دانشكده ها

 


پیش نایز های درس انجماد فلزات

خيرکد درسنام درس
1 4732065 پدیده های انتقال
2 4732135 خواص فیزیکی مواد -2

برگشت

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها