دانشكده ها


دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى


سايت دانشكده

از زماني‌ كه‌ علوم‌ از فلسفه‌ جدا شدند ورشته‌هاي‌ گوناگون‌ نظير تعليم‌ و تربيت‌ وروان‌شناسي‌ و مانند آنها به‌ عنوان‌ دانش‌ مستقل‌بخش‌ قابل‌ملاحظه‌اي‌ از تحقيقات‌ را به‌ خوداختصاص‌ دادند، فكر تأسيس‌ مراكزي‌ مستقل‌براي‌ تأمين‌ نيروي‌ انساني‌ متخصص‌ در اين‌زمينه‌ها قوت‌ گرفت‌. دانشكده‌ علوم‌ تربيتي‌ وروان‌شناسي‌ دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد نيز به‌عنوان‌ مهمترين‌ و باسابقه‌ترين‌ نهاد آموزش‌عالي‌ در زمينه‌هاي‌ علوم‌ تربيتي‌، روان‌شناسي‌،كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ در شرق‌ ايران‌ با نظر به‌اين‌ هدفها ايجاد شده‌ است‌ و تاكنون‌ خدمات‌ارزنده‌اي‌ در تأمين‌ نيروي‌ انساني‌ متخصص‌مورد نياز كشور ارائه‌ كرده‌ است‌. در عصر جديدنياز جامعه‌ به‌ تخصصهاي‌ دانش‌آموختگان‌ اين‌دانشكده‌ به‌ طور فزاينده‌اي‌ گسترش‌ يافته‌ و ازاين‌ رو مديريت‌، اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌، وكاركنان‌ دانشكده‌ اميدوارند با برنامه‌هايي‌ كه‌ درزمينه‌ توسعة‌ فعاليتهاي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ دردست‌ دارند، همچنان‌ به‌ ايفاي‌ نقش‌ پيشاهنگ‌خود در كشور ادامه‌ دهند و رسالت‌ خود را درپيشبرد علم‌ و انديشه‌ و بهسازي‌ جامعه‌ تحقق‌بخشند.

اين دانشكده هم  اكنون با 28 عضو هيات علمي به تربيت و آموزش 1278 دانشجوي كارشناسي، 185 دانشجوي كارشناسي ارشد و34 دانشجوي دكتري مشغول است .

تاريخچه‌
دانشكده‌ علوم‌ تربيتي‌ هفتمين‌ دانشكده‌ دانشگاه‌فردوسي‌ مشهد است‌ كه‌ در تاريخ‌ 25 مهر ماه‌ 1352با تعداد 200 نفر دانشجوي شاغل‌ به‌ تحصيل‌ درگروه‌ روان‌شناسي‌ و 5 نفر عضو هيأت‌ علمي‌ تأسيس‌شد. پيش‌ از آن‌، از سال‌ 1348 جذب‌ دانشجو دررشته‌ روان‌شناسي‌ در دانشكده‌ ادبيات‌ آغاز شده‌بود. هدف‌ از تأسيس‌ اين‌ دانشكده‌ تربيت‌ نيروي‌انساني‌ متخصص‌ و كارآزموده‌ در مقاطع‌مختلف‌ تحصيلي‌ و براي‌ اشتغال‌ در آموزش‌ وپرورش‌، دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌و ساير مراكز ذي‌ ربط‌ است‌. اين‌ دانشكده‌ در سال‌ 1354 در ساختماني‌ استيجاري‌ با زيربناي‌ حدود 1300 متر مربع‌ درابتداي‌ خيابان‌ كفايي‌ مستقر شد .و سپس‌ در آغازسال‌رشته هاي تحصيلي موجود در دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي
نام‏رشته مقاطع موجود
مديريت و برنامه ريزي آموزشي كارشناسي - كارشناسي ارشد
برنامه ريزي درسي  كارشناسي ارشد - دكتري
آموزش و پرورش كودكان استثنائي كارشناسي
آموزش و پرورش پيش دبستاني كارشناسي
فلسفه تعليم و تربيت دكتري
روان شناسي باليني كارشناسي - كارشناسي ارشد
روان شناسي استثنائي كارشناسي
روانشناسي عمومي كارشناسي - كارشناسي ارشد
روانشناسي تربيتي كارشناسي ارشد
مشاوره خانواده كارشناسي ارشد
كتابداري و اطلاع رساني كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري

 

 

 سپس‌ در آغازسال تحصيلي‌ 62- 63 به‌ ساختمان‌ فعلي‌ بازيربناي‌ 6150 مترمربع‌ واقع‌ در پرديس‌دانشگاه‌ فردوسي‌ منتقل‌ شد و فعاليت‌ آموزشي‌خود را بعد از انقلاب‌ فرهنگي‌ با ثبت‌ نام‌ تعداد345 نفر دانشجو در دو رشته‌ كارشناسي‌روان‌شناسي‌ و علوم‌ تربيتي‌ آغاز كرد. در سال‌ تحصيلي‌ 64-65 رشته‌ كتابداري‌ واطلاع‌رساني‌ در مقطع‌ كارداني‌ با پذيرش‌ 35 نفردانشجو تأسيس‌ شد. ازسال‌ 1370 با پذيرش‌ دانشجو در مقطع‌كارشناسي‌ كتابداري‌ واز سال‌ 1376 با پذيرش‌7 دانشجو در مقطع‌ كارشناسي‌ارشد حوزة‌فعاليت‌ دانشكده‌ توسعه‌يافت‌. رشته‌ تربيت‌بدني‌و علوم‌ ورزشي‌ نيز كه‌ در سال‌ 63 مجوز تأسيس‌در مقطع‌ كارشناسي‌ را كسب‌ كرده‌ بود، كار خودرا رسماً در سال‌ تحصيلي‌ 66-67 با پذيرش‌ 42نفر دانشجوي‌ مرد آغاز كرد. اين‌ رشته‌، پس‌ ازتأسيس‌ دانشكده‌ تربيت‌بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌در دانشگاه‌ در سال‌ 1372، از دانشكده‌علوم‌تربيتي‌ جداشد. دانشكده‌ علوم‌تربيتي‌ به‌ منظور راهنمايي‌ و پاسخگويي‌ به‌ مسائل‌ و مشكلات‌ دانشجويان‌ سايرمراكز آموزشي‌، در سال‌ 62 نسبت‌ به‌ تأسيس‌ كلينيك‌روان‌شناسي‌ و مشاوره‌ دانشجويي‌ اقدام‌ كرد. اين‌ مركز در حال‌ حاضر به‌ شكل‌ نظامدار و بر اساس‌ ضوابط‌ و مقررات‌ فعال‌ مي‌باشد. مجتمع‌ پيش‌دانشگاهي‌ در سه‌ مقطع‌ تحصيلي‌ پيش‌دبستاني‌، دبستاني‌، و راهنمايي‌ ودبيرستان‌ از سال‌ 1356 زير نظر اين‌ دانشكده‌رسماً فعاليت‌ آموزشي‌ خود را آغاز كرد. درسالهاي‌ بعد اين‌ فعاليت‌ بكلي‌ قطع‌ شد وساختمانهاي‌ جديدالاحداث‌ آن‌ كه‌ آماده‌بهره‌برداري‌ بود در اختيار دانشكده‌هاي‌ علوم‌2،داروسازي‌ و مهندسي‌ قرار گرفت‌. در سالهاي‌اخير به‌علت‌ نياز شديد گروههاي‌ آموزشي‌ به‌مراكز آموزشي‌ پيش‌ از دانشگاه‌، دانشكده‌درصدد فعال‌كردن‌ آن‌ برآمده‌ است‌. به‌ همين‌منظور مهدكودك‌ اين‌ دانشكده‌ فعاليت‌ آموزشي‌خود را از سال‌ تحصيلي‌ 69- 70 آغاز كرد.

 تعداد اعضاي هيات علمي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي
گروه آموزشي استاد دانشيار استاديار مربي جمع كل
علوم تربيتي 1 - 14 - 15
روان شناسي 1 - 6 2 9
كتابداري و اطلاع رساني 1 2 1 - 4
جمع كل 3 2 21 2 28روساي دانشكده از بدو تاسيس تا كنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر محمد امين فكرت دانشيار 52 تا55
دكتر جهانگير فرخ تهراني استاديار 55 تا 57
دكتر مهدي مكرم استاديار 57 تا 57
دكتر محمد علي برادران رفيعي استاديار 58 تا 58
دكتر محمد مهدي خديوي زند استاديار 58 تا 63
دكتر علي محمد برادران رفيعي استاديار 63 تا 65
دكتر حسينعلي كوهستاني دانشيار 65 تا 77
دكتر بختيار شعبان وركي دانشيار 77 تا81
دكتر محمد رضا داورپناه استاديار 81 تا 84
دكتر بختيار شعبان وركي دانشيار 84 تا 85
دكتر سعيدي رضواني استاديار 85 تا 88
دكتر بهرامعلي قنبري هاشم آبادي استاديار 88 تا كنونمعاونان آموزشى و دانشجوئي دانشكده از سال 58 تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
زهره امينيان مربي 58 تا67
رجبعلي باقري مربي 67تا 69
محمد صادق غيرتي مربي 73 تا 74
بهروز مهرام مربي 74 تا 76
دكتر بختيار شعبان وركي استاديار 76 تا 77
بهرامعلي قنبري هاشم آبادي مربي 77 تا 80
دكتر محمد رضا داورپناه استاديار 80 تا 81
دكتر محمد رضا آهنچيان استاديار 81 تا 83
دكتر بهرامعلي قنبري هاشم آبادي استاديار 83 تا 87
دكتر حسين جعفري پاني استاديار 87 تا 88
دكترعلي غنائي چمن آباد استاديار 88 ادامه داردمعاونان پژوهشي دانشكده از سال 71 تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر اسدالله آزاد 70 تا 74
محمد رضا آهنچيان مربي 74 تا 77
دكتر سيد رحمت الله فتاحي استاديار 77 تا 80
دكتر محمد حسين دياني استاد 80 تا 84
دكتر محمود سعيدي رضواني استاديار 84 تا 86
دكتر محمد سعيد عبد خدايي استاديار 86 تا كنون

<><>< />

 

 

 

معاونان اداري و مالي دانشكده از سال 68 تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
محمد تقي مقدس جعفري مربي 68 تا 70
عبدالله دانشوري مربي 70 تا75
جعفر طالبيان شريف مربي 75 ادامه دارد


توجه: برای مشاهده برنامه تحصیلی بر روی تصویر کلیک کنید

رشته ها و گرایش های تحصیلی

رشته و گرایش كارداني کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها