دانشكده ها

 


پیش نایز های درس فرآیند های تصادفی

خيرکد درسنام درس
1 3100280 احتمال و کاربرد آن
2 3132035 ریاضی برای آمار

برگشت

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها