دانشكده ها

 


پیش نایز های درس رگرسیون

خيرکد درسنام درس
1 3132045 جبرخطی - برای آمار
2 3132125 روشهای آماری

برگشت

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها