دانشكده ها


دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى


     سايت دانشكده

قطب علمي گروه ادبيات
منابع آزمون دكتري


دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد با هدف تأمين نيروى انسانى متخصّص و ماهر به عنوان دومين واحدآموزش عالى در سطح شهر مشهد با راه‏اندازى گروه زبان و ادبيّات فارسى در سال 1334هجرى شمسى تأسيس گرديد. 

    در سال بعد رشته‏هاى زبان و ادبيات انگليسى و زبان و ادبيّات فرانسه ايجاد شد. پس از گذشت يك سال ديگر رشته‏هاى تاريخ و جغرافيا در اين دانشكده آغاز به كار نمود. رشته زبان شناسى در سال 1342فعاليت خود را آغاز نمود.

   در سال 1351رشته زبان و ادبيّات عرب از دانشكده الهيّات به اين دانشكده منتقل شد. رشته علوم اجتماعى كه به عنوان رشته‏اى فرعى از سال 1350افتتاح شده بود از سال 1364به عنوان رشته‏اى مستقل به پذيرش دانشجو اقدام نمود. رشته روان‏شناسى از سال تحصيلى 1350-1349تا پايان سال تحصيلى 1353-1352در اين دانشكده داير بوده و از سال تحصيلى 1354-1353از اين دانشكده جدا شده است.

   هم اكنون اين دانشكده تحت نام دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى با 9 گروه آموزشى فعاليّت مى‏كند. اين دانشكده در حال حاضر 87 عضو هيأت علمى ( 2 استاد، 18دانشيار، 43 استاديار، 24 مربى )، 12كارشناس آموزشى ، 76 كادر ادارى و خدماتى ،2286 دانشجوي كارشناسي ، 453 دانشجوي  كارشناسى ارشد و 82 دانشجوي  دكترى دارد.

   اعضاى هيأت علمى اين دانشكده با نهادها و سازمانهاى اجرايى زيادى همكارى دارند و در اين دانشكده طرحهاى مشترك آموزشى، تحقيقاتى و مشاوره‏اى در زمينه‏هاى مختلف به اجرا درآمده است. همچنين در برگزارى سمينارها و كنگره‏هاى علمى اين دانشكده بسيار فعّال بوده است و تاكنون تعداد زيادى گردهمايى، هم انديشى و سخنرانى علمى برگزار كرده است.

   فضاى آموزشى و ادارى دانشكده از آغاز تا سال 1380 در مركز شهر بوده و در تيرماه آن سال ساختمان جديد دانشكده ادبيات و علوم انساني در محل پرديس دانشگاه با حضور مقام محترم وزارت و مسئولان استاني افتتاح گرديد.

 رشته هاي تحصيلي موجود در دانشكده ادبيات و علوم انساني

نام‏رشته مقاطع تحصيلي موجود در هر رشته
زبان و ادبيات فارسي كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
زبان و ادبيات عرب كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
زبان و ادبيات فرانسه كارشناسي - كارشناسي ارشد
زبان و ادبيات انگليسي كارشناسي - كارشناسي ارشد- دكتري
علوم اجتماعي كارشناسي - كارشناسي ارشد- دكتري
زبان شناسي كارشناسي ارشد - دكتري
تاريخ كارشناسي - كارشناسي ارشد
جغرافيا كارشناسي - كارشناسي ارشد با 2 گرايش - دكتري
زبان روسي كارشناسي

 تعداد اعضاي هيات علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني

گروه آموزشي استاد دانشيار استاديار مربي جمع
زبان و ادبيات فارسي 1 4 7 - 12
زبان و ادبيات فرانسه - 1 2 4 7
زبان و ادبيات انگليسي - 2 7 8 17
زبان و ادبيات عربي - 5 5 - 10
زبان و ادبيات روسي - - - 6 6
تاريخ - - 6 2 8
جغرافيا - 4 11 - 15
علوم اجتماعي - 2 3 4 9
زبان شناسي 1 - 3 - 4
جمع كل 2 18 43 24 87

 

 روساي دانشكده از بدو تاسيس تا كنون

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر علي اكبر فياض استاد 34 تا 43
دكتر احمد علي رجائي استاد 43 تا 47
دكتر جلال متيني استاد 47 تا 53
دكتر عباس سعيدي رضواني استاد 54 تا 58
دكتر جواد حديدي استاد 58 تا 60
دكتر كاظم خواجويان استاد 60 تا 69
دكتر سيد حسين فاطمي استاديار 69 تا 69
دكتر محمد مهدي ركني يزدي استاد 69 تا 76
دكتر علي منتظمي دانشيار 76 تا 77
دكتر مهدي مشكوه الديني استاد 77 تا 80
دكتر يد محمد رضا هاشمي استاد يار 80 تا83
دكتر سيد عباس محمد زاده رضايي استاديار 83 تا86
دكتر هادي وكيلي استاديار 86 تا 88
دكتر عباس طالب زاده شوشتري استاديار 88ادامه دارد

 معاونان آموزشى دانشكده از سال 53 تاكنون

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
دكتر عباس سعيدي رضواني استاد 53 تا 54
دكتر مرضيه سميعي دانشيار 54 تا 57
دكتر مهدي مشكوه الديني استاد 62 تا 69
دكتر عبدالرضا رحماني فضلي استاديار 69 تا 71
دكتر مهدي مشكوه الديني (قائم مقام رئيس ) استاد 71 تا 75
دكتر حامد مقدم رافتي مربي 75 تا 80
دكتر علي سيلانيان طوسي دانشيار 80 تا 84
دكتر محمد رحيم رهنما استاديار 84 تا 87
دكتر سيد رضا حسين زاده استاديار 87 تا 88
دكتر حميد شايان استاديار 88 ادامه دارد

 معاونان پژوهشي دانشكده از سال 70 تاكنون

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر مسعود فرنود (نماينده پژوهشي دانشكده ) استاديار 70 تا 72
دكتر محمد جعفر ياحقي استاد 72 تا 75
دكتر سيد حسن مطيعي لنگرودي دانشيار 75 تا 80
دكتر بهزاد قنسولي استاديار 80 تا 83
دكتر محمد تقي ايمانپور استاديار 83 تا85
دكتر محسن نوغاني استاديار 85 ادامه دارد

 معاونان اداري و مالي دانشكده از سال 57 تاكنون

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
دكتر ابراهيم شكورزاده استاد 57 تا 62
دكتر محمد جاويد صباغيان استاديار 62 تا 67
حسين بهروان مربي 67 تا 69
دكتر محمد علي احمديان استاديار 71 تا 75
غلامحسين خاوري مربي 75 تا 76
دكتر بهزاد قنسولي استاديار 77 تا 80
سيد علي اصغر موسوي مربي 80 تا 83
دكتر علي يوسفي استاديار 83 تا 85
دكتر حميد شايان استاديار 85 ادامه دارد


توجه: برای مشاهده برنامه تحصیلی بر روی تصویر کلیک کنید

رشته ها و گرایش های تحصیلی

رشته و گرایش كارداني کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها