دانشكده ها

 


پیش نایز های درس آمار ریاضی -1

خيرکد درسنام درس
1 3100280 احتمال و کاربرد آن
2 3132125 روشهای آماری

برگشت

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها