دانشكده ها

 


هم نیازهای درس محاسبات عددی

خيرکد درسنام درس
1 23105035 معادلات دیفرانسیل
2 23112256 برنامه سازی کامپیوتر

برگشت

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها