دانشكده ها

 


پیش نایز های درس مبانی طراحی و اصول کار کوره های صنعتی

خيرکد درسنام درس
1 4732065 پدیده های انتقال
2 4732085 ترمودینامیک مواد -1

برگشت

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها