دانشكده ها

 


پیش نایز های درس متالورژی پودر

خيرکد درسنام درس
1 4732115 خواص مکانیکی مواد -1
2 4732135 خواص فیزیکی مواد -2

برگشت

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها