دانشكده ها


دانشكده علوم ورزشی


براي مشاهده سايت دانشكده اينجا را كليك كنيد

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1372 با هدف تربيت و تأمين نيروي انساني متعهد و متخصص براي تحقــق آرمانهاي انقلاب اسلامي در عرصه ورزش و تربيت بدني كشور تاسيس گرديد. تربيت بدني يكي از نظام هاي تربيتي و علمي است كه از طريق حــركــت و ورزش, جريان رشد را در تمام ابعاد وجودي انسان روان و هماهنگ نموده و به شكوفايي و تكوين استعدادهاي مطلوب كمك مي كند. شواهد و تحقـــيقات علمي روشنگر اين واقعيت است كه امروزه تربيت بدني از حدود اهداف گذشته خود فراتر رفته و به عنوان مباني روان شناسي, جامعه شناسي, فيزيولوژيكي و ... به كار گرفته تا به اهداف گسترده اي در زمينه تعليم و تربيت و ورزش, يادگيري و تكامل حركتي, روان شناسي, جامعه شناسي ورزشي, طب ورزشي و حركت درماني و...نايل آيد.

گروه آموزش تربيت بدني دانشگاه فردوسي در سال 1366 تحت پوشش دانشكده علوم تربيتي و روان شـــــناسي فعاليت آموزشي خود را با پذيرش 42 دانشجوي پــسر در مقاطع دبيري تربيت بدني و علوم ورزشي آغاز كرد. در سال 1372 با تأسيس دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي گروه تربيت بدني از دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي جدا شد. درحال حاضر در اين دانشكده مقطع كارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي و مقطع كارشناسي ارشد(روزانه-نوبت دوم) و مقطع دكتري موجود مي باشد. دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي علاوه بر تربيت و پرورش نيروهاي متخصص كارشناس, هرساله به بيش از 6000 نفر از دانشجويان ساير رشته هاي دانشگاهي در محل دانشكده, واحد آموزشي تربيت بدني 1و2 ارائه مي دهد.

.

رشته هاي تحصيلي موجود در دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

نام‏رشته مقاطع تحصيلي موجود در هر رشته
تربيت بدني و علوم ورزشي كارشناسي و كارشناسي ارشد


روساي دانشكده از سال 72 تا كنون

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
اكبر معرفتي مربي 72 تا 75
دكتر حسينعلي كوهستاني دانشيار 75 تا 77
دكتر سيد رضا عطارزاده حسيني استاديار 77 تا 84
دكتر سيد علي اكبر هاشمي جواهري استاديار 84 تا 90
دكتر حميد رضا طاهري
دانشيار 90  ادامه دارد


معاونان آموزشي دانشكده از سال 75 تا 1391

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
محمد صادق غيرتي مربي 75 تا 78
دكتر مهدي طالب پور استادياد 78 تا81
دكتر مهدي سهرابي استاديار 81 تا 84
دكتر احمد ابراهيمي عطري استاديار  84 تا 90


سرپرستان حوزه پژوهشي دانشكده از سال 75 تا1391

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
مهرداد فتحي (نماينده حوزه پژوهشي ) مربي 75 تا 76
احمد حسن نيا (سرپرست حوزه پژوهشي ) مربي 77 تا 80
مهرداد فتحي(سرپرست حوزه پژوهشي) مربي
ناهيد بيژه(سرپرست حوزه پوهشي) استاديار 82 تا 88
امير رشيد لمير استاديار 88  تا  90


معاون اداري و مالي دانشكده از سال 75 تا1391

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
سيد علي اكبر هاشمي جواهري مربي 75 تا 79
مهدي سهرابي مربي 79 تا 81

معاون  دانشكده از سال 90 تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
مهتاب معظمي   استاديار 90  ادامه دارد


توجه: برای مشاهده برنامه تحصیلی بر روی تصویر کلیک کنید

رشته ها و گرایش های تحصیلی

رشته و گرایش كارداني کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها