دانشكده ها


دانشكده الهيات شهيد مطهري


دانشكده الهياتِ دانشگاه فردوسى مشهد در سال 1337به نام دانشكده علوم معقول و منقول با دو رشته معقول (فلسفه و حكمت اسلامى) و منقول (فقه) تاسيس شده است.از سال تحصيلى 49نام اين دانشكده، به الهيات و معارف اسلامى تغيير يافته و در سه رشته: فقه و مبانى حقوق‏اسلامى، فلسفه و كلام اسلامى، فرهنگ اسلامى و رابطه آن با تمدن ايرانى دانشجو پذيرفته است. علاوه بر اين از سال 49دو گروه آموزشى فرعى به نامهاى مبانى تشيع و اديان و مذاهب، قرآن و حديث و متون عربى به عنوان دو رشته فرعى فعاليت آموزشى داشته است. در سال 1362كه دانشگاهها پس از يك وقفه دو - سه ساله بازگشايى شدند، كليه رشته‏هاى اين دانشكده در هم ادغام شده به نام »رشته الهيات و معارف اسلامى« با دو گرايش دبيرى و آزاد به كار خود ادامه داد. در بهمن ماه 1365رشته آزاد الهيات به پنج گرايش: فقه و مبانى حقوق اسلامى، فلسفه و كلام اسلامى، علوم قرآنى و حديث، تاريخ و تمدن ملل اسلامى و اديان و عرفان تطبيقى تقسيم گرديد. در سال 1376با توجه به وجود گروه معارف اسلامى كه عهده دار دروس عمومى در دانشگاههاست و براى پرهيز از تداخل وظايف، دانشكده الهيات و معارف اسلامى به دانشكده الهيات " شهيد مطهرى " تغيير نام يافت. اكنون دانشكده داراى شش  گروه آموزشى به شرح زيراست:

اديان و عرفان تطبيقي
فرهنگ اسلامي
علوم قرآن و حديث
فقه و مباني حقوق اسلامي
فلسفه و حكمت اسلامي
 معارف اسلامي

دانشكده الهيات هم اكنون  52 عضو هيات علمي ، 1185  دانشجوي كارشناسي ، 169 دانشجوي كارشناسي ارشد و 47  دانشجوي دكتري دارد . اين دانشكده هم چنين  4983متر مربع فضاى آموزشى دارد كه مقدار 1100متر مربع آن مربوط به كتابخانه دانشكده مى‏باشد  .


رشته هاي تحصيلي موجود در دانشكده الهيات
نام رشته مقاطع تحصيلي موجود در هر رشته
فقه و مباني حقوق اسلامي كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
تاريخ و تمدن ملل اسلامي  - كارشناسي كارشناسي ارشد
علوم قرآن و حديث كارشناسي - كارشناسي ارشد- دكتري
اديان و عرفان تطبيقي كارشناسي كارشناسي ارشد
فلسفه و حكمت اسلامي كارشناسي - كارشناسي ارشد
آشنايي با منابع اسلامي (گروه معارف كارشناسي ارشد - دكتري
آشنايي با مباني  نظري اسلام (گروه معارف كارشناسي ارشد - دكتريتعداد اعضاي هيات علمي دانشكده الهيات " شهيد مطهري"

گروه آموزشي استاد دانشيار استاديار مربي جمع
فقه و مباني حقوق اسلامي - 3 8 - 11
تاريخ و تمدن ملل اسلامي 1 - 3 2 6
مباني تشيع و اديان و مذاهب - - 4 - 4
فلسفه و حكمت اسلامي - - 7 1 8
علوم قرآن و حديث 1 1 10 1 13
گروه معارف اسلامي - - 8 2 10
جمع 2 4 40 6 52


روساي دانشكده از بدو تاسيس تاكنون

نام و نام خانوادگي مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر علي اكبر فياض استاد 37 تا 42
دكتر سيد عليرضا مجتهد زاده دانشيار 42 تا 47
دكتر محمود راميار دانشيار 47 تا 52
دكتر علي اكبر شهابي استاد 52 تا 57
دكتر محمد مهدي پور گل استاديار 57 تا 60
دكتر محمد رضا مشائي دانشيار 60 تا 66
دكتر علي شفائي استاديار 66 تا 69
دكتر كاظم مدير شانه چي استاد 69 تا 70
دكتر مهدي صانعي دانشيار 71 تا 73
دكتر عبدالكريم عبدالهي نژاد استاديار( خبرگان بدون مدرك) 73 تا 77
دكتر سيد كاظم طباطبائي پور استاديار 77 تا 80
دكتر محمد حسن حائري دانشيار 80 تا 86
حجه الاسلام حسن نقي زاده استاديار 86 ادامه دارد


معاونين آموزشي دانشكده از سال 68 تا كنون
نام و نام خانوادگي مرتبه علمي دوران تصدي
سيد محمد امام زاده مربي 68 تا 72
سيد كاظم طباطبائي پور مربي 72 تا 73
سيد محمد امام زاده مربي 73 تا 75
حسن نقي زاده مربي (خبرگان بدون مدرك دانشگاهي) 75 تا 77
سيد محمد امام زاده مربي 77 تا 82
دكتر حسين صابري استاديار 82 تا 89
دكتر مرتضي حسيني استاديار 82 تا كنون


معاونين پژوهشي دانشكده از سال 70 تا كنون *

نام و نام خانوادگي مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر محمود فاضل(يزدي مطلق) استاد 70 تا 71
غلامرضا نافلي مربي 71 تا 73
دكتر محمد رضا مشائي استاد 73 تا 77
دكتر محمود فاضل(يزدي مطلق) استاد 77 تا 79
دكتر محمد كاظم علمي سولا استاد يار 79 تا 82
دكتر سيد مرتضي حسيني شاهرودي استاديار 82 تا كنون


معاونين اداري و مالي دانشكده از سال 50 تا كنون *

نام و نام خانوادگي مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر محمود مهدوي دامغاني دانشيار 50 تا 57
دكتر عبدالحسين هاشمي استاديار 57 تا 58
دكتر محمد رضا مشائي استاديار 59 تا 61
پرويز ضياء شهابي مربي 61 تا 64
دكتر مهدي جليلي استاديار 66 تا 70
سيد علي حقي مربي 70 تا 73
دكتر غلامرضا دشتي دانشيار 73 تا 75
دكتر مهدي جليلي دانشيار 75 تا76
هادي منصوري مقدم مربي 76 تا 82
دكتر مهدي جليلي استاد 82 تا 84
دكتر علي غفراني استاديار 84 تا86
دكتر عباسعلي سلطاني استاديار 86 تا88
دكتر صاحبعلي اكبري استاديار 88  ادامه دارد 

* اين پست تا سال 70 به نام معاون دانشكده بوده است . در سال 70 معاونت دانشكده به
معاونت آموزشي - اداري و مالي و پژوهشي تقسيم و وظايف آن به سه حوزه نامبرده تفويض گرديد.


معاون دانشكده
نام و نام خانوادگي مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر سيد مرتضي حسيني
دانشيار 90  ادامه دارد


توجه: برای مشاهده برنامه تحصیلی بر روی تصویر کلیک کنید

رشته ها و گرایش های تحصیلی
رشته و گرایش كارداني کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
نام گروه: فقه و مباني حقوق اسلامي
الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی  -  برنامه تحصيلي  برنامه تحصيلي  برنامه تحصيلي
فقه ومبانی حقوق اسلامی  -  -  -  -
نام گروه: فلسفه و حكمت اسلامي
فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی  -  -  برنامه تحصيلي  -
فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی  -  -  برنامه تحصيلي  -
فلسفه  -  -  برنامه تحصيلي  -
فلسفه وکلام اسلامی  -  -  -  -
فلسفه - حکمت متعالیه  -  -  -  وجود دارد
فلسفه ( آموزش محور )  -  -  -  -
حکمت متعالیه  -  -  -  برنامه تحصيلي
الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه  -  -  -  -
الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی  -  -  برنامه تحصيلي  -
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی  -  برنامه تحصيلي  -  -
نام گروه: تاريخ و تمدن ملل اسلامي
الهیات و معارف اسلامی - تاریخ وتمدن ملل اسلامی ( آموزش محور )  -  -  -  -
الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی  -  برنامه تحصيلي  -  -
الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی  -  وجود دارد  برنامه تحصيلي  -
نام گروه: اديان و عرفان تطبيقي
الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان  -  برنامه تحصيلي  برنامه تحصيلي  برنامه تحصيلي
نام گروه: علوم قرآن و حديث
علوم قرآن وحدیث  -  -  -  وجود دارد
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث  -  برنامه تحصيلي  برنامه تحصيلي  برنامه تحصيلي
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث ( آموزش محور )  -  -  -  -
نام گروه: معارف اسلامي
مدرسی معارف اسلامی - آشنایی با منابع اسلامی ( آموزش محور )  -  -  -  -
مدرسی معارف اسلامی-انقلاب اسلامی ( آموزش محور )  -  -  -  -
مدرسی معارف اسلامی-تاریخ وتمدن اسلامی ( آموزش محور )  -  -  -  -
مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی ( آموزش محور )  -  -  -  -
مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلامی ( آموزش محور )  -  -  -  -
مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی  -  -  برنامه تحصيلي  -
مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی  -  -  -  برنامه تحصيلي
مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام  -  -  برنامه تحصيلي  برنامه تحصيلي
مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی  -  -  برنامه تحصيلي  برنامه تحصيلي
مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی  -  -  برنامه تحصيلي  -
مدرسی معارف اسلامی - تاریخ وتمدن اسلامی  -  -  برنامه تحصيلي  -
مدرسی معارف اسلامی - آشنایی با منابع اسلامی  -  -  -  -
مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع انسانی  -  -  -  -


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها