع‌ به‌ فعاليت‌ نمود. دانشكده‌ علوم‌ پايه در حال‌حاضرداراي‌ چهارگروه‌ آموزشي‌ زمين‌شناسي‌،شيمي‌، زيست‌شناسي‌ و فيزيك‌ است‌. تعداداعضاي هيأت‌ علمي‌ اين‌ دانشكده‌ بالغ‌ بر 88 نفر وتعداد كاركنان‌ 117 تن‌ است‌. تعداد دانشجويان‌در حال‌ حاضر (نيمسال اول‌ 87-1386) شامل‌ :كارشناسي‌ 1610  نفر، كارشناسي‌ ارشد 513  نفر، و دكتري‌165 نفر است‌.

 

رشته هاي تحصيلي موجود در دانشكده علوم پايه

نام‏رشته مقاطع تحصيلي موجود در هر رشته
فيزيك كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
شيمي كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
زمين شناسي كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
زيست شناسي كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري

 


تعداد اعضاي هيات علمي دانشكده علوم پايه

گروه آموزشي استاد دانشيار استاديار مربي جمع
فيزيك 7 7 9 4 27
شيمي 13 4 3 1 21
زمين شناسي 5 6 8 1 20
زيست شناسي 5 4 5 6 20
جمع 30 21 25 12 88

 

  

روساي دانشكده از سال 1341تا كنون


نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر محمد علي سعادت استاد 41 تا 47
دكتر يوسف ثبوتي دانشيار 48 تا 49
دكتر محمد علي ميرزائي استاديار 49 تا 53
دكتر جلال صميمي استاديار 53 تا 56
دكتر اسرائيل ويكتور كهن دانشيار 56 تا 57
دكتر علي اصغر آريائي دانشيار 57 تا 58
دكتر محمد حسين اشتياق حسيني استاديار 58 تا60
دكتر حسنعلي آذرنوش استاديار 60 تا63
محمود ياسي مربي 63 تا 64
علي جباري آزاد مربي 64 تا 67
دكتر جواد قريش الحسيني استاديار 67 تا 71
دكتر علي سرافراز يزدي دانشيار 71 تا74
دكتر عليرضا عاشوري استاديار 74 تا 77
دكتر مرتضي بهنام رسولي دانشيار 77 تا 80
دكتر محمد رحيمي زاده استاد 80 تا 82
دكتر مهدي خواجوي استاديار 82 تا84
دكتر رضا ايزدي استاديار 84 تا88
دكتر محمد رحيمي زاده استاد 88 ادامه دارد

 

 معاونان آموزشى و دانشجوئي دانشكده از سال 1347 تاكنون

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
دكتر محمد علي ميرزائي استاديار 47 تا 50
دكتر علي اصغر آريائي دانشيار 50 تا 54
دكتر اسرائيل ويكتور كهن دانشيار 54 تا 56
دكتر حسن علوي استاديار 56 تا 57
دكتر مير عباس رحمتي استاديار 57 تا 61
عبدالمجيد حلمي مربي 61 تا 63
محمد علي پسند مربي 63 تا 63
دكتر مجيد هروي دانشيار 64 تا 69
دكتر جمشيد درويش استاديار 69 تا 74
دكتر عليرضا اشرف استاديار 74 تا 85
دكتر محمود ذكائي  استاد 85 ادامه دارد


  

معاونان پژوهشي دانشكده از سال 72 تاكنون


نام‏ونام‏خانوادگى

مرتبه علمي

دوران ‏تصدى

دكتر محمد رحيمي زاده

دانشيار

72 تا 77

دكتر جمشيد درويش

دانشيار

78 تا 81

دكتر سيد رضا موسوي حرمي

استاد

81 تا 83

دكتر محمد حسن كريم پور

استاد 83 تا 85
دكتر سيد محمد سيدي دانشيار 85 ادامه داردتوجه: برای مشاهده برنامه تحصیلی بر روی تصویر کلیک کنید

رشته ها و گرایش های تحصیلی

رشته و گرایش كارداني کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها